عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

توسعه فعالیت های اقتصادی و پیچیدگی آن ها از یک سو و نیاز به اطلاعات مالی دقیق از سوی دیگر، منجر به ابداع روش های تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. یکی از مهم ترین این تغییرها، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان بود که سبب شده تا مقول های به نام مدیریت سود متولد و مطرح شود. در جهتی کلیه افراد و مشارکت کنندگان در بازار، ریسک گریز می باشند و یا این که سطح قابل قبولی از ریسک را می پذیرند. رابطه بین متغیرهای حسابداری و ریسک سیستماتیک یکی از موضوعاتی است که در حوزه تحقی ...

این پژوهش درصدداست به بررسی ارتباط بین رشد دارایی شرکت ومازادوجه نقد از سودهرسهم وجریان نقدی عملیاتی هرسهم شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1385الی1390بپردازد.داده های این پژوهش از سازمان بورس اوراق بهادار وگزارشهای شرکتها به دست آمده است.دراین پزوهش از روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است. ...

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر شرایط رشد شرکت بر قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1388 می‌باشد.‌در‌راستای این هدف، تعداد 75 شرکت در قلمرو زمانی پنج ساله مورد تحقیق انتخاب شدند. از آنجایی که شرکت های کوچک و متوسط با محدودیت های مالی بیشتری مواجه هستند، در این تحقیق تاثیر رشد شرکت ها را در قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری این دسته از شرکت ها مورد کنکاش قرار می دهیم. درتحقیق حاضر از مدل تعدیل شده جونز برا ...