عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 94

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی کمی و کیفی استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام در رشته های مختلف موضوعی در پایگاه وب علوم، آی.اس.آی (ISI Web Of Science) طی سالهای 2000 - 2009 به کوشش نجمه رفیع در این پژوهش به بررسی کمی و کیفی استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام در رشته های مختلف موضوعی در پایگاه وب علوم، آی. اس. آی (ISI Web Of Science) بین سالهای 2000-2009 پرداخته شده است. بدیهی است که ارزیابی کمی استنادها به تنهایی ملاک ارزش گذاری برای تولیدات علمی نمی باشد و باید این نوع ا ...

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل تاثیر گذار بر انتخاب رشته تحصیلی در بین دانش آموزان موفق دختر و پسر مقطع سوم متوسطه نظری منطقه‌ی دو شهر تهران انجام شد . پژوهش حاضر از نوع طرح هاي غير آزمايشي و به طور دقيق‌تر، طرح همبستگي از نوع تحليل عاملی است. جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دختر و پسر موفق مقطع سوم متوسطه در سه رشته‌ی ریاضی،تجربی و انسانی منطقه 2 شهر تهران در سال تحصيلي 94 ـ 1393 بوده است. حجم نمونه‌ی مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 160 نفر تعی ...

این مطالعه جهت بررسی میزان فرصت برخورداری دختران از تنوع رشته ای در شاخه کار دانش استان قم انجام شده است. نمونه شامل 318 دانش آموز دختر کاردانش در سال تحصیلی 89-90 به روش تصادفی، خوشه ای، طبقه ای انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته ای با ضریب پایایی 0.78 توسط آنها تکمیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در رشته صنعت تنها 33.4 درصد از دختران دارای فرصت برخورداری انتخاب رشته تحصیلی می باشند. فاصله اطمینان 95 درصدی برای نسبت فرصت برخورداری دختران در بخش صنعت به صورت (38.6 و 28.2) ...

هدف از این پژوهش بررسی عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته های مختلف ریاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، کار و دانش و فنی حرفه ای و همینطور بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران مدار س است .روش پژوهش علی – مقایسه ای است .جامعه موردپژوهش کلیه دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر تهران که در سال 1393-1392مشغول تحصیل بوده اند ، می باشد. روش نمونه گیری ،نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای بوده است .جهت اتخاب حجم نمونه از بین جامعه دختران سال سوم دبیرستان و هنر ...

آموزش از راه دور با بهره گیری از توسعه انفجار گونه فناوری اطلاعات و ارتباطات و با توجه به ویژگی ها و فلسفه وجودی خاص خود به یک نظام نوین آموزشی تبدیل گردیده است. موضوع کیفیت عملکرد تحصیلی، نگرش به رشته تحصیلی و انگیزش پیشرفت فراگیران آموزش از راه دور در مقایسه با آموزش حضوری از جمله چالشهای مهم و مورد بحث متولیان این نوع نظام آموزشی در سراسر جهان است.این تحقیق به مقایسه این سه ویژگی در بین دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور و مراکز آموزشی حضوری شهر اراک پرداخته است.در این ت ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اهمال‌کاری تحصیلی و ارتباط آن با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع زمینه یابی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز می باشد که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بودند. با توجه به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی از بین نواحی 4 گانه آموزشی شهر شیراز ناحیه 3 به عنوان نمونه انتخاب شد. در مطالعه اول پژوهش جهت بررسی میزان ...

رضایت شغلی را می‌توان نوعی احساس مثبت یا منفی فرد نسبت به کارش و یا مترادف با تلقی و نگرش مثبت افراد نسبت به شغل‌شان دانست. تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر هماهنگی بین تحصیلات و شغل کارشناسان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر رضایت شغلی آنان انجام شده است. هدف این پژوهش، پی‌بردن به میزان هماهنگی بین شغل و رشته تحصیلی کارکنان مذکور و تاثیر این هماهنگی بر رضایت شغلی آنها ست. روش تحقیق استفاده شده، پیمایش است که با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و تلاش کرد ...

پژوهش حاضر به بررسي رابطه و تفاوت انگيزه پيشرفت و عادتهاي مطالعه دانش آموزان دختر و پسر سوم متوسطه سه رشته تحصيلي مي پردازد. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي مي باشد.جامعه آماري , كليه دانش آموزان دختر و پسر دوره سوم متوسطه بودند که در سال تحصيلي 89-88 در مدارس شهرستان بروجرد در سه رشته تحصيلي , علوم تجربي , علوم رياضي و علوم انساني مشغول تحصيل هستند تعداد افراد نمونه 200 نفر است ( 100 نفر دختر و 100 نفر پسر ) كه بصورت روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي ، انتخاب گردي ...

هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین رشته های تحصیلی با سبک های یادگیری و نگرش نسبت به رشته تحصیلی در دانشجویان بود. جامعه پژوهش متشکل از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 86-85 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعداد 300 نفر از دانشجویان در سه گروه تحصیلی علوم انسانی(پسر23، دختر76) فنّی ـ مهندسی(پسر44، دختر48) و کشاورزی (پسر12، دختر88) انتخاب شدند. از پرسشنامۀ سبک یادگیری کلب (1984) که دارای 12 سوال است و پرسشنامۀ سنجش نگرش تحصیلی که دارا ...