عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 774

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد اقتصادی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است. برای رشد اقتصادی در نظریات و تئوری های مختلف، تعیین کننده های فراوانی ذکر شده است. از جمله مهم ترین این متغیرها می توان به تورم و پس انداز اشاره کرد. در این پژوهش رابطه بین سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و پس انداز برای دوره زمانی 1391-1352 با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان و در سه معادله برای رشد اقتصادی، تورم و پس انداز مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تورم و پس انداز به ترتیب دارای اثر منفی و اثر مثبت بر ...

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی 58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی‌گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها ( که با شاخص حکمرانی منابع اندازه‌گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می‌زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدن ...

در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می کنند. هدف اصلی این تحقیق این است که اثر متغیر هایی همچون نرخ تورم و رشد اقتصادی بر حجم سپرده های بانکی ایران ( 1352-1388 ) را در نظام بانکی کنونی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL)، ضرایب الگوی نیمه لگاریتمی پیشنهادی برآورد شده اند. علاوه بر این، از الگوی تصحیح خطا به منظور ارتباط دادن نوسان کوتاه مدت ...

مدت مدیدی است که بسیاری از پژوهشگران به رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی علاقمند هستند. اما همچنان یک سئوال پابرجاست: اگر توسعه مالی تا این حد برای رشد خوب است، چرا بسیاری از کشورها به لحاظ مالی توسعه‏نیافته هستند؟ به تعبیر دیگر، چرا برخی اقتصادها سیستم‏ها و بازارهای مالی کارآمد را توسعه داده‏اند، در حالی که سایرین خیر؟ یکی از مسائلی که در این ارتباط بسیار بر آن تأکید شده است اما تأثیر آن را رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی مستقیماً مورد بررسی قرار نگرفته است، توجه به زیرساخ ...

یکی از استراتژی های مهم برای رشد اقتصادی، راهبرد توسعه صادرات است. تجارت و به ویژه صادرات از مباحث مهم اقتصادی است. با توجه به اهمیت خاص و روز افزون صادرات و درآمدهای حاصل از آن در امر برنامه ریزی های اقتصادی، لزوم بررسی جایگاه صادرات در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور و همچنین بخش های اصلی اقتصاد؛ یعنی بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات ضروری به نظر می آید. با توجه به اینکه بخش زیادی از صادرات ایران، صادرات نفتی است لذا بررسی نظریه بیماری هلندی نیز در مبحث صادرات اهمی ...

رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن از جمله مباحث مورد توجه اقتصاددانان و برنامه‌ریزان سیاسی و اقتصادی بوده است . با اینکه مدلهای اولیه رشد شکاف پس‌انداز را محدودیت رشد می‌دانستند، اما از دهه 1960 به بعد شکاف ارز خارجی و شکاف مالی دولت نیز به موانع رشد اضافه شد. پس از جنگ جهانی دوم به تدریج این تصور قوت یافت که کمک‌های خارجی می‌توانند محدودیت‌های مذکور را برطرف نموده و منجر به رشد شوند.اما با افزایش وامدهی در دهه 1970 و سپس بحران بدهی در اوایل دهه 1980 تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتص ...

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در پیشرفت جوامع، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی نشان داد که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می‌شود تا از سرمایه‌های فیزیکی به‌صورت مناسب‌تری بهره‌برداری شود.‌ در واقع رشد اقتصادی تنها از طریق سرمایه فیزیکی به‌دست نمی‌آید، بلکه سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدل‌های ...

بررسی تأثیر صادرات انرژی و جهانی شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه چکیده رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی آن را دنبال می‌کند و دلیل این امر نیز دستیابی به منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می‌یابد. کشورهای درحال‌توسعه درصدد دست یافتن به رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند. تفاوت‌های گسترده در نرخ رشد کشورها باعث شده است، اقتصاددانان مطالعات زیادی را در مورد نیروهای اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام دهند. از این‌رو، هدف طراحی‌شده برای ا ...

امروزه صنعت گردشگری تغییرات اقتصادی و اجتماعی فراوانی در کشورهای مختلف جهان پدید آورده است و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. کشور ایران دارای امتیازات فراوانی در عرصه ی گردشگری است، اما علیرغم جاذبه های طبیعی و گردشگری موجود، جایگاه اقتصادی گردشگری ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو در این زمینه از جمله ترکیه بسیار ضعیف است.توسعه ی صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند، ...