عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر تبیین تاثیر آموزش های فراشناختی راهبرد های مطالعه بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در پایه اول دوره راهنمایی بود. این پژوهش به صورت تمام آزمایشی با روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش و گمارش تصادفی صورت گرفته است . اعضای نمونه از میان 40 دانش آموز دختر پایه اول راهنمایی با میانگین سنی( 12/5سال ) و انحراف معیار( 0/75) یکی از مدارس ناحیه 3 شهر شیراز که معدل آنها در دروس علوم ؛ ریاضی ؛ تاریخ و جغرافی در ترم اول کمتر از 14 بود، انتخ ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی با راهبردهای یادگیری دانش آموزان بوده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 91 ـ 1390 است و حجم نمونه 300 نفر تعیین شده و روش نمونه گیری خوشه ای بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه راهبردهای یادگیری پینتریچ و همکاران (1991) و آزمون خودپنداره تحصیلی دلاور (1380) بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی پیرسون، و رگ ...

هدف این تحقیق مشخص کردن تاثیر آموزش استراتژیهای فراشناختی برروی درک شنیداری زبان آموزان پیشرفته مرد و زن ایرانی است. برای نشان دادن تاثیر استفاده از استراتژیهای فراشناختی در بهبود درک شنیداری زبان از پرسشنامه یادگیری و فراشناختی و خودکارآمدی توماس و همکاران (2007) استفاده گردید. این تحقیق همچنین به بررسی این موضوع می پردازد که عناصر تشکیل دهنده فراشناختی که به تعبیر توماس و همکاران (2007) شامل آگاهی از احتمالات یادگیری (AW)، تحریک و تحیج، ارزیابی و برنامه ریزی (MEP)، کنترل تم ...

پژوهش حاضر رابطه میان راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد در آزمون شنیداری زبان آموزان ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی بکارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی در میان سطوح مختلف زبان آموزان ایرانی و تاثیر آن بر آزمون شنیداری زبان انگلیسی است. تحقیقات انجام شده در مورد استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی و تاثیر آن بر آزمون شنیداری زبان انگلیسی هنوز به نتایج قطعی دست نیافته و اختلاف زیادی در مورد ماهیت و چگونگی بکارگیری این راهبردها و نق ...

از دیدگاه پردازش اطلاعات هستند، فراگیرانی که پردازش اطلاعات را به گونه ای فراگرفته اند که سبب ایجاد رنج اضطراب در پیشرفت آموزشی می شود.یکی از زمینه های ایجاد اضطراب در میان فعالیت های آموزشگاهی آماده سازی به منظور شرکت در آزمون هایی است که اضطراب زیاد می تواند در آن زیان آور باشد.شواهدوقرائن نشان می دهد که تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی از این نوع اضطراب رنج می برند و به این خاطر به نتایج پایینی دست می یابند .برای اصلاح این مشکل می توان دوره های کاهنده اضطراب را به منظور کمک ...

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع‌جویی اعضای هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از روش پیمایشی- توصیفی و تحلیلی است. نمونه‌گیری پژوهش حاضر، احتمالی طبقه‌ای است و جهت گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه راهبردهای یادگیری و مطالعه و پرسشنامه رفتار اطلاع‌جویی استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع‌جویی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته‌ه ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی و اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان بود. جامعه تحقیق حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان پایه اول دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بود که در سال تحصیلی90-89 در این مدارس مشغول به تحصیل بودند. که از این بین تعداد 180 دانش‌آموز سال اول متوسطه به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و در پژوهش حاضر شرکت نمودند. گروه نمونه با استفاده از آزمون محقق ساخته عملکرد ریاضی، مقیاس اضطراب ریاضی‌ MARS و پرسشنامه راهبردها ...

تحقیق کنونی به بررسی تأثیرتدریس راهبردهای فراشناختی بر درک مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی با سطح توانش متوسط از زبان انگلیسی می پردازد. هدف دیگر این تحقیق، بررسی رابطه میان تدریس راهبردهای فراشناختی و موفقیت معلمان زبان است.به منظور دستیابی به این اهداف، گروهی متشکل از130 نفر از زبان آموزان زن و مرد که در دوره آمادگی تافل در آموزشگاه زبان نصیر در کرج حضور داشتند در یک آزمون PET (آزمون مقدماتی توانایی زبان انگلیسی) شرکت کردند که از میان آنها، 90 نفر بعنوان زبان آموزان با سط ...

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين راهبردهاي شناختي و فراشناختي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان است. در اين پژوهش از روش ضريب هم‌بستگي با رگرسيون چند متغيري استفاده شد. جامعه آماري در اين پژوهش مشتمل بر دانش آموزان دختر پايه سوم رشته ادبيات دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان است. براي گزينش نمونه‌اي با حجم 250 نفر، از روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي استفاده گرديد. در اين تحقيق از 2 ابزار استفاده شده است. يكي پرسشنامه راهبردهاي شناختي است که اين پرشسنامه ...