عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 911

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کاربردهای تجاری اسمز معکوس جهت تولید آب شیرین از آب دریاها به سرعت از سال 1978 با توسعه و پیشرفت غشاهایی که نسبت به فشارهای زیاد مقاوم هستند گسترش یافت و اخیراً نسبت به روشهای دیگر از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است. همانطور که منابع آب در حال محدود شدن بوده و تخلیه پساب مشکل زا شده است استفاده مجدد از آب نیز از اهمیت ویژه برخوردار گشته است. اخیراً فرایند (RO) اسمز معکوس برای بازیافت و استفاده مجدد از آب مورد توجه می باشد. فرایند تشکیل رسوب شامل دو عمل کریستالیزه شدن و انتقال هید ...
نمایه ها:
رسوب | 

مشکل رسوب آسفالتین یکی از موضوعات بسیار مهم و پیچیده در صنعت نفت می باشد.فعالیت های بسیار گسترده ای در طی پنجاه سال اخیر،در زمینه رسوبگذاری آسفالتین از جنبه های گوناگون انجام گرفته است .با این وجود،اختلاف نظرهای زیادیبین محققان وصاحبنظران وجود دارد. اساسآ،پدیده رسوب آسفالتین در مخازن نفتی در اثرتغییرفشارویا تزریق سیالات سبک هیدروکربوری پدید می آید.پدیده رسوب آسفالتین در مخازن موجب کاهش تراوائی و یا تغییر ترشوندگی سنگ مخزن میگردد.کاهش تراوائی و تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از آب دو ...

یکی از مسائل مهم در علم هیدرولیک شناخت دقیق و بررسی فرآیند انتقال رسوب جهت جلوگیری و یا به حداقل رساندن خسارت ناشی از رسوب در رودخانه‌ها است . در این پژوهش کوشش شده است تا با تحلیل مدلهای حاکم بر جریان انتقال رسوب آشفته و اعمال روشهای حل مناسب ، توزیع غلظت رسوب معلق و پارامترهای وابسته از جمله ظرفیت حمل جریان محاسبه گردد. جهت محاسبه پارامترهای مذکور از ترکیب مدلهای رسوب و هیدرو دینامیک استفاده شده است . مدل هیدرودینامیکی برای محاسبه میدان جریان و لزجت آشفتگی به کار می‌رود و ا ...
نمایه ها:
سرعت | 
غلظت | 
رسوب | 

در این مقاله،انتقال رسوبات در راستای ساحل مورد بررسی قرار می گیرد. برای بررسی انتقال رسوبات در یک ناحیه ساحلی، تاثیر عواملی همچون امواج، جریانها و خصوصیات توپوگرافی ساحل در نظر گرفته می شود و برای بررسی رفتار موج از تئوری موج خطی استفاده می شود. معادلات حاکمه جریان ساحلی معادلات پیوستگی و مومنتوم بوده و برای محاسبه غلظت رسوبات معلق در عمق، معادله انتقال - پخش رسوب باید حل گردد. برنامه کامپیوتری ‏‎PLSTP‎‏ برای بررسی فرایند انتقال رسوبات در نواحی ساحلی ارائه شده ات که درآن برای ...

سدها از مهمترین ابنیه آبی هستند که به منظور حفظ و بهره برداری منابع آب مورد استفاده قرار می گیرند . در این تحقیق 11 سد از سدهای کشور به نامهای دز، قشلاق ، کرج ، لتیان ، اکباتان ، درودزن ، طرق ، کارده ، مغان و زاینده رود مورد مطالعه قرار گرفتند . این سدها از نوع سدهای بزرگ هستند که از بین انها سد دز با ارتفاع 203 متر و حجم مخزن 3340 میلیون متر مکعب بزرگترین و سد مغان با ارتفاع تقریبی 30 متر و حجم مخزن 10 میلیون متر مکعب کوچکترین می باشد و بقیه نیز مابین این دو سد قرار می گیرند ...

در این تحقیق حرکت رسوبات در کانال های مستقیم و آبگیرهای جانبی بر اساس دیدگاه لاگرانژی و با استفاده از کد تجاری فلوئنت مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات صورت گرفته در این تحقیق شامل دو بخش کلی می باشد: در بخش اول به بررسی خصوصیات جریان و حرکت رسوب در کانال مستقیم پرداخته شده است. مقایسه نتایج حاصل از این مطالعات با داده های آزمایشگاهی که به همین منظور برداشت شده است، صحت مدلسازی عددی را تایید می کند. در بخش دوم الگوی حرکت رسوبات در آبگیر جانبی از مسیر مستقیم بررسی گردید. در ا ...

در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر سازند‌های زمین شناسی در تشدید خشکسالی و همچنین تولید رسوب، دو حوزه همجوار با ساختار زمین شناسی متفاوت و سایر ویژگی‌های تقریبا یکسان انتخاب گردید. با استفاده از داده‌های بارش و دبی و رسوب حوزه های کاج وپردنجان شاخص‌های بارش استاندارد( SPI )، دبی استاندارد( SDI)، رسوب استاندارد( SSI) به صورت سالانه و سری زمانی 1، 3، 6، 9، 12، 18، 24، 48 بررسی گردید در این تحقیق سازند‌های زمین شناسی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. با وجود مقدار بسیار مشابه SPI ...

امروزه بررسی و تحلیل عدم قطعیت‌ها برای شبیه‌سازی دقیق رواناب و رسوب، از موارد کلیدی در ارزیابی بهینه منابع آب و خاک به شمار می‌رود. بنابراین تعیین پارامترهای حساس مدل ها، یکی از عواملی است که باعث کاهش عدم قطعیت در شبیه‌سازی می‌شود. در این راستا حوزه آبخیز خرم آباد لرستان با خروجی ایستگاه هیدرومتری دوآب ویسیان، با مساحتی حدود 2482 کیلومتر‌مربع و با آمار و اطلاعات روزانه رواناب و رسوب در طی سال‌های 1383 تا 1390، به عنوان منطقه تحقیق انتخاب گردید. برای شبیه‌سازی رواناب و رسوب ا ...

این مطالعه یک توصیفی ازمکانیزمهای رسوب وروشهای پیشگیری یاکاهش رسوبات آلی سنگین بویژه آسفالتین رابابررسی عوامل موثردراین فرآینددرشرایط واقعی مخزن وچاه بدست می دهد، که باداشتن داده های تجربی ومقایسه باانتظارات پیش بینی شده می تواند به راهکارهای عملی جهت رفع مشکل رسوبات درچاه، تسهیلات سرچاهی وتاسیسات فرآورشی موثرواقع گردد. وازآنجاکه مشکل رسوبات علاوه برنیازبه هزینه های فـراوان جهت رسوب زدائی توقف های طولانی وفراوانی رانیزدرروندتولیدباعث می گردد، لذاتحقیقات هرچه بیشتردراین امرمی ...
نمایه ها:
کوپال | 
واکس | 
رسوب | 
مخزن |