عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 133

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هنگامی که کودکی درون خانواده ای دچار مشکل می شود،مشکل حاضر هم برآمده از او نیست و هم در او محصور نمی ماند تأثیر اعضای خانواده بر یکدیگر، امری غیر قابل تردید است. روانشناسان برای رفع مشکلات کودکان،راه هایی را در طول سالیان متعدد طراحی کرده اند. برخی از این روش ها بر خود کودک،برخی بر والدین و برخی بر محیط آموزشی متمرکز بوده است. بارزترین شیوه های تغییر رفتار کودکان به بازی درمانی باز می گشته است. این روش در گذشته بیشتر بر تعامل درمانگر با کودک متمرکز بوده است؛ در حالیکه برخی ال ...

كيفيت زندگي يكي از نگراني هاي عمده سياستمداران و متخصصين بهداشت عمومي است و به عنوان شاخصي براي اندازه گيري وضعيت سلامت در تحقيقات بهداشت عمومي و پزشكي شناخته شده است. لذا هدف از این مطالعه، سنجش کیفیت زندگی و ارتباط آن با شبکه اجتماعی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهرستان دزفول بود. در این تحقيق همبستگی، تعداد 113 نفر از پدران و مادران (جمعاً 226 نفر) دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان دزفول، طبق جدول کرجسی و مورگا ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر درمان شناختی – رفتاری گروهی کودک و مادر – کودک بر علائم اضطراب اجتماعی، عزت نفس و جرات ورزی دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم شهر اهواز انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم بودند که ابتدا از طریق نمونه گیری در دسترس 62 نفر از دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی شناسایی و بعد از مصاحبه تشخیصی 36 نفر به طور تصادفی در سه گروه (کودک، مادر – کودک و گواه) گمارده شدند.گروه کودک در 10 جلسه درمان گروهی شناختی – رفتاری هفتگی ...

این پژوهش به‌منظور بررسی چالش‌های والدین در تربیت دینی فرزندانشان در مسیر تحقق تربیت اسلامی، با تأکید بر آیات قرآن، احادیث معصومین (ع) و سیره‌ی تربیتی ایشان انجام گرفته است. روش تحقیقی که برای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته از نوع تحلیلی- استنتاجی می‌باشد که از رویکردهای پژوهش کیفی محسوب می‌شود. به روش کتابخانه‌ای اطلاعات جمع‌آوری و با تحلیل آنها، اهداف پژوهش استنتاج شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که والدین نقش بسیار مهمی در تربیت دینی فرزندانشان دارند، اما در مسیر ا ...

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزشهای مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر بهبود رابطه والد- فرزندی دختران نوجوان پرداخته است. فرضیه های پژوهش عبارتند از : 1- آموزش مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر بهبود رابطه والد- فرزندی دختران موثر است.2- آموزش مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر برافزایش توانایی مهارت استدلال دختران نوجوان موثر است.3- آموزش مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر کاهش پرخاشگری فیزیکی دختران نوجوان موثر است.4- آموزش مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر کاهش پرخاشگری کلامی دختران نوج ...

هدف: هدف از این تحقیق تعیین میزان افسردگی والدین کودکان فلج مغزی و عوامل همبسته با آن در مراکز روزانه توانبخشی شهرستان کرمانشاه بود روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه توصیفی-تحلیلی به روش مقطعی انجام شده است. والدین 92 کودک فلج مغزی(92 پدر و 92 مادر)به روش تمام شماری پس از اخذ موافقت آگاهانه وارد مطالعه شدند. ابزارهای پژوهش شامل نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی بک – II ( II – BDI ) برای سنجش نشانه ها و شدت افسردگی، پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و بررسی برخی از ع ...

در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی رابطه درمانی بر استرس و پذیرش والدینی و علائم اختلال کمبود توجه/ بیش فعّالی کودکان پرداخته شد. بدین منظور از بین کلیه‌ی کودکان مراجعه کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 40 نفر از این کودکان انتخاب شدند. والدین به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، در ابتدا کودکان پس از مصاحبه بالینی طبق DSM-IV-TR به عنوان کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه / بیش فعّالی انتخاب شدند. اعضای گروه آزمایش در 10 جلس ...

اهمیت خانواده و تأثیر گذاری این نهاد اجتماعی در تعالی کشورها ، قانونگذاران را بر آن داشته است تا قوانینی را جهت استحکام خانواده وضع نمایند . در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این نهاد اختصاص داده است که قسمتی از این مواد ناظر به روابط والدین و فرزندان است . به علت رابطه بسیار نزدیک بین والدین و فرزندان حقوق بسیاری در بین آنان به وجود می آید که برخی از این حقوق خاص روابط والدین و فرزندی است و کسی دیگر از این حقوق بهره مندنیست . این پایان نامه در صدد برسی ضمانت اجرای این ح ...

این تحقیق با موضوع تأثیر شیوه های تربیتی والدین بر بحران بلوغ دختران 18-14 ساله به دنبال این سوال که شیوه های مختلف تربیتی والدین چه تأثیری بر بحران بلوغ دختران دارد؟ و با هدف تعیین میزان اثرگذاری روش های تربیتی توسط والدین بر بحران بلوغ دختران انجام شده است. برای چارچوب نظری این تحقیق از الگوی شیوه های فرزند پروری والدین و نظریه کول استفاده شده است. فرضیه اصلی این تحقیق: بین شیوه های تربیتی والدین و نحوۀ گذار نوجوانان دختر از بحران بلوغ رابطه وجود دارد به طوریکه دختران خانو ...