عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضرباهدف بررسی نقش واسطه گری ابعاد هویت برای رابطه الگوی ارتباطی خانواده باسازگاری زناشویی که باروش توصیفی ازنوع همبستگی انجام گرفت.بدین منظور ازپرسشنامه های سازگاری زناشویی(das)،درسال 1976،پرسشنامه ابعاد هویت چیک برگر،درسال1981،پرسشنامه الگوی ارتباطات خانوادگی تجدید نظر شده فیتز پاتریک وریچی(1994)استفاده شد.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد ورودی سالهای 91و92دانشگاه می باشد،که باروش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای که جمعا 100نفرشدند،انتخاب وپرسشنامه ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج صورت گرفته است، که متغیرهایی مثل: سن، جنس، تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر، نظارت والدین، تعهد و دلبستگی به خانواده، درآمد خانواده و ... مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 12634 نفر دانش آموز دبیرستانی شهر یاسوج که با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. شیوه نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از لیست دانش آموزان بوده و به وس ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه دلبستگی به مدرسه، سبک های دلبستگی والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی 1392-1391 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل دختران دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری پژوهش حاضر 380 نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استان ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی با رضامندی زناشویی است. برای این منظور تعداد 450 نفر شامل 226 مرد و 224 زن متأهل با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلها?، انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه‌ های سبک‌های دلبستگی سیمپسون (ASQ)، بهر هیجانی بارـ آن(EQ-i)، و رضامندی زناشویی انریچ را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه با روش همزمان، و آزمون t مستقل(برای تحلیل یافته‌های اضافی) استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت کیفیت مرزهای (درونی و بیرونی) خانواده با هویت‌ و‌ سلامت روان نوجوانان شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 93-92 بود. نمونه این پژوهش شامل 364 نفر (178دختر و 186پسر) از جامعه 7993 نفری دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت بود از: پرسش‌نامه محقق‌ساخته کیفیت مدیریت مرزهای درونی و بیرونی‌خانواده، پرسشنامه سبک‌های هویت بروزنسکی و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای ...

مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی و ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی و رضایت زناشـویی بر روی زوجین شهر شاهین شهر انجام شد. پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است و نمونه به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از بین والدین دانش آموزان مدارس دولتی دخترانه انتخاب شد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 172نفر بدست آمد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های سازگاری زناشویی لاک ـ والاس، رضایت زناشویی انریچ، الگوهای ارتباطی(CPQ) و پرسشنامه 60 سوالی نئو استفاده شد. بر ...

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به شیوه میدانی انجام گرفته است. برای جمع آوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه‌های محیط خانوادگی- فرزندپروری که توسط نقاشیان بر مبنای کار شیفرز طراحی شده استفاده شد. پرسشنامه مذکور دارای 76سوال است که ابعاد مختلف کنترل / آزادی و گرمی / سردی روابط خانوادگی را مورد سنجش قرار می‌داد. همچنین از پرسشنامه محقق ساخته میزان مشارکت ورزشی که 12 سوال داشته و پایایی آن 84% بدست آمد استفاده شد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، شامل تمامی دانش آموزان ...

مساله این تحقیق، بررسی نقش اخلاق در رضایتمندی زنان از زندگی زناشوییشان است. لذا پرسش اصلی این است که: مفهوم رضایت زناشویی، چه گستره‌ای را فرا می‌گیرد و با توجه به عوامل مختلف اثرگذار بر رضایت زنان از این رابطه، چه ابعادی از این مفهوم، متأثر از کنش اخلاقی هر یک از زوجین می باشد؟ در پاسخ به این سوال چون رضایت از رابطه زناشویی در این تحقیق یک نگرش به شمار آمده لذا شناسایی آن بدون ارجاع به لایه های پنهان اندیشه کنشگران ممکن نیست. با توجه به این مطلب راه حل تئوریک مساله از طریق رو ...

این پژوهش بر آن است که «ویژگی‌های خانواده‌های نمونه در قرآن» را تبیین کند، منظور ما از خانواده‌های نمونه، خانواده هایی هستند که هر یک از اعضا علاوه بر تدین و شایسته و موفق بودن در بُعد فردی، در روابط خانوادگی نیز دارای فضایل و صفاتی‌اند که آنها را شایسته پیروی کردن نموده است. فرهنگ حاکم بر آن خانواده‌ها، ارزش‌ها و فضایل است. پژوهش‌های انجام یافته درباره زندگی انبیاء نوعاً خلاصه شده در کتب تفسیری، قصه‌های قرآنی و سیره و داستان‌های انبیاء و اولیاء است که یا صرفاً با نگرش تفسیری ...