عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 129

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شخصیت و رضایت از زندگی با میانجیگری رضایت شغلی در زنان شاغل ادارات دولتی شهرستان سمنان می باشد . روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع پیمایشی همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش راکلیه زنان شاغل درادارات دولتی شهرستان سمنان که حدود 2000 نفر می باشند را تشکیل می دهد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970 ) حداقل حجم نمونه برای انجام این پژوهش 322 نفر می باشد . روش نمونه گیری مورد استفاده ، روش تصادفی خوشه ای و تعداد پرسشنامه توزیع شده در بین کا ...

هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی و رابطۀ آن با سلامت روان، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رضایت از زندگی، و همچنین پیشرفت تحصیلی بود. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر قزوین که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بودند، تشكيل مي دادند. نمونه آماري پژوهش شامل 250 دختر و 250 پسر بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش را مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان هیوبنر ( (MS ...

این تحقیق با هدف مقایسه ی تاب آوری ، رضایت از زندگی و سلامت روانی و رابطه ی آن ها با ویژگی های جمعیت شناختی زنان مطلَّقه و متأهل شهر اصفهان صورت گرفت . به این منظور تعداد 200 نفر زن ـ 100 زن مطلَّقه و 100 زن متأهل ـ از شهر اصفهان انتخاب شدند ، این زنان در دامنه ی سنی40-20 سال و با حداقل تحصیلات سیکل بودند . ابزارهای اندازه گیری به منظور سنجش متغیرهای تحقیق عبارت بودند از : پرسشنامه ی تاب آوری کانر و دیوید سون (CD-RISC) ،پرسشنامه ی سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه ی رضایت از ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی بر روی کارکنان اداره بهزیستی شیراز صورت گرفت .که با توجه به ماهیت اصلی آن،این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .نمونه پژوهش شامل 80 نفر از کارکنان اداره بهزیستی شیراز بود،که با استفاده از شیوه نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرچث ، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه رضایت از زندگی دینر بود پایایی ابزارها با استفاده از آلفای ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی خاطره درمانی گروهی بر رضایت از زندگی و سلامت روان سالمندان انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد که در آن از بین سالمندان کانون جهاندیدگان، با روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. پرسشنامه های سلامت روان (GHQ) و پرسشنامه رضایت از زندگی سالمندان (LSI-Z) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شدند و جهت تحلیل داده ه ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی معنویت درمانی شناختی- رفتاری، بر رضایت از زندگی و شادکامی بانوان شاغل انجام شده است. روش: در یک پژوهش آزمایشی، 24 نفر از بانوان شاغل شهر تهران ، به روش در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش(12نفر) و کنترل(12نفر) قرار گرفتند. برای گروه آزمایش، هشت جلسه هفتگی مشاوره ی شناختی – رفتاری با رویکرد معنوی اجرا گردید. ابزارهای پیش آزمون و پس آزمون برای هردو گروه، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) و پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد (OHQ) بود. یافته ها: نتایج تحلیل ...

این پژوهش با هدف مقایسه میزان استرس، رضایت از زندگی و خودکارآمدی در زنان شاغل و خانه دار شهرستان فیروز آباد و در سال 1391 انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه زنان شاغل و خانه دار شهرستان فیروز آباد در محدوده سنی 40-30 سال و با تحصیلات لیسانس تشکیل می دهند که این تعداد برابر با 2000 نفر می باشد. نمونه آماری این مطالعه نیز 240 نفر در نظر گرفته شد. بوسیله مقياس رضايت از زندگي داينر و ديگران (1985)، پرسش نامه لوی باند و لوی باند (1995) و پرسش شرر و همکاران (1982) اطلاعات مید ...

هدف از پژوهش حاضر شناخت رابطه بین هوش معنوی و رضایت شغلی و رضایت از زندگی است . جامعه آماری آن معلمان دوره متوسطه شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 91-92 به حجم 147 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . آزمودنی ها به سه پرسشنامه هوش معنوی عبداله زاده و همکاران و رضایت از زندگی دینر و رضایت شغلی دانت پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی با رضایت شغلی و رضایت از زندگی معل ...

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر رضایت از زندگی در میان 450 نف (160 مرد و290 زن ) از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می پردازد و به این منظور از پرسشنامه ای خودخود اجرا بهره می جوید .در ابتدا محقق به بحث نظری پیرامون این نکته می پردازد که آیا متغیر (( رضایت از زندگی )) یک متغیر بسیط است یا یک سازه که دارای ابعادی چند است ؟ که پیش فرض بسیط بودن آن را انتخاب می نماید. در این پزوهش سوالاتی اصلی محقق عبارت است از : 1- میزان رضایت از زندگی دانشجویان در دانشکده های مختلف چقدر ا ...