عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه‌ی هوش عاطفی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل انجام گرفت. به این منظور 386 دانش-آموز از دبیرستان های شهر شیراز به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به تکمیل مقیاس های هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام، 2001)، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (پنتریچ و دی گروت، 1990) و رضایت از تحصیل (محقق ساخته) پرداختند. همچنین برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل تراز شده دانش‌آموزان استفاده گردید. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان ...