عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5033

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی ارتباط بین سبک‌های دلبستگی وراهبردهای مقابله با تنیدگی و عزت‌نفس 430 دانش‌آموز دختر دوره-ی دبیرستان فهرست دلبستگی بزرگسالان RAAS (کولینز ورید، 1996) و مقیاس سبک‌های مقابله با تنیدگی CISS(اندلر وپارکر، 1990) وپرسشنامه‌ی عزت‌نفس کوپر اسمیت(1967) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌های پژوهش، از شاخص‌ها وروش‌های آماری، شامل میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی، تحلیل رگرسیون، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون مجذورکای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش سن می ...

چکیده: بسیاری از صاحب‌نظران حوزه مدیریت استراتژیک معتقدند که راهبرد طراحی شده هر سازمانی قطعا کامل نیست؛ در طول مرحله پیاده‌سازی است که شکاف‌ها پر می‌شود و به دلیل تغییر شرایط و بروز مشکلات پیش‌بینی نشده، استراتژی به ناچار آسیب دیده و تغییر می‌کند. لذا در این پژوهش نیز که به دنبال آسیب-شناسی راهبرد سیمای آذری شبکه جهانی سحر هستیم، آسیب‌ها از طریق مطابقت راهبرد و محتوای سیمای آذری شبکه جهانی سحر نمایان و اختلاف این دو مشخص شده است. این اختلاف در واقع همان نقاط مغفول راهبرد است ...

سیستم‌های تولید همزمان برق و حرارت و برودت به علت برخورداری از مزیت های اقتصادی و زیست‌محیطی و میزان بازدهی بالا توجهات زیادی را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده‌اند. از این رو با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های تولید انرژی با بازدهی بالا و هزینه بهره‌برداری پایین و در عین حال انتشار حداقل آلاینده های زیست‌محیطی نظیر دی اکسید کربن، در این پژوهش یک سیستم تولید همزمان برق وحرارت و برودت خورشیدی مورد مطالعه قرار گرفته ‌است. با توجه به اینکه عملکرد سیستم‌های تولید همزمان برق و ...

با وجود توسعه و تعمیق قابلیتهای طرح ریزی راهبردی درسالهای اخیر هنوز اجرای راهبرد، و ارزیابی راهبردی درسازمانهای دولتی و غیر انتفاعی کشور با مشکلات فراوانی روبرو است تاکنون مدلهای مختلفی مانندمدل هوشینکانری و کارت امتیازی متوازن برای این مهم معرفی شده اند قلب تمامی این مدلها بکارگیری شاخصها برای ترجمه و کنترل تحقق اهداف و اجرای راهبردها است اکثر مدلهای مدیریت عملکرد سازمانی عموما بر شاخصهای مالی متکی است لیکن مدلی جامع و خاص پیاده سازی راهبرد و ارزیابی راهبردی در سازمانهای دول ...

راهبرد واژه ای است که معادل اصطلاح استراتژی می آید وبه معنای ارائه الگوو خط مشی کلان تعریف می گردد که تعیین جهت و روش حرکت از شرایط فعلی به شرایط مطلوب رادر کوتاه ترین راه وبا کسب بهترین نتایج تبین و تعیین می کند.هر راهبرد می تواند راهکار های متعددی را در بر بگیرد. با پژوهش وبررسی در این نوشتار چنین بدست می آید که قرآن و پیشوایان معصومین (ع) بخصوص حضرت پیامبر اکرم (ص )در گذر دادن جامعه خود از فرهنگ باطل به فرهنگ اسلامی راهبرد هایی را اتخاذ نموده اند و توانسته اند با بکارگیری ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی با راهبردهای یادگیری دانش آموزان بوده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 91 ـ 1390 است و حجم نمونه 300 نفر تعیین شده و روش نمونه گیری خوشه ای بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه راهبردهای یادگیری پینتریچ و همکاران (1991) و آزمون خودپنداره تحصیلی دلاور (1380) بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی پیرسون، و رگ ...

تولید فرآیندی است که در آن با استفاده از منابع و امکانات موجود، کالاها و خدمات مورد نیاز آماده می‌شوند. در واقع تولید، هرگونه فعالیتی (صرف انرژی) است که عنصری از طبیعت را به مصرف انسان نزدیک می‌کند. راهبرد تولید عبارت است از بکارگیری صحیح منابع تولید در راستای کسب مزیت‌های رقابتی در بازار. لذا این تحقیق به دنبال رتبه‌بندی راهبرد‌های تولیدی شرکت دامداران است. در تحقیق حاضر پس از شناسایی انواع راهبرد‌های تولید با توجه به ادبیات مربوطه، 4 راهبرد تولید تاثیر گذار مورد ارزیابی قر ...

دانش به عنوان منبعی راهبردی و کلیدی برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از این رو امروزه برای استفاده صحیح از این منبع پرارزش ،موضوع مدیریت دانش در دستور کار سازمان‌ های پیشرو قرار گرفته است.مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان کمک می کند با نیروی اندک،قدرت عظیمی بسازد.مدیریت دانش شیوه جدید برای اداره سازمان و تسهیم منابع فکری و علمی آن است.در این فضا سازمان آموزش و پرورش نیازمند استفاده از دانش بوده ومستعد پیاده سازی برنامه های مرتبط با مدیریت دانش می باشد. هدف تحق ...

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض با هوش مدیران ستادی بانک سپه تهران بود. به این منظور، با توجه به جامعه آماری مدیران ستادی بانک سپه تهران (82 نفر) از سرشماری و از دو پرسشنامه استاندارد راهبردهای مدیریت تعارض رابینز و پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ استفاده شد پس از تأیید ابزار اندازه گیری توسط استادان و تعیین پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ، داده های به دست آمده با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی و کولموگروف-اسمیرونف، ضریب اسپیرمن، آزمون کای دو و آ ...
نمایه ها: