عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش، با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش راهبردهای حل مسأله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عزت نفس دانش‌آموزان شهر یزد انجام شد. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل (بدون مداخله) و پلاسیبو (مداخله‌ای جز راهبردهای حل مسأله اجتماعی) بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوم مقطع راهنمایی شهر یزد تشکیل می‌دادند که در سال تحصیلی1392-1391 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش برابر با 67 نفر بود (20 نفر آزمایش، 27 نفر پلاسیبو و20 نفر کن ...

در عصر حاضر اهمیت آموزش زبان‌های خارجی در تمام دنیا پذیرفته شده و کوشش‌هاي راهبردي متعددي برای بهبود این آموزش انجام گرفته است. راهبردهای یادگیری از جمله مباحث اساسی در حوزه یادگیری است و بدلیل نقش آن ،به شکل فراینده‌‌ای مورد‌علاقه پژوهشگران معاصر قرار گرفته‌ است. پژوهش در‌باره راهبردهای یادگیری می‌تواند فراگیران را در بهبود امر یادگیری یاری رساند. هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان است. روش پژوهش توصیفی-مقایسه‌ای واز نظر هدف پژوهش کاربردی ...

اين تحقيق به ارائه ی ديدگاهی در زمينه يادگيری لغت می پردازد. هدف اصلی اين تحقيق، گسترش آگاهی از فرايندهای مشمول در يادگيری، مخصوصاً راهكارهای زبان آموزان برای يادگيری لغت، می باشد. برای جمع آوری اطلاعات، محقق ده زبان آموز زبان انگليسی را مورد مصاحبه قرارداد. برای انتخاب اين زبان آموزان از نمونه برداری براساس تئوری (Theoretical Sampling) استفاده شد. محقق برای انجام اين تحقيق از روش تئوری برگرفته ازاطلاعات (Grounded Theory Method) استفاده كرد.مصاحبه های آزاد به عنوان ابزار جمع ...