عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15150

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زوجین (CRE) به روش "آموزش مهارت های ارتباطی و تعهد به زوجین" بر سه متغیر رضایت زناشویی، رضایت جنسی و صمیمیت زوجین بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش شبه آزمایشی با گروه گواه بود. ابزار های به کار گرفته شده در این پژوهش شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (فرم 47 سوالی)، شاخص رضایت مندی جنسی (ISS) و مقیاس صمیمیت (IS) می باشد. . جامعه آماری در این پژوهش شامل زوج های ساکن استان تهران بودند که به فراخوان پژوهش پاسخ م ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ادراک برابری با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان در سال تحصیلی 1391- 1390 به تعداد 2035 نفر می‌باشند. که از بین آن‌ها 350 نفر با روش طبقه ای - تصادفی انتخاب و تجزیه و تحلیل براساس 335 پرسشنامه انجام گردید. در این پژوهش از پرسشنامه ادراک برابری استرون شامل 21 سوال، پرسشنامه رضایت شغلی موسسه تحققاتی ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران می باشد. مواد و روشهای مطالعه حاضر نوعی پژوهش توصیفی-استنباطی است که به صورت مقطعی در بانک توسعه صادرات ایران انجام شده است. در این مطالعه تعداد 750 نفر از کارکنان سطوح مختلف بانک به طور تصادفی منظم انتخاب شدند و از نظر سنجش رضایت شغلی و تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری رضایت شغلی از پرسشنامه استاندارد شغلی Wysocki و Kromm و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه ...

هدف تحقیق تعیین اثر رضایت شغلی کارکنان بر میزان مشارکت آنان در تصمیم‌گیری مدیران در پژوهشگاه ملی استاندارد ایران. تحقیق حاضر از بعد هدف کاربردی است. کاربردی است به این دلیل که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین شده اند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرد. لازم بذکر است این پژوهش از لحاظ نوع تحقیق کاربردی است به این دلیل که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین شده اند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گ ...

در پژوهش حاضر، تاثیر آموزش فنون مدیریت کلاس مبتنی بر رویکرد آدلر- درایکورس به معلمان بر میزان رضایت دانش آموزان از محیط کلاس و رابطه با معلم مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان دهگلان با سابقه ی خدمت 1 تا 10 سال و دانش آموزان آنها است که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به کار و تحصیل بوده اندکه بدین منظور به صورت تصادفی از میان مدارس شهرستان دهگلان چهار مدرسه انتخاب شد که از چهار مدرسه تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزم ...

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش برنامه ریزی عصبی- کلامی بر رضایت زناشویی، رضایت جنسی و مهارت های ارتباطی زوجین جوان بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. در پژوهش حاضر، جامعه ی آماری شامل کلیه ی زوج های جوان مراجعه کننده به خانه ی سلامت شهرداری منطقه ی 10 تهران بود. نمونه ی پژوهش شامل 16زوج (16زن و 16 مرد) که به عنوان گروه نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (8زن و 8 مرد) و گروه کنترل (8 زن و 8 مرد) جایگزین ش ...

احساس رضامندي شغلي از اساسي‌ترين مؤلفه‌هاي بهداشت روان، پويايي، كارآمدي هرشغل وحرفه‌است. معلم به عنوان يكي از مهم‌ترين عناصر نظام‌آموزشي است و رضايت شغلي او در كارايي سازمان آموزش و پرورش بسيار تأثيرگذار خواهد بود. از بين عوامل جامعه‌‌شناختي مختلف مؤثر بر رضايت شغلي به عامل سرمايه اجتماعي كمتر از ديگر عوامل پرداخته شده است و تحقيقات بسيار اندكي انجام گرفته است، لذا ضرورت پرداختن به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي واضح و آشكار مي‌باشد. هدف عمده و اصلي اين پژوهش آزمو ...

این پژوهش به منظور بررسی رابطه رضایت شغلی با رضایت زناشویی و سازگاری اجتماعی در کارمندان اداره آموزش و پرورش انجام شد. بنابراین از نوع طرح هاي توصيفي - همبستگي و از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری پژوهش را كليه کارمندان زن متاهل اداره آموزش و پرورش بالاده تشکیل داده که تعداد آنها 470 نفر می باشد، و از بین آنها 214 نفر بر اساس جدول مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. مهمترین روش های گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی هستند که در این پژوهش از کت ...

امروزه اکثر سازمان ها به منظور به انجام رساندن وظایف خود و نیز پویایی، نیازمند الگو و ابزار مناسبی برای ارزیابی و اطمینان کیفی از میزان رضایت مندی ارباب رجوعان هستند، چرا که براین باور رسیده اند که با افزایش کیفیت خدمات رضایت مشتریان بالا می رود و بدین طریق اثربخشی سازمان ارتقاء می یابد. هدف از انجام این طرح بررسی میزان رضایت شهروندان منطقه 11 سازمان شهرداری مشهد ا ز کیفیت خدمات ارائه شده در دو وضعیت موجود و مورد انتظار می باشد. بدین منظور پس از بررسی و تدوین چارچوب نظری، برا ...