عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر دو فاکتور دمای محیط (در دو سطح دمای مطلوب و سرد) و افزودن پودر مرزه خوزستانی (در سه سطح صفر،1 و 2 درصد) با استفاده از 480 قطعه جوجه یک روزه سویه کاب 500 اجرا شد. صفات مربوط به رشد، تغذیه، اجزای چربی خون، خصوصیات لاشه، تلفات، راندمان عملکرد اقتصادی، خصوصیات بستر و فراونی و شدت آسیب های بافتی سطح بالشتک کف پا، مفصل هوک و پوست سینه در سنین مختلف از 1 تا 42 روزگی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با آرایش فاکتوریل 2×3 در قالب طرح بلوک ه ...

این آزمایش به‌منظور تعیین اثرات ویتامین‌های C و E جیره بر پارامترهای رشد (درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه . . . )، بقاء و زادآوری گوپی انجام گرفت. مقادیر مختلف ویتامین E (آلفاتوکوفرول) با دوزهای 100، 300، 500، 1000 (به‌ترتیب تیمارهای 1، 2، 3 و 4) و ویتامین C (ال-آسکوربیک-اسید) شامل دوزهای 400، 800، 1200 و 2000 (به‌ترتیب تیمارهای 5، 6، 7 و 8) (میلی‌گرم در کیلوگرم جیره) در سه تکرار به ماهیان داده شد، همچنین یک تیمار بدون ویتامین C و E (به‌عنوان تیمار شاهد) نیز برای آزمایش با ...

به منظور بررسی اثر ساکارومایسس سرویزیه و اسید‌های آلی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد غذایی، مرفولوژی روده و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی، تعداد 192 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار و تعداد 16 قطعه جوجه در هر تکرار آزمایشی در طی یک دوره 42 روزه ارزیابی شدند. جوجه‌ها با یک جیره پایه حاوی سه نوع افزودنی ساکارومایسس سرویزیه، اسید آلی و یا مخلوط اسیدآلی و ساکارومایسس سرویزیه تغذیه گردیدند. برای تعیین قابلیت هضم ایلئومی مواد ...

داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل اوزان تولد، شیرگیری، 6 ماهگی، 9 ماهگی و یکسالگی 7072 بره گوسفند نژاد بلوچی است که در سالهای 1361 تا 1385 در ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد رکوردگیری و جمع آوری شده بود. این داده ها برای برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی مورد استفاده قرار گرفت. ارزش اصلاحی حیوانات با روش معادلات مدل مختلط و براساس مدل دام یک متغیره پیش بینی شد. روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی بترتیب از طریق تابعیت میانگین فنوتیپی بر سال، میانگین ارزش اصلاحی بر سال و ت ...

در تحقیق حاضر به بررسی اثرات رنگ نور و رنگ تانک پرورشی بر عملکرد رشد (وزن بدن، نرخ رشد، ضریب تبدیل غذایی، ترکیب لاشه و...) و وضعیت فیزیولوژیک (پارامترهای خون و پلاسما) فیل ماهی Huso huso پرداخته شده است. مراحل عملی مطالعه در انستیتو بین اللملی تحقیقات ماهیان خاوباری رشت انجام شد که بدین منظور 64 عدد بچه فیل ماهی با میانگین وزنی (± اشتباه معیار) 1.42 ± 98.83 گرم (در گروه های 8 تایی) تحت طیف های نور سفید، قرمز، سبز و آبی و نیز 80 عدد با میانگین وزنی 1.24 ± 98.50 (در گروه های 8 ...

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولید مثل در گوسفند نژاد شال از داده های جمع آوری شده در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین استفاده گردید. تعداد مشاهدات برای صفات رشد جمع آوری شده در طی سال های 1373 الی 1388 شامل: وزن تولد (BW)، میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری (ADG1)، وزن شیرگیری (WW)، وزن شش ماهگی (6MW)، وزن نه ماهگی (9MW)، میانگین افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا یکسالگی (ADG2) و وزن یکسالگی (YW) به ترتیب 1922، 1568، 1584، 1387، 1132، 1 ...

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر جايگزيني آرد ماهي توسط کنجاله سويا در جيره غذايي، بر عملکرد رشد، تركيب بدن، مورفولوژی روده و کبد و فلور باکتریایی روده ماهي ازون برون (Acipenser stellatus)انجام شد. در این مطالعه پنج تیمار غذایی (ایزوکالریک و ایزو نیتروژنیک با انرژی Kcal/kg 4374 و پروتئین 45 درصد) با درصد های جایگزینی 0(FM) ، 10) 10(SBM، 20) 20(SBM، 30) 30(SBM و 40 درصد) 40(SBM پروتئین آرد ماهی توسط پروتئین کنجاله سویا فرموله شدند. تعداد 225 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 0/73 ± ...

در این تحقیق اثر همخونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن و رشد دو نژاد گوسفند ایرانبلک و آرمان بررسی شد. شش مدل برای برآورد پارامترهای ژنتیکی مورد استفاده قرار گرفت و مناسبترین مدل برای هر صفت با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی انتخاب شد. داده ها توسط مدل منتخب با و بدون همخونی در آن آنالیز شد تا اثر همخونی بر پارامترهای ژنتیکی بررسی گردد. چهار تابع ریاضی برای برازش متوسط منحنی رشد برهها استفاده شد و مناسبترین مدل برای برازش منحنیهای رشد انفرادی آنها انتخاب شد. بعد از برازش ...

در این مطالعه تنوع منطقه ای صفات ریخت شناسی، ویژگی های سن، رشد و تولید مثل ماهی کاراس(Carassius gibelio) در حوضه جنوبی دریای خزر از اسفند تا اردیبهشت ماه سال 89-90 مورد بررسی قرار گرفت. بزرگترین نمونه براساس طول و وزن کل در استان گلستان 25/8 سانتیمتر و 242/02 گرم، در استان مازندران 24/80سانتیمتر و 326/94 گرم، در استان گیلان ، 29/90سانتیمتر و 470/12 گرم داشت. در سه منطقه، سن برای جنس نر و ماده از 1تا 5 سال مشاهده شد. پارامترهای رشد وان برتالانفی در بین جنس های مشابه مناطق مخت ...