عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تغییرات باروری در طول سه دهه‌ی گذشته در ایران، لازم است عواملی که تمایلات والدین را برای داشتن فرزند تحت تأثیر قرار می‌دهد، شناسایی و آن‌ها را مبنای سیاست‌گذاری جمعیتی قرار داد. در مطالعه حاضر تنها برخی از عواملی که به نظر می‌رسید تأثیر اساسی بر تمایلات باروری دارند، مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهمترین متغیر مورد بررسی، ترجیح جنسی فرزند بود. در واقع پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که ترجیح زنان را در مورد ترکیب جنسی فرزندان در شهرستان نکا مورد بررسی قرار دهد. داده‌ها ب ...

ازدواج و تشکیل خانواده آغاز گر باروری ومنشأ تولد است و از ديدگاه جمعيت‌شناسي باروري به عنوان مهمترين پديده تعيين‌کننده نوسانات جمعيت (ساخت جنسي و سني جمعيت) شناخته شده ومطالعات مربوط به آن نسبت به ساير پديده‌هاي جمعيتي (مرگ و مهاجرت) از اهميت فراواني برخوردار است.از این‌رو سیاست‌های جمعیتی در دنیا به طور عمده حول محور کاهش یا افزایش باروری اعمال می‌شود. بنابراین تحولات جمعیتی تقریباً تمام جنبه‌های زندگی انسان و جهان پیرامون او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اثرات متعددی برخرده‌نظ ...
 
این پایاننامه به « بررسی ابعاد سیطرهی جنسیت بر زندگی تبدیلخواهان جنسی» میپردازد. برای این منظور، دوازده نفر از تبدیلخواهان‌(شش نفر FtM و شش نفرMtF) مورد مصاحبهی عمیق ساختاریافته قرار گرفتند. نتایج با روش زمینهای و از طریق جداول کدگذاری دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای این تحقیق شامل شانزده تم اصلی و 196 تم فرعی میباشد. عبارتهای معناییِ تمهای اصلی بهدست-آمده بر اساس 16 جدول کدگذاری اولیه شامل موضوعات زیر بوده است: دوران کودکی، تجاوز، تجربهی عاشقی، واکنش خانواده، ...

چکیده هدف این پژوهش شناسایی هنجار، ترجیح و قصد باروری و همچنین تعیین‌کننده‌های ترجیح و قصد باروری (تعداد فرزند قصد شده و قصد فاصله‌گذاری از ازدواج تا اولین تولد) در زنان در شرف ازدواج ساکن شهرستان نیشابور می-باشد. این تحقیق بر اساس یک پیمایش بر روی 415 نفر از زنان در شرف ازدواج 10 تا 39 ساله در شهرستان نیشابور که برای انجام آزمایشات قبل از ازدواج در آبان و آذر ماه سال 1392( از 6 آبان تا 7 آذر) به آزمایشگاه مرجع سلامت این شهرستان مراجعه نموده بودند و ازدواج اول آنها بود، ان ...
 
بیواکولوژی پسیل زیتون در دو باغ زیتون طی سه سال متوالی و در شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. پسیل زیتون زمستان را به صورت حشره کامل بر روی درختان زیتون بسر می برد. از اواخر اسفند تا اوایل فروردین ماه، پسیلهای نر و ماده جفت گیری کرده، حشره ماده تخمهای خود را ابتدا در جوانه های جانبی موجود روی سرشاخه های زیتون، سپس داخل جوانه های انتهائی، و به دنبال آن در غنچه های گل بین کاسبرگ و گلبرگ قرار می دهد. پسیلهای ماده به طور متوسط 7/24/51 عدد تخم می گذارند و دوره تخم ریزی ...

اهمیت باروری به عنوان مهم‏ترین عامل تغییر در ساخت جمعیت موجب شده تا مطالعات مربوط به باروری، جایگاه ویژه‌ای را در مطالعات جمعیت شناختی به خود اختصاص دهد. باروری‌ها برحسب برنامه‌ریزی به دودسته دو گروه برنامه‌ریزی‌شده و برنامه‌ریزی‌نشده تقسیم می‌شوند، بطوری که باروری برنامه‌ریزی شده به باروری‌هایی اطلاق می‌شود که زوجین برای فرزندآوری در همان زمان برنامه‌ریزی کرده باشند. باروری‌های برنامه‌ریزی‌نشده به دو دسته تقسیم می‌شود. باروری‌های ناخواسته که حداقل یکی از زوجین اصلاً نخواسته ...