عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت آموزش و یادگیری واژه در تمام موقعیت های آموزش زبان حائز اهمیت است.اعتقاد بر این است که آموزش صریح راهبرد واژه میتواند به بهتر شدن تدریس واژه کمک کند.این تحقیق سعی کرده است که تاثیر آموزش صریح راهبرد واژه را بر روی یادگیری واژه در محیط انگلیسی برای اهداف ویژه بررسی کند.به همین منظور 36 دانشجوی رشته ی مکانیک به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند.تدریس گروه آزمایشی بر اساس روش آموزشی پیشنهاد شده برای آموزش صریح راهبرد واژه توسط آومالی و شاموت(1994)بود.موارد تدریس از سری کت ...

بیان موضوع: یکی از اهداف نظام تعلیم و تربیت گسترش شناخت یا دانایی (در رابطه با انسان و جهان) است و مهم‌ترین رکن شناخت، طرح پرسش است. لذا موضوع تحقیق حاضر "مطالعه نگرش اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهار در مورد میزان موفقیت نظام آموزشی موجود در پرورش روحیه پرسشگری" می‌باشد. هدف کلی: این تحقیق سعی دارد با شناسایی رابطه بین مولفه‌های نظام آموزشی دانشگاه پیام‌نور با پرورش روحیه پرسش‌گری از دیدگاه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بها ...

آموزش به عنوان رکن اساسی مراکز آموزش عالی نقش مهمی در توسعه و پیشرفت جامعه دارد. برای توسعه آموزش در موسسات آموزش عالی، برنامه ریزی استراتژیک یکی از مهمترین وظایف مدیران دانشگاه ها به شمار می رود.برای تدوین استراتژی دانشگاه محیط زیست کرج از چارچوب جامع تدوین استراتژی استفاده شده است. در مرحله شروع، بیانیه ماموریت دانشگاه محیط زیست کرج تعیین شده و سپس درمرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE دانشگاه محیط زیست کرج، تعیین گردیده است. سپس با ت ...

در دنیای امروز ، توسعه فناوری های نوین به امری پیچیده تبدیل گردیده و موفقیت در آن علاوه بر تبحر و مهارتهای ویژه ، مستلزم داشتن برنامه صحیح و جامع است . برنامه ای که تمامی الزمات ، امکانات ، فرصت ها ، تهدیدها و روش ها را شناسایی نموده و بهترین راه رسیدن به اهداف را با تکیه بر اهداف چشم انداز مشخص نماید . در این راستا فعالیت در حوزه آموزش نیز، نیازمند طراحی و تدوین برنامه های راهبردی در سطح ملی می باشد تا با پیگیری و اجرای آن در سطح آموزش وپرورش ، زمینه شکوفایی کشور فراهم گرد ...

هدف کلی این پژوهش تسهیل در امر آموزش زبان فارسی از طریق استفاده از فنآوری‌‌های جدید آموزشی است. با توجه به اهمیت کاربرد و ترویج فنآوری‌های جدید در آموزش زبان‌ها این تحقیق یکی از تحقیقاتی است که به بررسی این کاربرد و تاثیر آن در آموزش زبان فارسی، زبان ملی ایران، می‌پردازد. در این تحقیق از روش پژوهشی(توصیفی- پیمایشی - مقطعی) برای فرضیه‌ی 1 و 2 و 3 با ابزار پژوهش پرسش‌نامه و از روش شبه‌تجربی (طرح مقایسه‌ی گروه‌های ایستا) برای فرضیه‌ی 4 با ابزار پژوهش آزمون استفاده شده است. جامعه ...

پژوهش حاضر به منظور مطالعه فرهنگ مصرف چای در میان ایرانیان تدارک دیده شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر مردم لاهیجان بودند. نمونه مورد بررسی 400 نفر از مردم لاهیجان به تفکیک ویژگیهای اجتماعی نظیر جنس، سن تحصیلات وشغل که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب وپرسشنامه ها را تکمیل نمودند. پس از اتمام پرسشنامه ها داده های خام از طریق شاخص های توصیفی واستنباطی وبا استفاده از برنامه مورد پردازش قرار گرفت.یافته های تحقیق نشان داد که : spss آماری 1-بین ویژگیهای اجتماعی نظیرجنس، سن، تحصیلات ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی سخت روئی و کمال گرایی با خودکارآمدی معلمان است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان زن پایه سوم تا پنجم دوره ابتدایی شهر کرمان سال 1389 است. حجم نمونه طبق اصول علمی 280 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای تعیین شد.جهت جمع آوری داده ها از سه ابزار عمده الف)پرسشنامه سخت روئی کوباسا(1979)دارای 50 سوال 5 گزینه ای در سه مولفه(چالش،تعهد و کنترل)؛ب)پرسشنامه کمال گرایی دارای 30 سوال 5 گزینه ای در سه بعد(کمال گرایی خویشتن مدار،دیگرمدار،جامعه مدا ...

آنچه باید در تدریس مورد توجه قرار گیرد چگونگی تعامل موثر بین معلم و شاگرد است .این تعامل باید دارای جذابیت و هدف باشد و دانش آموزان بتوانند در آن نقش فعال ایفا کنند و از این تعامل در محیط اجتماعی خود بهره ببرند. این تعامل باید قدرت تفکر را در آنها بیدار و دانستنی های آنها را سازمان دهی کند. در این تعامل باید به عوامل موثر یادگیری توجه شود. دانش آموز باید آمادگی، انگیزه و هدف داشته باشد و این انگیزه و هدف در او تقویت گردد. در این تعامل باید محیط یادگیری غنی باشد و روش های تعام ...

یادگیری یک زبان خارجی، روشی برای آشنایی با سیستم زبانی، افکار و عقاید مللی دیگر و گشوده شدن پنجره ای رو به دنیایی جدید می باشد. این تحقیق به بررسی وظایف، روابط و استراتژی هایی که مدرس باید در امر زبان آموزی مد نظر قرار دهد، خواهد پرداخت و بدنبال یافتن بهترین استراتژی ها در آموزش زبان دوم می باشد. به منظور دریافت فرکانس استفاده ی فراگیران ایرانی زبان فرانسه از استراتژی های آموزش، از استراتژی های طبقه بندی شده در آکسفورد 1990 استفاده می کنیم. روش جمع آوری داده ها استفاده از پرس ...