عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با انتقال کارها از محیط داخل اداره به محیط خارج از اداره باعث تحولاتی در سیستم اداری شده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیرات فردی (کارکنان) طرح دورکاری می باشد. باعنوان بررسی مقایسه ای میزان بهره وری ،رضایت شغلی واسترس شغلی بین کارکنان دورکار وغیر دورکار اداره بیمه خدمات درمانی فارس می باشد.وبه دنبال این موضوع که با راه اندازی دورکاری در این اداره ، آیا میزان بهره وری، رضایت شغلی و استرس کاری کارکنان تغییری داشته یا نه. تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی واز نظر روش، پی ...

نظر به اهمیت طراحی شغل و حساسیت آن در بانک ها،این پژوهش به طراحی مدلی جهت بررسی ادراکات کارکنان بانک تجارت در ارتباط با رضایت از بکارگیری روش های گردش،توسعه و غنای شغلی در طراحی شغل پرداخته است.اهداف شامل طراحی مدلی جهت بررسی ادراکات کارکنان بانک تجارت در ارتباط با رضایت از بکارگیری فنون گردش ،توسعه و غنای شغلی در طراحی شغل ،شناسایی میزان اثرات هر یک از عوامل توسعه،غنا و گردش شغلی بر رضایت کارکنان از بکارگیری فنون در طراحی شغل بوده و شناسایی تاثیر اجزا عوامل سه گانه طراحی شغل ...

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری منجیان غریق می باشد. این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل منجیان غریق استان تهران بود. روش نمونه گیری از نوع تصادفی بوده و در مجموع تعداد 71 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استرس شغلی استایتمنتز، پرسشنامه رضایت شغلی JDI و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید ده تن از اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی رسید. برای پایایی پرسشنامه ها از ضر ...

با توجه به نقش رفتار عادلانه با کارکنان در کارآیی و اثربخشی سازمانی؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطۀ دولتی شهر همدان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری، شامل کلیۀ دبیران مدارس متوسطۀ دولتی ناحیۀ 1 و 2 شهر همدان در سال تحصیلی 91 – 90 که تعداد آن‌ها 1330 نفر ( 502 دبیر مرد و 828 دبیر زن ) بوده است. با استفاده از شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی، حجم نمونه ...

شرایط کار سازمان به نحوی است که کارکنان بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار اختصاص می دهند. یکی از نتایج این امر پدیده اعتیاد به کار است . هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن،جنسیت،ازدواج،تعداد فرزندان،میزان تحصیلات،سابقه کار،حقوق واضافه کار دریافتی ومولفه های اعتیاد به مانند عجین شدن در کار،اشتیاق به کار ولذت بردن از کار دبیران دبیرستانهای شاهرود است. برای دستیابی به این هدف ، یک فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی در نظر گرفته شد . فرضیه اصلی پژو ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی کاری اساتید تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور به انجام رسیده است. از میان 264 نفر اساتید تربیت بدنی دانشگاه‌های تحت نظارت علوم و تحقیقات، 163 نفر از آنان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی منظم بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اعتیاد به کار (اسپنس و رابینز) و کیفیت زندگی کاری (والتون) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی از ضریب هم ...

هدف از پژوهش حاضر , بررسي تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي به مديران و معاونان مدارس در افزايش رضايت شغلي آنان و ارائه پيشنهادها به مسئولين آموزش و پرورش مي باشد . جامعه آماري در اين پژوهش , کليه مديران و معاونان مدارس متوسطه شهر تهران مي باشد ,که تعداد آنان 2864 نفر زن و مرد بوده و در دبیرستانها و هنرستانها مشغول فعاليت هستند. برای انجام پژوهش ،با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي80 مدير و معاون زن و مرد بعنوان گروه نمونه انتخاب شدند . با توجه به موضوع و اهداف ...

رضایت شغلی را می‌توان نوعی احساس مثبت یا منفی فرد نسبت به کارش و یا مترادف با تلقی و نگرش مثبت افراد نسبت به شغل‌شان دانست. تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر هماهنگی بین تحصیلات و شغل کارشناسان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر رضایت شغلی آنان انجام شده است. هدف این پژوهش، پی‌بردن به میزان هماهنگی بین شغل و رشته تحصیلی کارکنان مذکور و تاثیر این هماهنگی بر رضایت شغلی آنها ست. روش تحقیق استفاده شده، پیمایش است که با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و تلاش کرد ...

سازمان‌های امروزی در محیطی قرار گرفته‌اند که تنها با یادگیری سریع از موفقیت‌ها و شکست‌ها است که می‌توانند به حفظ مزیت رقابتیشان کمک کنند. در چنین شرایطی، ایجاد مزیت رقابتی نیازمند وجود سازمان‌هایی است که قابلیت ایجاد دانش و بهره‌گیری بهینه از منابع و سرمایه‌های فکری و انسانی خود را داشته باشند. بنابراین سازمان‌ها باید در صدد تحول خود به سمت سازمان‌های یادگیرنده باشند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و رضایت شغلی کارکنان شهرداری می‌باشد. سوالات پژوهش عبارتند از؛ ...