عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در عصر کنونی، ماندگاری و پایایی نظام آموزش و پرورش هر جامعه ای به میزان بهره مندی آن از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز بستگی دارد. در جامعه دانش بنیان انتظار می رود ، با توسعه مهارتهای دانشی و کارآفرینی دانش آموزان ، همسو با روندهای جهانی ، امکان دستیابی به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم آید. رویکرد مطرح حاضر ، در ایجاد مدارس هوشمند ، ایجاد یک تحول اساسی در نظام آموزشی نبوده است و بعبارت دیگر هوشمند سازی مدارس در این مقطع به دنبال تحولات گسترده و بنیادین در نظام آمو ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر در گسترش آموزش مجازی در فرآیند یاددهی و یادگیری در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه 8 شهر تهران و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد . روش تحقیق حاضر توصیفی ـ پیمایشی است و از حیث هدف کاربردی است . جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه منطقه 8 تهران است که در سال 91-90 تدریس می‌کنند که تعداد آنها 757 نفر می باشد .روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است و تعداد افراد نمونه 255 نفر می باشد.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنا ...

پژوهش حاضر به منظور مقایسه باور های معرفت‌شناختی و راهبردهای یادگیری در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی انجام گرفت بدین منظور 120 دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه 60 تیزهوش و 60 عادی با روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های باور معرفت‌شناختی شومر و راهبردهای یادگیری باصری پاسخ دادند. یافته‌های پژوهش‌ نشان داد دانش‌آموزان عادی از راهبرد یادگیری مرور ذهنی بسط‌دهی بیشتر استفاده می‌کنند در حالی که دانش‌آموزان تیز هوش از راهبرد یادگیری سازماندهی بیشتر استفاده می‌کنند همچنین د ...

مطرح شدن شیوه آموزش زبان به صورت ارتباطی در دهه هشتاد میلادی و افزایش روزافزون نیاز به کسب مهارت در زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در جهان موجب افزایش اهمیت بیشتر مهارت شنیداری و گفتاری در آموزش زبان گردید. بنابراین ابداع شیوه های مفید و سازنده برای آموزش مهارت شنیداری و گفتاری در سال های اخیر اهمیت بیشتری یافته است.ازاینرو،هدف این تحقیق بررسی تأثیرآگاهی فراشناخت راهبردهای یادگیری مهارت شنیداری برروی مهارت شنیداری و گفتاری زبان آموزان ایرانی است. 50 نفر از زبان آموزانی ...

هدف اصلی از این مطالعه بررسی نوع و میزان استراتژی هایی بود که دانشجویان فارسی زبان رشته ی زبان انگلیسی در حین خواندن یک متن انگلیسی به کار گرفتند. این مطالعه همچنین به بررسی تفاوت های استراتژی های مورد استفاده بین دارندگان سطح بالا و پایین درک مطلب پرداخت. نوع همبستگی بین استراتژی به کار گرفته و درک مطلب از یک سو و استراتژی به کار گرفته و انگیزه از سوی دیگر نیز در این تحقیق مورد آزمایش قرار گرفت. این مطالعه با شرکت 30 نفر که موارد زیر را تکمیل نمودند برگزار گردید:الف) پرس ...

هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز (بر اساس میزان تمایل آنان به مشارکت در برنامه ریزی درسی) با راهبردهای تدریس، روش های تدریس و فنون ارزشیابی مورد استفاده آنان در فرایند یاددهی– یادگیری بود. جامعه تحقیق شامل کلیه ی اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در سال 90-89 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای مرحله ای 30/0 از بخش های دانشگاه شیراز در گروههای علوم انسانی، علوم پایه و کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر و معماری انتخاب شدند. اب ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری بایادگیری ریاضی در دانش آموزان متوسطه شهرستان بهمئی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوم وسوم متوسطه ( رشته های علوم انسانی ، علوم تجربی و ریاضی – فیزیک ) ونمونه ای با حجم 185نفر( 89دختر و96پسر ) که با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند . داده ها از طریق پرسشنامه راهبردهای یادگیری ومطالعه کرمی (1381) و یادگیری ریاضی دانش آموزان جمع آوری ومورد تحليل آماري قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که ...

یکی از موضوعات مهم در پژوهشها و مطالعات مرتبط با فناوری اطلاعات، شناسایی عواملی است که موجب می‌شوند افراد، فناوریها و سیستمهای اطلاعاتی جدید را بپذیرند و از آنها استفاده کنند. بنابراین، درک عواملی که منجر به استفاده اساتید از سیستم های یادگیری الکترونیکی می‌شود، مهم می باشد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر در تمایل اعضای هیأت علمی نسبت به استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی انجام شده است. از عوامل موثر در تمایل اعضای هیأت علمی، متغیرهای مقاومت در برابر تغییر، ارزش درک ش ...

این پژوهش با هدف طرّاحی و اعتبارسنجی مدل بومی استانداردهای حرفه‌ای معلّمان در محیط‌های یاددهی – یادگیری در مدارس متوسطه دولتی پسرانه شهر تبریز انجام شده است. رویکرد پژوهشی از نوع ترکیبی یا آمیخته (کمّی و کیفی) و فرآیند سه مرحله‌ای بوده است. جامعه‌ی آماری پژوهش در مرحله‌ی دلفی، مجموعه‌ی پانل دلفی متشکل از اساتید، خبرگان و کارشناسان تعلیم و تربیت استان آذربایجان‌شرقی که به روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 32 نفر انتخاب شدند و جامعه‌ی آماری مرحله‌ی پیمایشی نیز معلّمان مدارس متوسطه پ ...