عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 412

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک‎های حل تعارض زناشویی بین سه گروه زوجین رضایت‎‎‎‎‎‎مند، دارای‎تعارض زناشویی و درشرف طلاق در شهر بندرعباس بود. پنج سبک حل تعارض بین‎فردی(یکپارچگی، مصالحه کننده، مسلط، اجتنابی و ملزم شده) مورد بررسی قرار گرفت.150 زوج به روش نمونه‎گیری دردسترس انتخاب شدند. در هر گروه به طور مساوی 50 زوج حضور داشتند. از پرسشنامه 28 ماده‎ایی سبک‎های حل‎تعارض رحیم(1983) و پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن برای جمع آوری یافته‎ها استفاده شد. برای تحلیل یافته‏های پژوهش از آزمون تحل ...

خانواده یک نظام اجتماعی طبیعی و یکی از ارکان اصلی جامعه به شمار می‌رود و دستیابی به جامعه‌ی سالم در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به بهره‌مندی افراد از سلامت روانی و داشتن رابطه های معطوف به یکدیگر است و چنانچه پایه خانواده‌ای استحکام لازم را نداشته باشد، پیامد آن طلاق و انواع مشکلات جسمانی و روانی خواهد بود. اهمیت شناخت و بررسی عواملی که سبب قوام و استحکام این نهاد اجتماعی می گردند، می تواند گامی بلند در راستای ارتقای سطح فرهنگ جامعه باشد، در سالهای اخیر ...

رضایت زناشویی، یکی از مهم‌ترین رکن‌های سلامت روانی افراد خانواده است. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود: در مطالعه اول، هدف بررسی رابطه رضایت‌مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیرمنطقی زوج‌ها بود که در این مطالعه با حجم نمونه 115 نفر در بین کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد به طور داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. نتایج مطالعه اول نشان داد که بین رضایت زناشویی کلی و باورهای ارتباطی کلی رابطه معکوس معنی دار وجو دارد. بین انتظارات از زندگی زناشویی کلی و باورهای ارتباطی کلی رابطه ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه سبک‌های عشق، سبک‌های دلبستگی، پنج عامل شخصیتی با رضایت زناشویی می‌باشد. این پژوهش بر روی 178 دانشجوی زن تازه ازدواج کرده ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این پژوهش از پرسشنامه رضایت زناشویی راف، دلبستگی کولینز و رید، مقیاس نگرش عشق، پنج عامل گردون و پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. روش آماری مورد استفاده رگرسیون گام به گام بود. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه برای زنان تازه ازدواج ...

چکیده هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زوجین (CRE) به روش "آموزش مهارت های ارتباطی و تعهد به زوجین" بر سه متغیر رضایت زناشویی، رضایت جنسی و صمیمیت زوجین بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش شبه آزمایشی با گروه گواه بود. ابزار های به کار گرفته شده در این پژوهش شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم 47 سوالی)، شاخص رضایت مندی جنسی (ISS) و مقیاس صمیمیت (IS) می باشد. . جامعه آماری در این پژوهش شامل زوج های ساکن استان تهران بودند که به فراخوان پژوهش پاسخ م ...

پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی و تعیین ویژگی های روان سنجی آزمون سبک های مدیریت تعارض و بررسی رابطه این سبک ها با رضایت زناشویی در زوج های شهر اصفهان انجام گرفت. شرکت کنندگان پژوهش شامل 960 نفر زن و شوهر(480 زوج) از شهر اصفهان بودند که حداقل مدت 5 سال از ازدواج آنها می گذشت. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفت. روش پژوهش، پیمایشی و جزو روش های توصیفی بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض بود که توسط ویلموت و هاکر(2001) بر اساس پرسشنامه رحیم(1983) ...

رضایت زناشویی، نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. برای برخی همسران جانبازان زندگی زناشویی به دلایل مخلتف ممکن است به صورت ویژه‌ای فشارزا باشد و به همین دلیل در معرض اختلافات زناشویی و آسیبهای خانوادگی بیشتری باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان رضایت‌مندی زناشویی در همسران جانبازان و غیرجانبازان و هم چنین اثربخشی مداخله گروهی غنی سازی و ارتقا زندگی (LEAP) و عقلانی هیجانی رفتاری (REBT) بر افزایش رضایت‌مندی زناشویی همسران جانبازان بود. در مطالعه اول، 60 آزمودنی برای هر گر ...

هدف :این پژوهش با هدف بررسی رابطه کارکردهای رضایت جنسی ،باورهای ارتباطی ،تعارض زناشویی در تعهد زناشویی دانشجویان متاهل انجام گرفت . روش و ابزار: بدین منظور از کلیه دانشجویان متاهل خوابگاه های دانشگاه های تهران (دانشگاه تهران،دانشگاه علامه طباطبایی،دانشگاه شهید بهشتی که در زمان انجام پژوهش (سال تحصیلی 91-92) در این دانشگاه ها در حال تحصیل بودند تعداد 312 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند.از پرسشنامه های تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)،پرسشنامه رضایت ...

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی و مقایسه رضایت‌مندی زناشویی بر اساس مولفه های سبک‌های عشق ورزی و سبک‌های حل تعارض انجام شد. برای این منظور 136 زوج(272 نفر) به صورت نمونه گیری در دسترس از میان دانشجویان متاهل دانشگاه های سطح شهر کرمانشاه انتخاب شدند. برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، مقیاس مثلث عشق استرنبرگ و مقیاس نسخه دوم شیوه های حل تعارض رحیم(ROCI-II)، استفاده شد. داده های آماری به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس در نرم افزار ...