عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1632

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علی‌رغم فواید بیشمار شیر مادر برای رشد و نمو کودک ، دلائل و موارد متعدی بخصوص در زندگی مدرن فعلی وجود دارد که مادر یا بعلل معلوم تجویز (اندکاسیونهای قطعی) و یا برحسب صلاح‌دید و شرایط خود ترجیح می‌دهد و یا مجبور است از شیرخشک استفاده کند. این مطالعه در سال 78 بصورت مقطعی بر روی تمامی کودکانیکه دریافت‌کننده شیرخشک از منطقه بهداشتی - درمانی آزادشهر بوده‌اند جهت بررسی علل گرفتن شیرخشک ، انجام و سه ماه بعد از دریافت ، وضعیت رشدی آنها مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین از فاکتورهای ...

بمنظرو بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد و رشد دو رقم سیب‌زمینی آزمایشی در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود اجرا شد. این آزمایش در قالب طرح کرتهای خرد شده با سه تکرار انجام شد. کرتهای اصلی شامل دو رقم سیب‌زمینی مارفونا و دراگاو کرتهای فرعی شامل 5 تیمار آبیاری بر اساس میزان تبخیر تجمعی از تشتک تبخیرکلاس اعمال شد. هر سال عملکرد و میزان رشد گیاه محاسبه و نتایج کشت تحت تجزیه آماری است . ...

رشد مفصل زانو و چهارمین مفصل ((متاتار سوفالنژیال)) به طور نرمال و در غیاب حرکت در محیط کشت ‏‎((F10Ham's))‎‏ بررسی گردید. برای مطالعه رشد نرمال، جوانه های اندام پایینی از جنین های 13 تا 19 روزه ی موش سفید سوری انتخاب و به محلول ((فیکساتیوبوئن)) منتقل گردید. نمونه ها پس از 72 ساعت از محلول ((فیکساتور)) خارج شدند و عمل آماده سازی صورت گرفت. نمونه ها به صورت سریال برش داده شدند و به روش ((هماتوکسیلین و ائوزین)) رنگ شدند. در مطالعه رشد مفصل در غیاب حرکت از جوانه اندام پایینی جنین ...
نمایه ها:
رشد | 
جوانه | 
گیاه | 
حرکت | 

این تحقیق به منظور مطالعه روند تاثیر پارامترهای اقلیمی بر تجمع ماده خشک ، ارتفاع و عملکرد دانه در دو سال زراعی 1370-71 و 1371-72 در مزرعه تحقیقاتی جنب ایستگاه هواشناسی کرج انجام شد. تاثیر پارامترهای اقلیمی اندازه‌گیری شده در ایستگاه (7 پارامتر) و داخل پوشش گیاهی (10 پارامتر) بر رشد و عملکرد دانه گندم در این دو سال مورد بررسی قرار گرفت . ضرائب همبستگی بین صفات گیاهی و پارامترهای اقلیمی در هر دو سال تعیین گردید و موثرترین پارامتر اقلیمی در برآورد تجمع ماده خشک و ارتفاع گیاه با ...

به منظور تحلیل میزان تاثیر، بخش حقیقی اقتصاد و عملکرد دولت در متغیرهای توزیع مجدد درآمد، بر رفاه جامعه، ارزیابی رابطه سه متغیر رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر می‌تواند بسیار راهگشا باشد. از یک سو دستیابی به رشد اقتصادی بالا به عنوان زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، از اهداف اصلی برنامه های اقتصادی تمامی دولت‌ها محسوب می شود. از دیگر سو، گسترش روز افزون فقر و نابرابری در توزیع درآمد، در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و تجربیات گذشته این کشورها در رشد اقتصادی، مقوله‌ی فقر را به مسئ ...

تاثیر چند عامل زراعی و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی روی باردهی جوانه‌های اصلی واریته سلطانین مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشات روز موهای 20 ساله کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بعمل آمد که بطور خلاصه بشرح زیر میباشد : -1 بررسی تاثیر اسید جیبرلیک روی میزان باردهی جوانه‌های اصلی : این بررسی در قالب یک آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل با سه تکرار و شامل 3 فاکتور که فاکتور اصلی غلظت اسید جیبریک (با سه سطح 0، 50 و 100 پی‌پی‌ام) و تیمارهای ترکیبی روش محلولپاشی (با ...

یکی از گیاهان الکالوئیددار مهم داتورااسترامونیوم(تاتوره) است که دانهء آنرا برای تولید الکالوئید در زمینهائی که از کود غنی است می‌کارند. از آنجا که الکالوئیدهای تاتوره جهت مصارف صنایع داورئی کاربرد فراوان دارد و مصرف کودهای ازته بر تولید آن موثر است ، لذا به منظور افزایش تولید الکالوئید در گیاه تاتوره، تاثیر مصرف نوع کود ازت‌دار بر میزان رشد، جذب یونهای پتاسیم، فسفر و میزان الکالوئید کل در گیاه تاتوره مورد بررسی قرار گرفت . به این منظور دو آزمایش یکی در شرایط کشت بر روی محلول ...

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی رشد، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام کلزای پاییزه، آزمایشی در سال زراعی 1375-1376 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدهء کشاورزی تبریز واقع در خلعت‌پوشان به اجرا درآمد. این پژوهش با استفاده از آزمایشات فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل تاریخ کاشت در سه سطح (27 شهریور، 11 مهر و 26 مهر) و فاکتور دوم شامل ارقام کلزای پاییزه در چهار سطح (بلیندا، سرز، کبری و کوئینتا) بود. نتایج این بررسی نشان داد که تاریخ کاشت بر ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
تبریز | 
کلزا | 
رشد | 

به منظور ارزیابی خصوصیات ژنتیکی صفات رشد، ابعاد فیزیکی و خصوصیات لاشه در سه گروه ژنتیکی شامل لایه‌های پلیموت راک سفید خط پدری، پلیموت راک رنگی خط پدر و کورنیش خط پدری، تعداد 678 قطعه جوجه مورد بررسی قرار گرفت . جوجه‌های مورد مطالعه از آمیزش درون لاین و با استفاده از تعداد 21 پدر با 63 مادر بدست آمده. جوجه‌ها براساس شماره پدر و مادر، شماره بال نصب و به سالن پرورش انتقال داده شدند و در شرایط مناسب جوجه‌های گوشتی از نظر درجه حرارت ، تغذیه و نور، پرورش داده شدند. و ...
نمایه ها:
تغذیه | 
لاشه | 
حیوان | 
ژنتیک | 
رشد |