عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلودگی آب یکی از مسائل و مشکلاتی است که امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه رودخانه ها منابع حیاتی آب شیرین جهت استفاده در امورکشاورزی، شرب وصنعت به شمار می روند، هر گونه معضل آلودگی در رودخانه ها قابل تعمق و بررسی خواهد بود. یکی از منابع آلودگی در رودخانه ها، تخلیه پساب حاصل از مزارع پرورش ماهی است که سبب کاهش کیفیت آب رودخانه ها جهت استفاده در مزارع کشاورزی، مشکلات تصفیه آب شرب وغیره گردیده است. در این تحقیق پس از بررسی علل مختلف آلودگی در رودخانه ها به ...

بکارگیری تاسیسات رسوبگیری در دهانه های آبگیر، به منظور جداسازی رسوب، از مباحث کاربردی در پروژه های آبگیری ازمسیل ها و رودخانه ها است. در این مقاله موضوع جداسازی رسوبات وارد شده به سیستم های آبگیری با استفاده از روش ها و سازه های مختلف از جمله حوضچه های رسوب گیر مستطیلی شکل متعارف، کانال های رسوب گیر زانویی و یا انحنادار، رسوب گیر گردابی – چرخشی، مجاری یا تونل های جداساز رسوب و رسوب گیر جانبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قابلیت ها، محدودیت ها، و معیارهای طراحی هر یک از آن ها ...
نمایه ها:
آبگیر | 
مسیل | 

آلودگی آب یکی از مسائل و مشکلاتی است که امروزه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به اینکه رودخان هها منابع حیاتی آب شیرین جهت استفاده در امور کشاورزی، شرب و صنعت به شمار می روند، هر گونه معضل آلودگی در رودخان هها قابل تعمق و بررسی است. یکی از منابع آلودگی در رودخانه ها، تخلیه پساب حاصل از مزارع پرورش ماهی است که سبب کاهش کیفیت آب رودخانه ها جهت استفاده در مزارع کشاورزی، مشکلات تصفیه آب شرب و غیره گردیده است. در این تحقیق پس از بررسی علل مختلف آلودگی در رودخان هها به آلودگ ...