عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 216

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رویکرد ضرایب فزاینده در ادبیات اقتصادی، به مطالعه تأثیر سیاست‌های متغیرهای سیاست‌گذاری بر متغیرهای درون‌زا می‌پردازد. این رویکرد ابتدا توسط کینز در ادبیات اقتصاد کلان مطرح شد و سپس توسط لئونتیف و دیگران در قالب الگوی داده ـ ستانده بسط و گسترش یافت و مطالعات زیادی در این باره انجام شده است. اخیراً موضوع ضریب فزاینده با توجه به سهم کالاهای واسطه در ادبیات داده ـ ستانده مطرح شده است. این رویکرد جدید توسط چارلز جونز (2007) از دانشگاه استنفورد ارائه شده است. با توجه به رویکرد جونز ...

این مطالعه به بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی شامل توسعه مالی، تجارت، رشداقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 1980-2012 پرداخته است. برای این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی به عنوان یکی از برجسته‌ترین مدل‌های تغییر رژیمی استفاده شده که رابطه‌ی میان متغیرها را با استفاده از تابع انتقال به شیوه‌ای پیوسته مدل‌سازی می‌کند. نتایج حاصل از آزمون خطی بودن، قویاً بر تبعیت رفتار متغیرهای مورد مطالعه از یک الگوی غیرخطی دو ر ...

دست‌یابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی می‌تواند در گروه توسعه و گسترش سرمایه انسانی باشد. به‌عبارت دیگر، این کشورها، زمانی می‌توانند از رشد اقتصادی با ثباتی بهره‌مند شوند که از نظر موجودی سرمایه انسانی و سطح دانش و تخصص نیروی انسانی در سطح بالایی قرار گیرند. از این‌رو، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای اسلامی برای دوره زمانی 2011-2001 با استفاده از روش پانل دیتا است.نتایج این مطالعه نشان داد که یک رابطه مثبت معنی‌دار ب ...

رشد و توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی سیاست گزاران اقتصادی کشورها محسوب می شود، بنابراین بررسی تاثیر عوامل اصلی رشد، از جمله انرژی که یکی از عوامل تولید به شمار می رود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقق توسعه پایدار در گرو آن است که تولید و بهره برداری از انرژی همراه با سایر نهاده ها نظیر منابع انسانی، مواد اولیه، منابع مالی و غیره ، به طور هماهنگ برنامه ریزی شود. بنابراین با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، تعیین کم و کیف این رابطه می تواند به تبیین سیاست ...

یکی از راه های تامین سرمایه جهت رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد. رشد اقتصادی از فضای کسب و کار تاثیر می‌پذیرد. بانک جهانی از سال 2004 ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارایه می‌دهد. در این پژوهش رابطه‌ی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص سهولت کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات قبلی درباره اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی، به نتیجه قطعی نرسیده است و مسیله اندازه‌گیری اثر این دو متغیر بر رشد اقت ...

بی تردید دستیابی به رشد اقتصادی پایدار یکی از اهداف و الویت های مهم هر کشوری تلقی می شود. از این رو بررسی ها و مطالعات متعددی در زمینه رشد اقتصادی کشورها انجام شده است. به مرور زمان و با گسترش و تعمیم الگوی رشد اقتصادی، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه انسانی در فرایند رشد اقتصادی آشکار شد و مطالعات تجربی انجام شده در دهه1990 و بعد از آن نیز بر این امر صحه گذاشت. فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند از طریق مسیر های متعددی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. یکی از این مسیرها ...
نمایه ها:

این پژوهش از دیدگاه تعادل منطقه ای به بررسی رشد اقتصادی استانهای ایران،با تاکید بر مولفه سرمایه اجتماعی می پردازد. ...
نمایه ها:

براي هر کشور رشد اقتصادي هدف اساسي تلقي مي شود. از دير باز اين هدف مورد توجه‌ برنامه ريزان اقتصادي بوده است. پيداست که براي شناخت بهتر اين هدف بايد به عوامل مؤثر بر آن پي برد. در تمامي نظريات و الگوهاي رشد اقتصادي، سرمايه گذاري به عنوان موتور محرک، عامل قوي رشد و توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده است. انباشت سرمايه به لحاظ نظري يکي از پيش نيازهاي اساسي فرآيند رشد اقتصادي به شمار مي رود که مي تواند از منابع مالي داخلي و خارجي تأمين مالي شود. امروزه بسياري از کشورهاي جهان به علت ن ...

چالش‌هاي اشتغال يا موضوع کار و بيکاري نه فقط يکي از مهم‌ترين مسائل اجتماعي روز در کشور به شمار مي‌آيد بلکه با توجه به ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته مي‌توان آن را مهم‌ترين چالش اجتماعي چند دهه آينده نيز به حساب آورد. پيامدهاي بي‌واسطه اين بحران، گسترش فقر و افزايش ديگر آسيب‌هاي اجتماعي است که طبيعتاً ثبات و انسجام اجتماعي را به مخاطره مي‌اندازد. بخش کشاورزي يکي از بخش‌هاي اقتصادي مهمي است که، به رغم فراهم نبودن برخي الزامات پايه‌اي، با توجه به شرايط موجود جهاني به ناگزير با ...