عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فن‌آوری اطلاعات در عصری که عصر اطلاعات نام گرفته، با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت و دگرگونی است. سیستم‌های مختلف رایانه‌ای هر روز در نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و رسانه‌ای جهان پیشرفته، بیشتر و بیشتر ریشه دوانیده و در روند تصمیم‌گیری‌های درون سازمان، تحولات اساسی ایجاد می‌کنند. فن آوری اطلاعات به جهت ماهیت آن موجبات تغییر در ابعاد ساختاری و بافتی سازمان را فراهم می‌کند. با توجه به استفاده روزافزون از فن‌آوری اطلاعات در سازمان رسانه، ضرورت دارد مدیران رسانه از اثراتی ...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان کرج می‌باشد. در این تحقیق تعداد افراد نمونه آماری با تعداد جامعه آماری برابر می‌باشد و از روش‌های نمونه گیری استفاده نشده است. روش تحقیق پژوهش حاضرتوصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t و رتبه‌ای فریدمن استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای مورد بررسی (رسمیت، تمرکز، پیچیدگی) بر ...

در اين تحقیق به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی شرکت‌های هواپیمایی پرداخته شده است. به منظور بررسی ساختار از ابعاد ساختاری رسمیت، تمرکز و پیچیدگی و فرهنگ سازمانی از تقسیم‌بندی هافستد (مرد‌خویی، فردگرايی، فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمینان) استفاده شده است. جامعه آماری اين تحقيق، شرکت هواپیمایی ماهان ایستگاه تهران می‌باشد. برای نمونه گيری از روش نمونه گيری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. به منظور رد يا پذيرش فرضيه‌ها از ضريب همبستگی اسپيرمن استفاده شد. با توجه به تحليل‌ ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه‌ی ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی ادراه کل تربیت بدنی استان تهران بود. روش تحقیق حاضر از لحاظ استراتژی توصیفی-همبستگی و از نظر اجرا پیمایشی و به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار داشت. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان اداره کل تربیت بدنی استان تهران به تعداد 80 نفر بود که با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه آماری تحقیق 60 نفر برآورد شد که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها جهت آزمون زمینه های تحقیق از پرسش ...

شناخت و درک ساختار کنونی و فعلی هر سازمان می تواند به یافتن ایرادات یا نقاط ضعف احتمالی در ساختار سازمانی کمک شایانی نماید. هدف مهم این پژوهش رسیدن به یک شمای کلی از ساختار سازمان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد که با درک این شکل ساختاری می توان در مراحل بعدی در جهت اصلاح ساختار سازمانی گام برداشت این مهم با سنجش سه شاخص مهم ساختار سازمانی اعم از پیچیدگی، رسمیت و تمرکز حاصل می گردد. پژوهش براساس اهداف «کاربردی» و بر مبنای ابزار گردآوری داده ها «توصیفی»و در طبقه بندی پنج گ ...

میزان موفقیت سازمانها را می‌توان در میزان اثربخش بودن آنها دانست و این میسر نمی‌شود جز با ساختاری متناسب. بااطلاع از اثر بخشی سازمان و سنجش رابطه آن با ساختار سازمانی بعنوان یکی از عوامل اثر گذار بر اثر بخشی سازمانی، می توان میزان مطلوبی از عناصر ساختاری متناسب با شرایط بیرونی و درونی سازمان را شناسایی نمود و در صورت لزوم با بازنگری و اصلاح این عناصر، با اثربخش نمودن ساختار، روند حرکت به سمت اهداف را تسریع نموده و در نتیجه اثر بخشی سازمان را افزایش داد. تحقیق حاضر رابطه بین ...

هدف از این تحقیق شناسایی ارتباط ساختار سازمانی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان حوزه ستادی شرکت ملی گاز ایران بوده است. در این تحقیق ابعاد ساختار سازمانی از دیدگاه رابینز در سه بعد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی به عنوان متغیر مستقل و توانمندسازی روانشناختی به عنوان متغیر وابسته و بر مبنای مطالعات اسپریتزر و در پنج بعد شایستگی، معنی دار بودن، موثر بودن، خودمختاری و اعتماد در نظر گرفته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف پژوهشی کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این ت ...

پژوهش حاضر، میزان پیچیدگی، رسمیت، و تمرکز در ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران را بررسی کرد؛ همچنین، به بررسی تفاوت میان ابعاد ساختار سازمانی کتابخانه‌ها براساس نوع دانشگاه، قدمت کتابخانه، تعداد کارمندان و تعداد اعضای کتابخانه‌های مورد مطالعه پرداخت.روش پ‍ژوهش، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، 548 مدیر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی غیرپزشکی، پزشکی، و آزاد اسلامی در ایران در سال تحصیلی 90-1389 بود. حجم نمونه، 180 نفر محاسبه شد و نمونه‌گیری به روش تصاد ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی – همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه مورد نظر را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران شامل (معاونت ها، کارشناس مسئولان و کارشناسان) می‌باشند، تشکیل داده اند که تعداد آن ها 80 نفر بوده است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها متشکل از دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به فرهنگ سازمانی که ...