عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توجه به نقش انسان به عنوان عامل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی اقتصادی بیش و کم مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار داشته است. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی و پایداری در طی دوره 1980-2008 در سه گروه از کشورهای با درآمد سرانه بالا، متوسط و پایین است. بدین منظور، ابتدا تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی با استفاده از روش OLS برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی تعدیل شده تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در هر سه گروه ...

اثرات زيرکشندگي بيمارگر Btk) Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ) روي پارامترهاي اکوفيزيولوژيک شب‌پره‌ي Helicoverpa armigera (Hübner) و پارامترهاي زيستي زنبور پارازيتوئيد( Habrobracon hebetor (Say در شرايط دمايي1±26 درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 5±70 درصد و دوره‌ي نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي مورد مطالعه قرار گرفت. کمترين (31/87 روز) و بيشترين (37/17 روز) طول دوره‌ي رشد و نمو مراحل نابالغ لاروهاي نئونات تيمار شده‌ي شب‌پره‌ي H. armigera به ترتيب در تيمارهاي شاهد و LC25 ...

شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae یکی از آفات مهم با طیف میزبانی وسیع می باشد که به گیاهان تیره چلیپائیان خسارت می زند. در این بررسی، جدول باروری شته مومی کلم روی هشت رقم کلم گل (Smilla, Snow mystique, White cloud, Buris, Galiblanka, Snow crown, SG,Tokita) در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت به روش یات و وایت و خطای استاندارد پارامتر های رشد جمعیت به روش جک نایف محاسب ...

چکیده نظر به ‌این‌که یافتن رابطه بین جمعیت و توسعه اقتصادی نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های اساسی کشورها ایفا می‌کند پژوهش حاضر نیز بر آن است تا تأثیر رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه را طی سال‌های (2010-2000) مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. بدین منظور، ابتدا مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد پانلی لوین لین و چو، بررسی شد که نتایج نشان داد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد جمعیت و شاخص توسعه انسانی در سطح، پایا هستند. سپس، از طریق آزمون هم‌انباشتگی جو ...

افزایش جمعیت شهری به ویژه در کشور های در حال توسعه، این شهرها را با چالش‌های مهمی از نظر زیست محیطی مواجه کرده است، عوارض مزمن آلودگی هوا، نبود سرزندگی و آلودگی آب، خاک و محیط زیست عمومی و... از جمله چالشهای شهرهای در حال توسعه در خصوص نظام اکولوژیکی آنهاست. در همین راستا یکی از عناصر بنیادی در برنامه‌ریزیها ی اقتصادی-اجتماعی توجه به مولفه‌های جمعیتی می‌باشد. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر برافزایش جمعیت شهر رشت و پیامد های آن در نظام اکولوژی شهر طی دوره (1335-1385) پرداخته ...

پارامترهای رشد جمعیت شته Chaitophorus populeti Panzer روی سفید پلت و شتهChaitophurus leucomelas (Koch) روی سپیدار با شرایط دمایی 1 ± 25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مطالعه شد. مدت زمان لازم برای کامل شدن مراحل نابالغ و بالغ شته C. populetiروی سفیدپلت به ترتیب 0/0833 ± 6/92 و 0/621 ±48/9 روز به دست آمد. این مقادیر برای شته C. leucomelas روی سپیدار به ترتیب 0/0661 ± 7/21 و 0/699 ± 8/79 روز محاسبه شد. داده های به دست آمده ب ...

در سال‌های اخیر، کاهش نرخ رشد جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته تأثیر عمیقی بر ساختار سنی این کشورها به جای گذاشته است. کشورهای در حال توسعه نیز از این موضوع بی‌بهره نبوده‌اند. هرچند، تغییر ساختار سنی جمعیت در این کشورها نیز محسوس است ولی بحث سالخوردگی جمعیت با تأخیر بیش از یک دهه، در این کشورها رخ خواهد داد و سبب تغییر سهم گروه‌های مختلف سنی در جامعه خواهد شد. تحولات قابل‌توجه در ساختار جمعیت سبب شده تا سیاست‌گذاران در سطح ملی و بین‌المللی با چالش‌های جدیدی مواجه گردند. گذار از ن ...

عنوان تحقیق حاضر، بررسی واقعه‌ی طلاق و روند تحولات آن در سال‌های 65 و 75، 85 است و مطالعه‌ی موردی در استان قم صورت گرفته است. زنان همسردار و مطلقه ساکن در شهر قم جامعه‌ی آماری این پژوهش هستند. برای گردآوری اطلاعات از زنان همسردار، از شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌بندی چند مرحله‌ای استفاده شده است و برای گردآوری اطلاعات از زنان مطلقه نیز به دادگاه شهید قدوسی در استان قم مراجعه کرده‌ام. تعداد نمونه‌ی آماری 215 نفر است؛ 135 نفر زنان همسردار و 80 نفر زنان مطلقه و برای گرد‌آوری اطلاعات، ...

جمعیت متناسب از عناصر اساسی در رشد و توسعه یک کشور در سطوح مختلف به ویژه اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. از یک سو، تثبیت جمعیتی و رشد کیفی جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته موجب شده است که شرایط یک زندگی مطلوب با دست‌یابی به شاخص‌های توسعه فراهم گردد. از سوی دیگر، رشد نامتناسب و فزاینده جمعیت در کشورهای در حال توسعه مقارن با انواع مشکلات و معضلات در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بوده است. اساساً دولت‌ها هنگامی که با رشد نامتناسب جمعیت مواجه هستند نمی‌توانند کارکردی مط ...