عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در سال1391 با هدف تبیین علل و آثار اختلافات خانوادگی در بین شهروندان تبریزانجام گرفته است.عوامل موثر بر اختلافات خانوادگی شهروندان درشش متغیر اعتیاد،درگیری در خانواده ،عدم تناسب اجتماعی و فرهنگی ،عدم احساس مسئولیت زوجین ،رابطه سرد و خشک زوجین ،عدم استقلال زوجین،خشونت خانوادگی مورد بررسی قرار گرفته است. چارچوب نظری تحقیق تلفیقی از آرای صاحب نظران اجتماعی(کلمن،نظریه انتخاب) و روانشناسان اجتماعی(بوون،السون و کالینز)می باشد.این تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پی ...