عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ردپای اکولوژیکی، فن اندازه گیری اثرات اکولوژیکی شهر و راهنمای جوامع به سمت پایداری است. این تکنیک، اندازه می‌گیرد که چه مقدار زمین برای تأمین نیازهای زندگی به سبک فعلی، برای فاکتورهای مهم زندگی شهری، از جمله، غذا، مسکن، حمل و نقل، کالا و خدمات، مورد نیاز است. طی این پژوهش، به مطالعه در مورد مفاهیم، مبانی و روش‌های برآورد ردپا در مقیاس ملی و شهری پرداخته و در انتها، اثرات اکولوژیکی زندگی شهروندان اصفهانی با استفاده از ابزار ردپای اکولوژیکی، بررسی شد که سرانه ردپای هر شهروند 9/ ...

در این پژووهش با استفاده از روش ردپای اکولوژیکی به ارزیابی وضعیت ایمنی اکولوژیکی و ظرفیت تحمل اکولوژیکی دریاچه زریوار بررسی گردید و نتایج نشان می دهد که وضعیت ایمنی دریاچه ضعیف و ظرفیت تحمل دریاچه کمتر از وضعیت موجود است. ...

در چند دهه گذشته مصرف زیاد منابع طبیعی، رشد شتابان شهرنشینی و گسترش فعالیت- های صنعتی باعث تخریب محیط زیست و ناپایداری جوامع شهری شده ‌است. شهرستان مشهد با بروز مشکلات و مسائل عدیده‌ای از قبیل افزایش جمعیت، آلودگی محیط زیست و کاهش توان اکولوژیکی روبرو بوده، لذا تلاش برای اندازه گیری شاخص‌های متعدد سنجش پایداری شهری را موجب گردیده است. در این پژوهش از طریق محاسبه ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیکی و مقایسه آنها با یکدیگر، پایداری شهرستان مشهد در سالهای 1385 و1390 ارزیابی گردید. ظرف ...

فرآیند جهانی شدن در کنار تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، منجر به تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر تجارت خارجی محصولات تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست شده است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی به دلیل کاربرد بیشتر منابع طبیعی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، در پایان نامه حاضر تأثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر پایداری محیط زیست در کشور ایران در دوره زمانی 1386-1376 بررسی شده است. برای این منظور از شاخص های ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی استفاده شده اس ...

شهرها پس از انقلاب صنعتی به سرعت توسعه یافتند و این رشد و توسعه پیامدهای بسیاری با خود به همراه داشت، عمده ی آثار این پیامدها بر محیط زیست و کیفیت زندگی مردم این جوامع وارد شده است با بروز و تشدید این آثار، رهیافت توسعه ی پایدار از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد و در دستور کار دولت ها و برنامه ریزان قرار گرفت یکی از عناصر اساسی توسعه ی پایدار این است که انسان ها در چارچوب ظرفیت زیستی طبیعت زندگی کنند از آن زمان، روش های مختلفی برای اندازه گیری توسعه ی پایدار جوامع ابداع شد روش ج ...