عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی رابطه ابعاد شخصیت با سبک های یادگیری و راهبردهای یادگیری در دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان‌های شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92 بود. نمونه‌گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود. در پژوهش از پرسشنامه پنج عاملي شخصيت (1985) و پرسشنامه سبک های یادگیری کلب(1985) و پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی (1381) استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های یادگیری مورد استفاده دانش آموزان به ترتیب مفهوم سازی انتزا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه تاثیر آموزش راهبردهای سازماندهی و خودآموزی به عنوان متغییر مستقل یا تاثیرگذار و مشکلات مربوط به انجام تکالیف درسی دانش آموزان با نارسایی های ویژه در یادگیری به عنوان متغیر وابسته یا تاثیر پذیر انجام شده است روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش بوده است جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان با نارسایی های ویژه در یادگیری مراجعه کننده به مرکز آموزشی و توابخشی مشکلات ویژه در یادگیری شکوفا در شهرستان گرگان ب ...

تحقیق حاضر باورها و استراتژی های زبان آموزان ایرانی در ارتباط با یادگیری واژگان زبان انگلیسی را مورد مطالعه قرار داده است و اهداف مختلفی را دنبال می کند.اهداف مختلف تحقیق عبارتند از: مطالعه باورهاو استراتژی های زبان آموزان ایرانی ، بررسی ارتباط بین استراتژی ها و باورهای آنها،مقایسه باورها و استراتژی های زبان آموزان سال اول،سال دوم،سال سوم و سال چهارم دانشگاه با یکدیگر، مطالعه تاثیر باورها و استراتژی ها بر روی نتایج یادگیری لغات در زبان انگلیسی و بررسی ارتباط بین جنسیت زبان آم ...

این مطالعه 4 هدف را دنبال کرد که شامل بررسی امکان پیش بینی مهارت زبان دوم به وسیله راهبردهای یادگیری زبان، بررسی تاثیر مهارت زبان دوم و جنسیت بر راهبردهای یادگیری زبان و بررسی استفاده زبان آموزان ایرانی از این راهبردها بود. 112 زبان آموز ایرانی در سطح متوسط یادگیری، در این مطالعه شرکت کردند. از پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان (آکسفورد، 1990) برای جمع آوری اطلاعات زبان آموزان استفاده شد. علاوه بر این، نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی زبان آموزان به عنوان معیاری برای ارزیابی مهارت زب ...

در پژوهش حاضر هدف اصلي بررسي تفاوت بين دوزبانها و تک زبانهاي ايراني در يادگيري زبان انگليسي درزمينه بکارگيري راهبردهاي يادگيري لغت است. هدف، بررسي اين نکته است که آيا تفاوت معناداري بين دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه در بکارگيري راهبردهاي يادگيري لغت وجود دارد. طبق دسته بندي اشميت (1997) ، راهبردهاي يادگيري لغت براي اين تحقيق بعنوان راهبردهاي معرف، گروهي ، راهبردهاي به يادسپاري ، شناختي و راهبردهاي فرا شناختي دسته بندي ميشود. براي تحقيق اين هدف هفتاد دانش آموز، چهل و ...

با توجه به مباحث کلي در تحقيقات يادگيري زبان دوم، يکي از مباحث چشمگير همواره اين بوده است که آيا توجه تصريح به واژگان در يادگيري انها ضروري است يا نه ..تحقيقات زيادي در ايران ،يادگيري واژگان را از جهات مختلف مورد بررسي قرار داده اند ليکن در زمينه تکنيک خلاصه نويسي داستان تحقيقات اندکي صورت گرفته است.هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير خلاصه داستان کوتاه بر يادگيري واژگان است. طرح مساله از نوع شبه ازمايشي بود که شامل دو گروه ازماشي و کنترل بود.در هر گروه 20 شرکت کننده وجود داشت که ...

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين ابعاد شخصيتي هگزاکو با استراتژي هاي يادگيري و پيش بيني استفاده ار استراتژ يهاي يادگيري لغات زبان بر اساس ابعاد شخصيتي در بين زبان آموزان بوده است . روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد . ‮ جامعه آماري اين پژوهش کليه افرادي هستند که در نيمه دوم سال 1390 به آموزشگاههاي زبان شهرستان تبريز مراجعه نموده و از سطح 4 به بعد وارد تحقيق شدند. حجم نمونه 300 نفر مي باشد.آزمودني ها به شيوه نمونه خوشه اي طبقه اي از بين جامعه آماري مربوطه انتخاب ش ...

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطة ‌تعلل‌ورزي با ادراك از ساختار كلاس درس و تبيين نقش خودتنظيمي (باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي) و جنسیت در اين ارتباط است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی (چندگانه) بود. جامعۀ پژوهش کل دانش‌آموزان پایۀ دوم متوسطۀ شهر بیرجند بودند و گروه نمونه 400 نفر (200 دختر و 200 پسر) به‌شيوة ‌خوشه‌اي و تصادفی انتخاب شدند. مقیاس تعلل‌ورزي تحصيلي نسخۀ دانش آموز (PASS، سولومون و راتبلوم، 1984)، ادراك از ساختار كلاس درس بلك برن (1988)، و راهبردهاي انگيز ...

در عصر حاضر اهمیت آموزش زبان‌های خارجی در تمام دنیا پذیرفته شده و کوشش‌هاي راهبردي متعددي برای بهبود این آموزش انجام گرفته است. راهبردهای یادگیری از جمله مباحث اساسی در حوزه یادگیری است و بدلیل نقش آن ،به شکل فراینده‌‌ای مورد‌علاقه پژوهشگران معاصر قرار گرفته‌ است. پژوهش در‌باره راهبردهای یادگیری می‌تواند فراگیران را در بهبود امر یادگیری یاری رساند. هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان است. روش پژوهش توصیفی-مقایسه‌ای واز نظر هدف پژوهش کاربردی ...