عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 359

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از آبکشت و تأمین محلولهای غذایی مناسب در این روش عامل مهم در بهینه سازی تولید و رسیدن به کشاورزی پایدار است. در ایران تولید محصولات گلخانه ای از جمله خیار رو به توسعه است ولی محلولهای غذایی مختلفی پیشنهاد می شود که مزیت نسبی آنها مطالعه نشده است. بدین منظور تأثیر شش نوع محلول غذایی رایج دنیا شامل محلول غذایی هوگلند(NSHog)، محلول استاینر(NSSt)، محلول ناپ(NSKnop)، فرمول انگلستان(NSU.K)، فرمول هلند (NSNeth) و فرمول دانشگاه تبریز (NSUT) بر رشد، عملکرد و کیفیت دو رقم خیار ...

به منظور بررسی تاثیر فرسودگی بذر، پرایمینگ و تلقیح بر رشد و نمو ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. در این آزمایش فاکتور فرسودگی بذر در سه سطح (0، 24 و 48 ساعت) بود. سپس بذور فرسوده شده در شرایط اسمو پرایمینگ بذر (پرایم و غیر پرایم) و تلقیح بذر(تلقیح و عدم تلقیح با مایه تلقیح نیتروکسین) قرار گرفتند. در این پژوهش همچنین اقدام به برآورد D50 (مدت زما ...

از جمله اقداماتی که در مناطق خشک و نیمه خشک می‌توان به وسیله آن به حفظ و ذخیره رطوبت در خاک کمک کرد، بهره‌گیری از اصلاح کننده‌های خاک می‌باشد. یکی از راهکار‌های افزایش بازده آبیاری در این مناطق استفاده از مواد سوپرجاذب است. سوپرجاذب‌ها، گروهی از اصلاح کننده‌ها می‌باشند که می-توانند آب حاصل از آبیاری یا بارندگی را جذب کرده و از فرونشت عمقی آن جلوگیری کنند. به منظور ارزیابی تأثیر پلی‌مر استاکوزورب (Stockosorb)، و دور آبیاری بر رشد و نمو نهال تاغ (Haloxylon persicum ) و آتریپلک ...

فلزات سنگین آلاینده‌های خطرناکی برای محیط زیست و سلامت انسان به شمار می‌آیند. یکی از راهکارهای مدیریتی کنترل آلایندگی ناشی از فلزات سنگین استفاده از رابطه همزیستی بین میکروارگانیسم‌های محّرک رشد گیاه و گیاهان بیش‌اندوز و افزایش فعّالیت میکروبی در خاک‌های آلوده می‌باشد. بدین منظور آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار با دو فاکتور فلز سنگین (کادمیوم در 4 سطح: صفر، 10، 20 و 30 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک و فلز روی در 4 سطح: صفر، 100، 200 و 300 میلی‌گر ...

کمپوست و لجن فاضلاب به دلیل داشتن ماده آلی، عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به عنوان کود در اراضی کشاورزی استفاده می شوند. از طرفی با توجه به رشد جمعیت و تولید روز افزون ضایعات شهری و صنعتی، از نظر زیست محیطی، مطمئن ترین راه پیشگیری از انباشته شدن این مواد، افزودن آن به زمین های کشاورزی است. نکته مهمی که در کاربرد کمپوست و لجن فاضلاب در کشاورزی باید به آن توجه شود، وجود برخی عناصر سنگین در این ضایعات است. وجود عناصری نظیر کادمیوم در این ترکیبات می تواند منجر به آلودگی خاک و انتقا ...

به‌منظور بررسی تاثیر پتاسیم، سیلیسیم و تنش خشکی بر شاخص‌های رشد و غلظت عناصر برگ در دو گیاه آفتابگردان و گلرنگ، آزمایشی گلخانه‌ای با 24 تیمار و سه تکرار برای هر گیاه، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل ترکیب فاکتوریل چهار سطح پتاسیم (80، 130، 180 و 230 میلی‌گرم در کیلوگرم)، دو سطح سیلیسیم (0 و 540 میلی‌گرم در کیلوگرم) و سه سطح تنش خشکی (100، 60 و 30 درصد ظرفیت مزرعه) بودند که به خاک گلدان‌های پ ...

ریزازدیادی در سطح وسیع یا درحد تجاری علیرغم دارا بودن مزایای فراوان نسبت به روش‌های کلاسیک تکثیر با مشکلات متعددی از جمله هزینه‌های بالای تولید همراه است. کاربرد بیوراکتورهای گیاهی در ریزازدیادی گیاهان می‌تواند این هزینه‌ها را کاهش داده و از نظر اقتصادی آن‌را توجیه‌پذیر نماید. هدف از اجرای این پروژه تکثیر نیشکر در مینی‌بیوراکتور تناوبی و بررسی تاثیر سیکل‌های تغذیه بر شاخص‌های ریزازدیادی گیاه نیشکر می‌باشد. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با اعمال تیمار سیکل‌های تغذیه ای ( ...

باکتری های حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن نقش مهمی در تامین نیاز گیاهان به عناصر غذایی را دارند. این باکتری ها در اطراف ریشه گیاه مستقر شده و در تامین و جذب عناصر غذایی نقش دارند. همچنین قارچ های میکوریز نیز اهمیت ویژه ای در چرخه عناصر غذایی به ویژه فسفر دارند که به صورت همزیستی با گیاهان باعث ایجاد مقاومت به خشکی می شوند. به منظور بررسی اثر کارایی باکتری های محرک رشد گیاهان و قارچ های میکوریز آربوسکولار بر رشد، عملکرد و صفات کیفی پیاز خوراکی توده هوراند آزمایشی مزرعه ا ...

بذر یک اندام زنده و حیاتی در تولید محصولاتی است که به وسیله آن تکثیر می‌شوند. جوانه‌زنی خوب و استقرار مناسب گیاه در تولید این محصولات دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. یک روش مناسب جهت تقویت بذر‌ها به منظور بهبود سرعت جوانه‌زنی، یکنواختی رشد و کاهش زمان ظهور گیاهان پرایمینگ بذر می‌باشد. تیمار‌های قبل از کاشت بذر (پرایمینگ بذر) شامل هیدروپرایم، اسمو پرایم، هالو پرایم، بیو پرایم، پرایمینگ‌های هورمونی و پرایمینگ مغناطیسی است. بیوپرایمینگ یک روش جدید برای تیمار بذر است که شامل استفاده ...