عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 466

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حیات سازمان در محیط رقابتی امروزی درگرو مشتری مداری و توجه به مشتری است. در سازمان‌های خدماتی به دلیل ناملموس بودن خدمات، نحوه ارائه خدمت و برخورد کارکنان ارائه‌دهنده خدمت نقش مهمی در ارزیابی مشتری از خدمات دریافتی ایفاء می‌کنند به‌گونه‌ای که رضایت، تعهد مشتری درگرو ارزیابی او از نحوه ارائه خدمت بستگی دارد. به دلیل اهمیت مشتری مداری در سازمان‌های خدماتی، هدف این تحقیق بررسی تأثیر رفتار مشتری مداری بر رضایت، تعهد و ذهنیت مشتری، در بانک ملت است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی ...

پژوهش حاضر یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی میزان رضایت بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته‌اند از مراقبت‌های ارائه شده در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران در سال 1373، انجام گرفته است . در این پژوهش مجموعا 100 نفر بیمار که به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای، در چهار قسمت و حاوی 27 سئوال بوده، که در قسمت اول، 7 سئوال مربوط به مشخصات دموگراف ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه تمایز یافتگی دبیران با رضایت دانش آموزان از آنها و نیز موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان می باشد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: پرسشنامه خود متمایز سازی ( DSI-R) که توسط یونسی (1385) در ایران انجام شده است. پایایی آن از طریق باز آزمایی 81 /0 و پایایی آن از طریق همسانی درونی 0/83 گزارش شده است. 2- پرسشنامه رضایت دانش آموز از معلم که به عنوان یکی از ابزارهای ارزشیابی کار معلمان توسط اداره کل ارزشیابی وزارت ...

ایجاد یک رابطه وپیوند پایدار بین خدمات بانکی و مشتریان در نتیجه رضایت مشتری از خدمات ارائه شده حاصل می گردد که هدف اصلی هرموسسه مالی و بانکی می باشد، تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين اخلاق کاری کارکنان ورضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکی آغاز گرديد.با توجه به این هدف، سئوال اصلی فراروی محقق این است که آیا رابطه ای بین اخلاق کاری و رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکی وجود دارد؟ به منظور پاسخگويي به اين سئوال، فرضيه اي دال بر اينكه " بين اخلاق کاری کارکنان و رضايت مشتريان از کی ...

مطالعه حاضر به منظور ارائه یک مدل کمی برای تعیین میزان رضایت بیماران از پزشکان متخصص شیراز طرح ریزی گردید. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک، از فهرست 421 نفر پزشک متخصص شاغل، 78 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدند. به ازا هر پزشک 10 بیمار به طور تصادفی انتخاب شد و در نتیجه 780 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسش نامه ای حاوی پنج بخش مشخصات فردی بیمار (همراه بیمار)، روابط پزشک-بیمار، وضعیت سلامت عمومی، وضعیت پزشک و مشخصات فردی پزشک تهیه شد و هر بخش آن توسط نویسنده دوم، منشی ...
نمایه ها:
رضایت | 
بیمار | 
شیراز | 

شهرداری به عنوان سازمان محلی و حقوقی که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی، خدماتی ، فرهنگی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه می کند. می تواند با بهره گیری موثر از نیازها و مشکلات واقعی مردم و اقدم در جهت حل آنها، زمینه مساعدی را برای ارتباط منطقی و صحیح و برآورده ساختن انتظارات شهرداری و شهروندان از همدیگر فراهم سازد. سنجش نگرشهای شهروندان نسبت به فعالیتهای شهرداری یک ابزار کنترلی و نظارتی اثربخش را در اختیار مدیران و برنامه ریزان شهرداری قرار می دهد. گزارش حاضر به سن ...
نمایه ها:
رضایت | 
1378 | 

شهرداری تهران به عنوان سازمان محلی و حقوقی مستقل که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه میکند، میتواند با بهره گیری موثراز نیازهای و مشکلات واقعی مردم و اقدام در جهت حل آنها، زمینه مساعدی را برای ارتباط منطقی و صحیح و برآورده ساختن انتظارات شهرداری و شهروندان از همدیگر فراهم سازد. سنجش نگرش های شهروندان نسبت به فعالیت های شهرداری یک ابزار کنترلی و نظارتی اثر بخش در اختیار مدیران و برنامه ریزان شهرداری قرار میدهد. گزارش ح ...
نمایه ها:
رضایت | 
1379 | 

شهرداری تهران به عنوان سازمان محلی و حقوقی مستقل که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه میکند، میتواند با بهره گیری موثراز نیازهای و مشکلات واقعی مردم و اقدام در جهت حل آنها، زمینه مساعدی را برای ارتباط منطقی و صحیح و برآورده ساختن انتظارات شهرداری و شهروندان از همدیگر فراهم سازد. سنجش نگرش های شهروندان نسبت به فعالیت های شهرداری یک ابزار کنترلی و نظارتی اثر بخش در اختیار مدیران و برنامه ریزان شهرداری قرار میدهد. گزارش ح ...
نمایه ها:
1379 | 
رضایت | 
تهران | 

شهرداری تهران به عنوان سازمان محلی و حقوقی مستقل که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه میکند، میتواند با بهره گیری موثراز نیازهای و مشکلات واقعی مردم و اقدام در جهت حل آنها، زمینه مساعدی را برای ارتباط منطقی و صحیح و برآورده ساختن انتظارات شهرداری و شهروندان از همدیگر فراهم سازد. سنجش نگرش های شهروندان نسبت به فعالیت های شهرداری یک ابزار کنترلی و نظارتی اثر بخش در اختیار مدیران و برنامه ریزان شهرداری قرار میدهد. گزارش ح ...
نمایه ها:
1379 | 
رضایت |