عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 101

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه روابط زناشويي سالم از اهميت خاصي براي جامعه برخوردار است، چراکه ارتباط سالم بين زوجين و وجود رضايت زناشويي بين آنها منجر به تربيت فرزنداني سالم و در نهايت جامعه اي سالم ميگردد.هدف از پژوهش حاضر نيز بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر کاهش دلزدگي و افزايش رضايتمندي زناشويي زنان متأهل شهرستان نيشابور ميباشد.فرضيه هاي اصلي پژوهش نيز عبارتند از:1.بين شدت نيازهاي زنان متأهل و دلزدگي زناشویی و رضایت مندی زناشویی آنان همبستگي معني داري وجود دارد، 2.بين گروه درماني مبتني بر و ...

هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با کيفيت زناشويي با توجه به مدت زمان ازدواج زنان شاغل متأهل در آموزش و پرورش شهر تهران است. بدين منظور 200 نفر از زنان شاغل متأهل با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب شدند و مقياسRDAS (کيفيت زناشويي ميلر، 2005) و آزمون تجارب شخص در روابط صميمانه، (فرم تجديد نظر شده) ECR-R (فرالي برنان، 2005) اجرا شد. براي تحليل اطلاعات، از روشهاي آمار توصيفي و تجزيه و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج بدست آمده نشان داد در افرادي که کمتر از 7 سال از ازدوا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشابهت یا عدم مشابهت زن و شوهرها در ویژگی شخصیتی روان نژندی بر رضایت زناشويي و مؤلفه های آن (تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروری، رابطه با خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی) در زوجین است. روش پژوهش به‌کار رفته در این تحقیق علّی- مقایسه-ای است. نمونه تحقیق شامل 380 زوج از کارکنان متأهل آموزش و پرورش شهرستان لار است که به روش خوشه‌ای و از میان کلیه ...

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تعهد زناشویی با کیفیت رابطه در زنان دبیر و خانه دار تهرانی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه زنان دبیر و خانه دار متاهل و زیر 50 سال تهرانی بودند. نمونه مورد نظر شامل 90دبیر زن و 90 زن خانه دار بودکه به گونه در دسترس از این جامعه انتخاب گردید. برای سنجش تعهد از پرسشنامه تعهد زناشویی (آدامز و جونز، 1997) که سه بعد تعهد شخصی، اخلاقی و ساختاری را می‏سنجد و برای کیفیت رابطه از پرسشنامه کیفیت زناشویی (باسبی، لارنس و کریستنسن، 1995) استفاده شد. برای تحلیل ...

مقدمه: هدف از پژوش حاضر بررسی نقش صمیمیت زناشویی و آلکسی تایمیا در رابطه ی بین رضایتمندی زناشویی و رضایت جنسی بوده است . روش: پژوهش حاضر جز مطالعات توصیفی، از نوع همبستگی، و جامعه آماری کلیه دانشجویان متاهل دانشگاههای جامع شهر تهران(تهران، شهید بهشتی و شاهد)بودند.نمونه مورد بررسی، 400نفر(200 زوج) بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات،از پرسشنامه صمیمیت(تامپسون و واکر)، مقیاس ناگویی خلقی تورنتو(20=TAS)،پرسشنامه زوجی اینریچ و رضایت جنسی(SSI ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود روابط زناشویی زنان آسیب دیده از خیانتهای زناشویی صورت پذیرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان شهر تهران که مورد خیانت همسر واقع شده بودند و طی سال 89 با مراجعه به مراکز مشاوره شهر تهران، خواستار دریافت خدمات مشاوره ای بودند. نمونه گیری به شکل هدفمند و در دسترس بود و آزمودنی های مورد نیاز از بین افراد داوطلب شرکت در گروه که نمره بالایی از پرسشنامه سنجش خیانت همسر کسب کرده بودند ، انتخاب شد و به طور تصادفی 8 نفر ...

هدف اصلی این پژوهش تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر رضایت زناشویی همسران جانبازان بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل همسران جانبازان 50-25 درصد شهرستان خرم‌آباد بود. نمونه شامل تعداد 30 نفر از همسران جانبازان بود که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) توزیع شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل شدند و نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی بر افز ...

هدف از انجام پژوهش، بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی زوجین در شهر اصفهان بود. بنابراین با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین مراجعه کننده به فرهنگسرای خانواده ی شهر اصفهان بودند که سابقه ازدواج آنها بین 2 تا 10 سال بود ؛ نمونه مورد نظر در این پژوهش 36 زوج با نارضایتی زناشوئی (18 زوج گروه آزمایش و 18 زوج گروه کنترل) بودند که از فرهنگسرای خانواده اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی به صورت ...

هدف از اين پژوهش بررسي تأثير آموزش شناختي- رفتاري گروهي بر فرسودگي زناشويي زنان و مردان متأهل شهرستان کوهدشت بود. اين تحقيق شبه تجربي بوده و نمونه ي آن 32 زن و مرد بودند که از بين داوطلباني كه از فروردين تا اواخر تير ماه 1389 به مراکز مشاوه شهرستان كوهدشت مراجعه کرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفي، در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند (16 نفر در گروه آزمايش و 16 نفر در گروه کنترل). ابزار پ‍ژوهش پرسشنامه ي فرسودگي زناشويي پاينز(1996) بود. ابتدا از دو گروه پيش آزمون به عمل آم ...