عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 197

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زوجین (CRE) به روش "آموزش مهارت های ارتباطی و تعهد به زوجین" بر سه متغیر رضایت زناشویی، رضایت جنسی و صمیمیت زوجین بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش شبه آزمایشی با گروه گواه بود. ابزار های به کار گرفته شده در این پژوهش شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم 47 سوالی)، شاخص رضایت مندی جنسی (ISS) و مقیاس صمیمیت (IS) می باشد. . جامعه آماری در این پژوهش شامل زوج های ساکن استان تهران بودند که به فراخوان پژوهش پاسخ م ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک دلبستگی، هیجان‌خواهی و هوش هیجانی در رضایت زناشویی همسران سازگار و ناسازگار بود. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین 35-25 ساله اردبیلی بود که دچار مشکل بودند و به سازمان بهزیستی و اداره دادگستری مراجعه کرده و زوجین 35-25 ساله ای که دچار مشکل نبودند و برای اخذ خدمات به بهزیستی مراجعه کرده بودند. از بین این مراجعین، به روش تصادفی ساده 30 زوج ناسازگار و 30 زوج سازگار به‌عنوان نمونه انتخاب ...

مقدمه : با توجّه به این که عوامل زیادی درخود پنداره و اضطراب دختران نوجوان تأثیرگذار است لذا این تحقیق به عنوان یکی از پژوهش هایی که در حیطه روان شناسی به انجام می‌رسد بر آن است تا به مطالعه این مسئله بپردازد که آیا می‌توان با توجّه به رضایت زناشویی و یا عدم رضایت زناشویی مادران، خودپنداره و اضطراب دختران نوجوان راپیش بینی کرد؟ روش کار: جامعه آماری این پژوهش کلیّه دانش آموزان دخترسال سوم راهنمایی شهرتهران می باشد که از کل آن‌ها 144نفرازدانش‌آموزان منطقه 4 آموزش و پرورش به ش ...

چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و رابطه رمانتیک با تعهد و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان زن و مرد متاهل ساکن خوابگاه های دانشجویی (داخلی و خودگردان) دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل می دهد. نمونه پژوهش شامل 120 نفر از دانشجویان متاهل بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت زناشویی، تعهد زناشویی، خرده مقیاس رابطه رمانتیک از پرسشنامه سبک ها ...

عنوان: تأثیر کتاب درمانی شناختی به صورت گروهی بر رضایت زناشویی بانوان مقدمه دست یابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده می باشد و با توجه به این که تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روان و داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است، لذا سالم سازی روابط بین اعضای خانواده اثرات مثبت فراوانی را در جامعه به دنبال خواهد داشت چرا که نابسامانی زناشویی و طلاق ب ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رضایت زناشویی با هوش هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیتی بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دبیران مقطع متوسطه شهرستان اردبیل(2000دبیر)که در سال 1388- 1389مشغول تدریس می باشد. نمونه پژوهش 228 نفر شامل 113 نفر مرد و 115 نفر زن می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش عبارتند از : پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ، هوش هیجانی برادبری و پرسشنامه شخصیتی NEO . داده ها توسط ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های دلبستگی و افسردگی بر رضایت زناشویی با میانجی‌گری شیوه‌های حل تعارض در زنان کارمند متأهل اداره‌های دولتی شهرستان ماهشهر انجام گرفت. در این پژوهش نمونه‌‌ی مورد مطالعه 255 کارمند زن بودند که بر اساس ملاک‌های متأهل بودن، تحصیلات حداقل دیپلم و مدت ازدواج 2 سال و بالاتر به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (AAS)، پرسشنامه‌ی فرم کوتاه افسردگی بک (BDI-13)، ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه سخت رویی و رضایت زناشویی بود. بدین منظور از میان فرهنگیان متاهل شهر سبزوار که در سال تحصیلی 90-89 در مدارس ابتدایی مشغول به کار بودند نمونه ای 200 نفری که شامل 100 مرد و100 زن بود به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس سخت رویی کوباسا (1984) و شاخص رضایت زناشویی هادسون. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، نتایج تحلیل آماری نشان داد که فرضیه ی شماره یک، بین ...

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان گرایش به معنویت ، رضایت زناشویی با سلامت عمومی و فرسودگی شغلی در پرستاران زن متأهل بود. روش : پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده است.جامعه آماری پژوهش را پرستاران زن متأهل و شاغل(به صورت رسمی) در بیمارستان های شهر کرمان تشکیل می دادند که حجم نمونه 210 نفر و با ترکیبی از روش خوشه ای چند مرحله ای با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . آزمودنی ها به وسیله پرسشنامه گرایش به معنویت، رضایت زناشویی، فرسودگی شغلی، سلامت عمومی مورد آزمون قرا ...