عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 263

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه دوستی های قبل از ازدواج با کیفیت و رضایت زندگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی واحد مرودشت می باشد.پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در سال تحصیلی 92-91 را شامل می شود که از بین آنها 202 نفر به روش تصادفی انتخاب شده کرده و پرسشنامه های رضایت زندگی، کیفیت زندگی و روابط دختر و پسر راتکمیل نمودند. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از رگرسیون و ماتریس همبستگی است ...

امروزه محققان حیطه سلامت به منظور بررسی افراد در محیط‌های بالینی و غیر بالینی، صرفاً شاخص‌های سلامتی را مد نظر قرار نمی‌دهند بلکه عامل جامع‌تری همچون رضایت زندگی را مورد بررسی قرار می‌دهند. جنگ یکی از متداول‌ترین مشکلاتی است که جوامع با آن مواجه هستند و به دلیل ماهیت ویران کننده‌اش منجر به کاهش رضایت زندگی در برخی از ابعاد نظیر جسمانی، روان‌شناختی، ارتباطات اجتماعی و موقعیت اقتصادی می‌گردد و بر خانواده و همسران جانبازان قبل و بعد از جنگ اثرات ناگواری می‌گذارد. مطالعات نشان دا ...

چکیده مقدمه: رضایت از زندگی متغیری با اهمیت در سال های پایانی عمر است که می تواند تحت تأثیر متغیر های دیگر قرار گیرد. احساس تنهایی و اضطراب از شایع ترین مشکلات سالمندان هستند. هدف از این پژوهش تعیین رابطه ی احساس تنهایی و اضطراب با رضایت از زندگی سالمندان مقیم سراهای سالمندی تهران در سال 1394 بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی که به روش مقطعی انجام پذیرفت، جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی تهران در سال 1394بود. نمونه ی این پژوه ...

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی درمان مبتنی برکیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی وسلامت روانی افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره انجام شده است. پژوهش ازنوع تجربی همراه با گروه آزمایش وگواه با پیگیری است. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد، که بدین منظور در مرحله اوّل با آگهی های تبلیغاتی افراد در جریان برگزاری دوره قرار گرفتند. سپس از همه افراد مایل به شرکت دردوره، با ابزار های پژوهش، پرسشنامه های GHQ-28 مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANS) و مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) پیش آزمون به عمل ...

هدف اصلی پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش رضامندی از زندگی زنان می باشد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است عبارت است از1) پرسش نامه خود متمایز سازی (DSI-R): این پرسش نامه توسط یونسی (1385) در ایران هنجار شده است. پایایی آن با استفاده از روش باز آزمایی 81% و روایی محتوایی آن با استفاده از روش همسانی درونی 83% گزارش شده است. 2) پرسش نامه رضایت از زندگی (TSWLS): البرزی و همکاران (1381( پایایی آن را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 85% و روا ...

مطالعات انجام شده در زمینه اختلافات زناشویی نشان دهنده این مسئله است که عوامل مختلفی در شکل گیری اختلافات بین زوجین نقش دارند. پژوهش حاضر با عنوان" رابطه بین تفکیک خویشتن و رضایتمندی از زندگی زناشویی مشترک در مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد" می باشد. و این تحقیق در بررسی این فرضیه است که رابطه معنا داری بین تفکیک خویشتن و رضایتمندی از زندگی زناشویی مشترک وجود دارد. تعداد 50 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرمشهد که مشکلاتی با همسر خود داشتند از نمونه های د ...

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی درکارکنان بیمارستان MRI شهر شیراز است. طرح کلی پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. نمونه مورد نظر در این پژوهش را 211 نفر (129 زن و 82 مرد) تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF36) بود. داده‌های جمع‌آوری شده مورد تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج نشان داد که: بین ا ...

رضایت از زندگی از شاخص های مهم اجتماعی است که هرچند در سطح خرد و فردی اندازه گیری می شود، اما خود را در سطح کلان می‌نمایاند. اینگلهارت برآن است که امروزه رضایت از زندگی، یکی از پیامدهای فرآیند توسعه است و هر قدر سطح توسعه یافتگی فزونی یابد به جهت گستردگی و عمق برآورده شدن نیازها و تمایلات شکل گرفته در جریان زندگی و در مقایسه های اجتماعی، رضایت از زندگی نیز افزایش می یابد. علاوه بر این با شاخص های مهم سطح کلان نظیر طبقه اجتماعی و سبک زندگی نیز ارتباط دارد. در پژوهش حاضر فرض و ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی با رضایت شغلی کارکنان شرکت پالایش نفت بندرعباس بود . جامعه مورد مطالعه1200 نفر بودو نمونه شامل 250 نفر که پس از ریزش تعداد 222 نفر از کارکنان بصورت نمونه طبقه ای نسبی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری قاسم زاده و رضایت شغلی JDI کندال، اسمیت و هالین، نیز رضایت از زندگی هبنر استفاده شد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. داده های جمع آوری شده مورد تحلیل آماری قرار ...