عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 227

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ازتوباکتر یک باکتری آزادزی تثبیت کننده نیتروژن مولکولی است که دارای گونه‌های مختلفی می‌باشد. از مهمترین گونه‌های آن می‌توان به کروکوکوم، وینلاندی و بیجرینکی اشاره کرد. برخی از نژاد‌های این گونه علاوه بر توان تثبیت ازت، قادرند مواد محرک رشد گیاه همانند انواع اکسن‌ها، جیبرلین‌ها، سیتوکینین‌ها، ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه و همچنین مواد بازدارنده رشد عوامل بیماریزای گیاهی را سنتز کنند. از مایه تلقیح ازتوباکتر برای محصولات مختلف از جمله گندم، ذرت، ارزن، گوجه‌فرنگی و غیره استفاده می‌ ...

نظربه اهمیت فوق‌العاده تولید گوشت قرمزوتامین ،پروتئین حیوانی موردنیاز کشور،این گیاه درجوارگیاه بین زراعی تابستانه سودانگراس نقش مهمی رادرتامین علوفه مورد نیازدام بویژه پرکردن خلاءعلوفه سبز زمستانی درخوزستان ایفاءخواهدنمود.دراین طرح ،روند رشدگیاه علوفه ای پرکوه باتوجه به نیاز تحقیقاتی آینده درمورداین گیاه بررسی گردیده ومنحنی رشد آن درشرایط زمستان خوزستان ترسیم میگردد،ازطرف دیگر باتوجه به قرارگرفتن این گیاه ازتناوب زراعی منطقه ،برداشت علوفه سبزیاسیلونی آن درفاصله 53 تا180 روز ب ...

به منظور مشاهده و بررسی تاثیر قارچهای میکوریز و زیکولار آربوسکولار (VAM) بر رشد گیاه بروموس، آزمایشهای کشت گلدانی و تلقیح انجام شد. در این آزمایشها، چهار تیمار مورد استفاده قرار گرفت که عبارت اند: 1-خاک سترون با تلقیح 2-خاک سترون بدون تلقیح 3-خاک طبیعی غیر سترون بدون تلقیح 4-خاک طبیعی غیر سترون با تلقیح تلقیح با سوسپانسیونی از قطعات ریشه ای گیاه بروموس انجام شد که میزان آلودگی آنها حدود 45% برآورد شده بود. پس از گذشت 5 ماه از زمان کاشت بذرهای بروموس، گیاهان برداشت شدند و شاخ ...

نتایج بدست آمده نشان داد که گیاه لوبیا مقاومت کمی به تنش کادمیوم دارد. افزایش کادمیوم باعث کاهش وزن تر و خشک ریشه و بخش‌های هوایی گیاه و کاهش سطح برگی(LA) شد. در اثر تنش کادمیوم نسبت ریشه به بخش‌های هوایی (R/S)، میزان رشد گیاه(RGR)، میزان رشد نسبی برگ(RLGR) و میزان همگون‌سازی خالص(NAR) به طور معنی‌داری کاهش یافت. همچنین کادمیوم موجب کاهش فتوسنتز، افزایش تنفس و نقطه جبرانCO2 شد. در شرایط تنش کادمیوم، افزودنSA باعث بهبود اثرات مضر کادمیوم شد که با افزایش فتوسنتز، کاهش تنفس و نق ...

به منظور بررسی اثر تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis L.) در منطقه باجگاه واقع در شمال شرقی شیراز با 1810 متر ارتفاع از سطح دریا، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار در 4 تکرار در خاکی با بافت لوم رسی سیلتی انجام شد. ...

تاکنون هیچگونه مطالعه ای در ایران در خصوص تاثیر شوری روی فاکتورهای رشد گیاه کنوکارپوس انجام نشده است. شوری از طریق برهم زدن تعادل یونی و تاثیرگذاری بر روی تغذیه ، رشد و نمو گیاه را محدود می نماید. گیاهان در غظلت های متوسط املاح سعی می کنند تا از ورود یون های مضر و ناخواسته جلوگیری نمایند.در شهرهای جنوبی کشور دسترسی به آب دارای کیفیت مناسب برای آبیاری فضای سبز شهری از مشکل های عمده و قابل توجه شهرداری ها و سازمان های نگهداری فضای سبز در تامین آب مناسب محدودیت های فراوانی را دا ...
نمایه ها:
شوری | 
شوری | 

رابطه همزیستی قارچهای میکوریزی از نوع سیکولار - آربوسکولار (VAMF) با گیاه لوپن (Lupinus sp.) هنوز به خوبی مشخص نگردیده است . به منظور روشن نمودن وضعیت مبهم کلونیزه شدن VAM در لوپن و بررسی تاثیرات احتمالی آن بر رشد گیاه یک آزمایش گلخانه‌ای صورت گرفت . در این آزمایش گیاهان لوپن با دو همزیست ریزوبیوم و قارچ میکوریزی (Glomus intaradix) مایه‌زنی شده و با سه رژیم مختلف غذائی که از نظر غلظت فسفر به مقدار 5، 50 و 500 میلی گرم در لیتر تنظیم شده بود تغذیه شدند. گیاهان پس از گذشت 4 و 7 ...
نمایه ها:
لوپن | 
گیاه | 
قارچ | 

آللوپاتی اثر مستقیم یا غیرمستقیم یک گیاه بر گیاه دیگر از طریق تولید ترکیبات شیمیایی است که نتیجه این اثر معمولا کاهش رشد گیاه دیگر است . این بررسی به منظور تعیین پتانسیل آللوپاتیک گیاه کلزا بر ظهور علفهای هرز موجود در خاک و همچنین بر جوانه زنی و رشد پنبه و علفهای هرز غالب آن صورت گرفته است . به منظور کاهش رشد علفهای هرز بویژه در مزارع پنبه و بدنبال آن کاهش مصرف سم علف‌کش تاثیر پوساندن گیاهچه کلزار رقم بلیندا در خاک توام با مصرف 1/5 و 3 لیتر سم علف‌کش کوبکس بر ...
نمایه ها:
کلزا | 
خاک | 

درمناطق انارکاری وانارستانهای ایران اغلب ترکیدگی شدید میوه انار مشاهده می گردد. دراین باره گزارشهای (علت امر) موجود است که ازآنجمله میتوان ازافزایش درجه حرارت ، بی نظمی درآبیاری وناکافی بودن رطوبت خاک و کمبود برنام برد...با توجه به حدود 50 هزارهکتار سطح زیرکشت و تولید پیش از 500 هزارتن انار درکشور و زمینه که تحقیق برروی انار درنظراست رشد ارقام درختان (نهال‌های ) اناری که ازنظر مقاومت باترکیدگی متفاوت هستند مورد بررسی قرارگیرد. ...
نمایه ها:
گیاه | 
انار |