عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 641

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد اقتصادی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است. برای رشد اقتصادی در نظریات و تئوری های مختلف، تعیین کننده های فراوانی ذکر شده است. از جمله مهم ترین این متغیرها می توان به تورم و پس انداز اشاره کرد. در این پژوهش رابطه بین سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و پس انداز برای دوره زمانی 1391-1352 با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان و در سه معادله برای رشد اقتصادی، تورم و پس انداز مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تورم و پس انداز به ترتیب دارای اثر منفی و اثر مثبت بر ...

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی 58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی‌گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها ( که با شاخص حکمرانی منابع اندازه‌گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می‌زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدن ...

در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می کنند. هدف اصلی این تحقیق این است که اثر متغیر هایی همچون نرخ تورم و رشد اقتصادی بر حجم سپرده های بانکی ایران ( 1352-1388 ) را در نظام بانکی کنونی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL)، ضرایب الگوی نیمه لگاریتمی پیشنهادی برآورد شده اند. علاوه بر این، از الگوی تصحیح خطا به منظور ارتباط دادن نوسان کوتاه مدت ...

رویکرد ضرایب فزاینده در ادبیات اقتصادی، به مطالعه تأثیر سیاست‌های متغیرهای سیاست‌گذاری بر متغیرهای درون‌زا می‌پردازد. این رویکرد ابتدا توسط کینز در ادبیات اقتصاد کلان مطرح شد و سپس توسط لئونتیف و دیگران در قالب الگوی داده ـ ستانده بسط و گسترش یافت و مطالعات زیادی در این باره انجام شده است. اخیراً موضوع ضریب فزاینده با توجه به سهم کالاهای واسطه در ادبیات داده ـ ستانده مطرح شده است. این رویکرد جدید توسط چارلز جونز (2007) از دانشگاه استنفورد ارائه شده است. با توجه به رویکرد جونز ...

دخالت دولت در اقتصاد هر کشوری یکی از مباحث اساسی مورد بحث نظریه پردازان اقتصادی در طول دوره های مختلف بوده است. مهم ترین ابزار دخالت دولت در اقتصاد از طریق مخارج آن می باشد. با بررسی آمار های بانک مرکزی، نوسان زیادی در اندازه دولت ایران طی دوره های مختلف قابل مشاهده است. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی ایران، طی دوره زمانی 1350-1385 میباشد. در این راستا تأثیر عوامل موثر به خصوص، نسبت مخارج کل دولت و همچنین اجزاء آن (مخارج عمرانی و مخارج جاری) به ت ...

یکی از استراتژی های مهم برای رشد اقتصادی، راهبرد توسعه صادرات است. تجارت و به ویژه صادرات از مباحث مهم اقتصادی است. با توجه به اهمیت خاص و روز افزون صادرات و درآمدهای حاصل از آن در امر برنامه ریزی های اقتصادی، لزوم بررسی جایگاه صادرات در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور و همچنین بخش های اصلی اقتصاد؛ یعنی بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات ضروری به نظر می آید. با توجه به اینکه بخش زیادی از صادرات ایران، صادرات نفتی است لذا بررسی نظریه بیماری هلندی نیز در مبحث صادرات اهمی ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند دهه اخیر به دلیل مزیت هایش هم مورد توجه سیاست گذاران و هم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. بر همین اساس مطالعات مختلفی در مورد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی صورت گرفته که نتایج متفاوتی را بدست آمده است. براساس برخی مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بواسطه مزیت هایش اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، مثلاً تحقیق بلوم استرون و پرسون(1983) برای مکزیک و کوکو و همکارانش(1996) برای اروگوئه این مسئله را نشان می دهد. در طرف دیگر بع ...

هدف این مطالعه بررسی و تحلیل بهره وری نیروی کار بخش های کشاورزی، خدمات و صنعت بر رشد اقتصادی ایران می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه برای دوره زمانی 1390-1352 از نشریات مختلف بانک مرکزی, مرکز آمار ایران , سازمان ملی بهره وری ایران و دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دست آمده است. در این پژوهش علاوه بر متغیرهای بهره وری نیروی کار بخش های کشاورزی،خدمات و صنعت، از متغیرهای میانگین سال های اشتغال به تحصیل شاغلان(به عنوان شاخص اندازه گیری سرمایه انسان ...

آب یکی از مهمترین مسائل چالش برانگیز جامعه بشری در سده اخیر بوده است که افزایش جمعیت و نیاز به آب برای تولیدات کشاورزی و صنایع آب بر، اهمیت آن را برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دو چندان نموده است. با این حال تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف آب در کشورهای مورد مطالعه است. روش پژوهش، توصیفی و رگرسیونی بوده که با بررسی داده های 60 کشور مختلف جهان از جمله ایران در دوره 2012-1992 و با ...