عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قلدری در مدرسه شکلی از خشونت مدرسه‏ای سطح پایین است که در طی سی سال اخیر محور توجه اکثر کشورها بوده است. قلدری نوعی رفتار منفی یا عمل پرخاشگرانه، مکرر و تعمدی است که توسط یک گروه یا یک فرد بر علیه همسالان اعمال می‏شود. هدف اصلی این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مدیریت شرم در چارچوب برنامه‏ی PEGS بر کاهش قلدری در مدرسه با توجه به شیوه‏های فرزندپروری و کیفیت ارتباط معلم - دانش‏آموز بود. این پژوهش از نوع طرح‏های نیمه‏آزمایشی شامل طرح پیش‏آزمون – پس‏‏آزمون با گروه گواه (مقایسه‏ی بین ...

در این پژوهش به بررسی رابطه بین سبک های رهبری دبیران بر اساس نظریه مسیر – هدف و انگیزش دانش آموزان پرداخته شد. در این پژوهش 133 نفر از دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان های دخترانه شهرستان شهربابک به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. قسمت اول پرسشنامه که شامل 20 سوال است از پرسشنامه استاندارد رابرت هاوس و7 سوال بعدی محقق ساخته است. برای دستیابی به نتایج، دو روش آماری توصیفی و استنباطی به کار برده شد. تجزیه و تحلیل داده ه ...

در طول دهه‌های گذشته، تحقیقات انجام گرفته بر روی کودکان، زبان، ارزیابی و سلامت روحی آنان در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از رویکردهای مطالعه زبان با توجه به گفته‌های باختین آن است که زبان را همچون یک قلمرو مشترک برای گوینده و شنونده تصور کنیم. با توجه به این دیدگاه، تئوری تولید دانش که پیشتر در دهه 1990 مطرح شد، پیشنهاد کرد که کودکان ساختن زبان و سهیم شدن آن را از طریق استدلال و همکاری گروهی بیاموزند. از طرف دیگر، در نیمه دوم قرن بیستم رویکردهای نقادانه در آموزش ...

در این تحقیق به مقایسه ی آرای تربیتی علامه طباطبایی(ره) و ژان پل سارتر پرداخته شد روش تحقیق تحلیلی ـ مقایسه ای بوده که درجمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده و این نتیجه گرفته شد؛ در حالی که علامه طبلاطبایی تنوعی از اهداف را مورد نظر قرار می دهد و اهداف او صبغه ی الهی دارد زان پل سارتر به اهدافی می اندیشد که بیشتر جنبه ی شخصی دارد و فرد را در انتخاب شخصی یاری کند همچنین در مورد دیگر ارکان تعلیم و تربیت مانند محتوا، روش و معلم و شاگرد دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی دیگاه ...

هدف پژوهش بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان منطقه گله‌دار بود. بدین منظور از بین معلمان شاغل در این منطقه در سال تحصیلی 90-89، نمونه‌ای به حجم 226 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به رضایت شغلی معلمان از مقیاس JDI که دارای ابعاد حقوق و مزایا، همکاران، محیط کار، ماهیت کار و سرپرست می‌باشد، استفاده گردید و همچنین برای سنجش عملکرد آموزشی آنان پرسشنامه‌ی محقق ساخته که چهار بعد تدریس فعال، مدیریت کلاس، مشارکت و تعهد را ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی آموزه های تربیتی سه متفکر بزرگ آموزش و پرورش، روسو ، پستالوزی و دیویی ، در زمینه نوع آموزش و نقش معلم به روش مقایسه ای صورت گرفته است . اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش به صورت اسنادی ، کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده است و با روش بردی تجزیه و تحلیل لازم صورت گرفت است . از مجموعه آثار سه متفکر و دانشمند مورد بحث آثار آنان در رابطه با نوع آموزش و نقش معلم به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است . بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق ویژگی های م ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با تربیت شهروندی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهر میناب در سال تحصیلی 91-90 بود که با توجه به ماهیت موضوع و هدف اصلی پژوهش، از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان پسر متوسطه شهر میناب به تعداد230 نفر بوده که به صورت خوشه ای انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه تربیت شهروندی، واحد و کاظمی،پرسشنامه عملکرد تحصیلی، (EPT)و پرسشنامه برنامه درسی پنهان، فتحی واجارگاه، ک ...

هدف از این تحقیق بدست آوردن رابطه بین خودپنداره معلمان و نگرش آنها نسبت به یک نوع روش مدیریت کلاس درس و چگونگی رابطه ای موثر با دانش آموزان بوده تا بتواند با ارائه پیشنهاداتی در رفع موانع ارتباطات بین فردی موثر معلمان با دانش آموزان که منجر به تغییر رفتار و یادگیری معنادار در دانش آموزان می گردد، قدمی بردارد. این تحقیق با بررسی نظریه راجرز در مورد ویژگیهای معلم تسهیلگر و فواید آن در کلاس درس، برای آماده سازی معلمان جهتِ استفاده از این روش، مقدماتی را فرض نموده است که یکی از ...

پژوهش حاضر به "بررسی تأثیر عوامل سازمانی موثر برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان شهرستان کهنوج "پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری شامل ،کلیه ی مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهرستان کهنوج که تعداد آنها 100مدیر و520نفرمعلم می باشد که 80 مدیر و220معلم به عنوان نمونه از جدول مورگان استخراج شد ، شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی از مناطق شرق،غرب و مرکز شهرستان انتخاب شدند. ابزار پژوهش،پرسشنامه محقق ساخت ...