عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 108

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضامندی زناشویی مردان و مقایسه آن با میزان رضایت زناشویی مردان دارای همسران غیر شاغل و پیش بینی رضامندی زناشویی مردان با توجه به اشتغال یا عدم اشتغال زنان می باشد که در کنار این می تواند تاثیر عواملی چون میزان تحصیلات مردان دارای زنان شاغل و غیر شاغل و تاثیر آن بر میزان رضامندی زناشویی و نیز عواملی مانند سن ازدواج ، فاصله سنی زوجین و تجارب کاری مردان را نیز اشاره کرد. روش:تحقیق حاضر به طور کلی از نوع تحقیق تبیینی است که ب ...

درباره روابط والد-فرزند و تأثیر روابط زناشویی بر آن و نیز تعامل آنها با کیفیت زندگی در بین مصروعین تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. باتوجه به تأثیر صرع بر کیفیت زندگی و تأثیر کیفیت زندگی بر روابط همسران و روابط والد- فرزند، کسب اطلاعات در این زمینه ها در بین جمعیت مبتلا به صرع می تواند بر زندگی فرد مبتلا، رابطه وی با همسرش و نیز رابطه وی با فرزندش تأثیر گذاشته و شرایط را برای بهبود این روابط فراهم سازد. بدین منظور از بین افراد مبتلا به صرع در شهر اصفهان، 110 نفر از مصروعین که ب ...

این پژوهش به بررسی تاثیر برنامه ارتباط زوج‌ها بر افزایش کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی می‌پردازد. و از نوع نیمه تجربی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. بدین منظور به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد چهل نفر از زنان ناراضی مراجعه کننده به مرکز مشاوره سپهر به روش تصادفی ساده بیست نفر در گروه آزمایش و بیست نفر در گروه کنترل قرار گرفتند و سپس مقیاس‌های سنجش پرسشنامه صمیمیت در ازدواج و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به عنوان پیش آزمون توسط هر دو گروه تکمیل گردید. به گرو ...

هدف این پژوهش، تدوین مدل بومی آموزش راهبردهای مقابله‌ای زناشویی و بررسی اثربخشی آن بر کیفیت روابط زناشویی، راهبردهای مقابله‌ای زناشویی و استرس در زنان دارای سرطان سینه و همسران آنها در مقایسه با آموزش ارتقای روابط زوجین و آموزش زوجین به شیوه شناختی رفتاری بود. روش پژوهش آمیخته(کیفی- کمی) بود. در بخش اول مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر صورت گرفت و بر اساس آن مدل بومی آموزش ارتقای راهبردهای مقابله‌ای زناشویی تدوین شد. بخش دوم به منظور بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ها و به ...

در پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار (EFCT) بر سازگاری زناشویی، صمیمیت و بخشایش زوجین پرداخته شد. این تحقیق از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه می‌باشد. بدین منظور تعداد 20 زوج (40 نفر) از فرزندان شاهد متأهل شهر شیراز که دارای تعارضات زناشویی بودند بوسیله سرند کردن در مرکز مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. از این تعداد، 10 زوج در گروه آزمایشی و 10 زوج در گروه کنترل به طور تصادفی ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه رضامندی زناشویی و پایبندی مذهبی با الگوهای ارتباطی زوجین بود. روش این پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش زوجین مراکز حوزوی و دانشگاهی تربیت معلم شهر اصفهان در سال 1390 بودند. نمونه پژوهش 121 زوج (242 نفر) بود که از بین زوجین دانشگاهی و حوزوی به صورت چند مرحله ای و به طور تصادفی در دو گروه دانشجویان و طلاب انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری داده ها؛ پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی، پرسشنامه مقیاس دینی رضامندی زناشویی جدیری ...

امروزه شيوع ناسازگاري زناشويي و تاثير آن بر سلامت جسمي و روحي زوجين و كودكان ، باعث شده است كه متخصصان سلامت روان به حيطۀ زوج درماني بيشتر توجه كنند. از اينرو پژوهش حاضر به بررسي تأثير زوج درماني هيجان مدار برافزايش سازگاري زناشويي زوجين آشفته پرداخت. بدين منظور 17 زوج از سه كيلنيك خدمات روانشناختي وارد پژوهش شدند و به طور تصادفي در دو گروه درمان و ليست انتظار جاي گرفتند. زوج درماني هيجان مدار در 20 جلسه براي هر زوج گروه درمان اجرا شد. تمام زوجها پرسشنامۀ سازگاري زناشويي را ...

هدف :این پژوهش با هدف بررسی رابطه کارکردهای رضایت جنسی ،باورهای ارتباطی ،تعارض زناشویی در تعهد زناشویی دانشجویان متاهل انجام گرفت . روش و ابزار: بدین منظور از کلیه دانشجویان متاهل خوابگاه های دانشگاه های تهران (دانشگاه تهران،دانشگاه علامه طباطبایی،دانشگاه شهید بهشتی که در زمان انجام پژوهش (سال تحصیلی 91-92) در این دانشگاه ها در حال تحصیل بودند تعداد 312 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند.از پرسشنامه های تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)،پرسشنامه رضایت ...

هدف اصلی این پژوهش پیش از هر چیز شناخت عمیق و جامع رابطه مطلوب و رضایت‌بخش زناشویی است. آسیب‌هایی که امروزه خانواده‌ را به‌عنوان اساسی‌ترین نهاد اجتماعی در معرض تهدید قرار داده است، محققان بسیاری را بر آن داشته تا به مطالعه دقیق‌تر در این خصوص اقدام کنند. در همین مسیر، مطالعه و شناخت مقوله "رضایت از رابطه زناشویی" از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. این مفهوم به‌میزان و کیفیت بهره‌مندی و رضایت افراد از زندگی زناشویی اشاره دارد. مراجعه به نظریه‌های این حوزه حکایت از آن دارد ک ...