عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انسان از آزادی اراده برخوردار است و این امر به عنوان حق فردی در قوانین بنیادی کشورها پیش بینی شده است. از سوی دیگر، اصل کرامت انسانی و زندگی اجتماعی و رعایت حقوق جامعه و دیگران اقتضا می کند که آزادی اراده انسان نسبت به جسم، جان و مال وی با محدودیت هایی روبه رو شود و مجنی علیه نتواند تعهد نماید که قتل وی توسط دیگری قابل مجازات و تعقیب کیفری نباشد و به فرض هم تعهدی بشود چنین تعهدی فاقد اعتبار باشد. مسأله‌ای که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت بزه ...
نمایه ها:
فقه | 
حقوق | 
رضایت | 
اشخاص | 

هدف از این تحقیق، بررسی میزان رضایت نوجوانان و جوانان شهر تهران از سبک گفتار گویندگان رادیو جوان است. در این تحقیق از روش کمی(پیمایش) استفاده شده است به این صورت که سبک های مختلف گویندگی (رسمی، نیمه رسمی، محاوره ای، جدید)در شبکه ضبط و برای مخاطبان پخش شد و دیدگاه مخاطبان از طریق پرسشنامه گردآوری شد. در این تحقیق افراد نمونه 396 نفر از افراد 12تا 27ساله شهر تهران بوده اند . چهار سبک گفتار رادیو جوان را که به ترتیب رضایت نوجوانان و جوانان مرتب کنیم، نتایج زیر به دست می آید: ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه تمایز یافتگی دبیران با رضایت دانش آموزان از آنها و نیز موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان می باشد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: پرسشنامه خود متمایز سازی ( DSI-R) که توسط یونسی (1385) در ایران انجام شده است. پایایی آن از طریق باز آزمایی 81 /0 و پایایی آن از طریق همسانی درونی 0/83 گزارش شده است. 2- پرسشنامه رضایت دانش آموز از معلم که به عنوان یکی از ابزارهای ارزشیابی کار معلمان توسط اداره کل ارزشیابی وزارت ...

رضایت کاربران درجه انطباق انتظارات کاربران نرم افزار ها از عملکرد آنها در زمان خرید با عملکرد ونتایج فرایند واقعی نرم افزار ها می باشد . بسیاری از محققان رضایت کاربر را به عنوان قوی ترین شاخص موفقیت معرفی می کنند . با در نظر گرفتن اهمیت رضایت کاربران ، تا کنون تحقیقات زیادی پیرامون این مسئله صورت گرفته است ؛ از آن جمله می توان به مدل کانو که توسط دکتر نوریاکی کانو مطرح گردیده است ، اشاره نمود. به عبارتی نیاز هایی که منتج به رضایت کاربر از یک محصول می گردند ، در مقایسه با یک ...

توصیف رضایت مشتری، مشخص کردن عوامل تشکیل دهنده‌ی آن و سنجش آن، به عنوان یکی از عوامل مهم در توسعه و پایداری تجارت، از دیرباز در رشته‌های مختلف مورد توجه بوده است. با توجه به گسترش روز افزون وب و تجارت الکترونیکی و نیز با توجه به اهمیت رضایت مشتری در توسعه و پایداری تجارت، اهمیت موضوع رضایت الکترونیکی در موفقیت کسب و کارهای برخط به خوبی مشخص می‌گردد. از سوی دیگر ماهیت متفاوت تجارت الکترونیکی باعث می‌شود که اهمیت موضوع رضایت الکترونیکی بسیار بیشتر از موضوع رضایت مشتری در کسب و ...

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی میزان رضایت دانشجویان بر اساس رویکرد مدیریت ارتباط با دانشجو : مطالعه موردی مرکز آموزش علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و محاسبه از طریق فرمول کوکران تعداد 400 دانشجو انتخاب شدند. برای سنجش رضایت دانشجویان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پس از محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه بین افراد نمونه ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در تبیین رابطه بین رضایت جنسی با رضامندی زناشویی بوده است. به همین منظور تعداد 304 زوج در شهر تهران با میانگین سنی 37 سال (دامنه سنی 24 تا 52 سال) برای مردان و با میانگین سنی 32 سال و 3 ماه (دامنه سنی 20 تا 47 سال) برای زنان به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و با رعایت شرایط ورود به گروه نمونه انتخاب شده و مقیاس های پژوهش بر روی آنها اجرا شد. داده های بدست آمده از پژوهش به وسیله آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گر ...

هدف این تحقیق تعیین میزان رضایتمندی دانش‌آموزان و معلمان از فعالیت‌های مراکز آموزش از راه دور دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389 و مقایسه آن برحسب ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان بود. به این منظور در قالب یک مطالعه پیمایشی، از بین 256 هزار دانش آموز و 851 معلم مراکز آموزش از راه دور دوره متوسطه شهر تهران ، 419 دانش‌آموز و 306 معلّم با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از 17 مدرسه دخترانه و 18 مدرسه پسرانه مناطق از مناطق 19 گانه شهر تهران به صورت تصاد ...

از آنجا که توجه به نيازهای زنان در جهت تأمين رضايت آنان به عنوان يک گروه تأثيرگذار در شهر بسيار ضرورت دارد، اين پژوهش با هدف بررسي ديدگاه های گوناگون و شناخت شاخص هاي توسعة شهري مورد نياز زنان در مقياس منطقة شهری و بررسي تفاوت هاي مکاني بهره مندی زنان از شاخص هاي توسعة شهري در شهر اصفهان می پردازد. اين پژوهش که از نوع کاربردي - توسعه اي مي باشد. روش هاي گردآوری اطلاعات اسنادي و پيمايشي و با ابزار پرسشنامه داده ها در تابستان 1389 جمع آوري شده است. جامعة آماري در اين پژوهش، ش ...