عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور پیش بینی شدت اعتیاد به اینترنت بر اساس تعاملات خانوادگی و عزت نفس انجام شده است. این تحقیق از نوع همبستگی است. بدین منظور 204 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز (دختر و پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان با تکمیل پرسشنامه های عملکرد خانواده، صله رحم، عزت نفس و اعتیاد به اینترنت در پژوهش شرکت کردند. جهت بررسی نتایج از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی و رگرسیون گام به گام) استفاده شده است. نتایج همبستگی نشان داد که بین شدت اعت ...

هدف پژوهش حاضر ساخت مصاحبه باليني خانوادگي جهت تشخيص اختلالات خانوادگي و سپس تعيين روايي، پايايي آن بود. روش تحقيق از نوع ابزار سازي و اعتبارسنجي است. اين پژوهش در سه مرحله انجام شد: 1) گردآوري و جمع‌بندي مطالعات قبلي در خصوص تشخيص خانواده سالم از خانواده ناسالم، مطالعه و جمع‌بندي انواع مصاحبه‌هاي خانوادگي و سپس طراحي و ساخت 3 فرم جهت مصاحبه باليني خانوادگي شامل فرم مصاحبه باليني خانوادگي (FCI)، فرم تاريخچه خانواده (FHF) و فرم معاينه وضعيت رواني خانواده (FMSE). 2) مطالعه رواي ...

از بنيادي‌ترين موضوعات مطرح شده در روان‌شناسي مثبت‌نگر، مفهوم شادي است. افرادي كه شاد هستند احساس امنيت بيشتري مي‌كنند ، آسان‌تر تصميم مي‌گيرند و نسبت به كساني كه با آنان زندگي مي‌كنند، بيشتر احساس رضايت مي‌كنند. رضايت در زندگي از طريق علائق متقابل، پذيرش، درك يكديگر و ارضاي نيازهاي متقابل ايجاد مي‌شود. هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش الگوهاي ارتباطي خانواده بر ميزان شادي، رضايت از زندگي زوجين و مهارت‌هاي اجتماعي فرزندان بود. بدين منظور از 190 نفر (95 زوج) مراجعين به مرا ...

مقدمه : پژوهش حاضر با هدف بررسي مقايسه اي عملکرد خانوادگی و شناختي(حافظه شرح حال،‌ حافظه آينده نگر، حافظه كاري) در بيماران مبتلا به ام اس و گروه عادی اجرا شد. روش: در یک بررسی علی-مقایسه ای،200 نفر از بيماران مبتلا به ام اس ( 100 نفر با 2 سال سابقه بيماري و 100 نفر بالاي دو سال سابقه بيماري) و 200 نفر به عنوان گروه عادي در شرایط سنی و اجتماعی مشابه با گروه بيماران، انتخاب شده و طی 7 جلسه2ساعته، وپس از توضیحات لازم و با رضایت کامل، اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نمودند. براي جمع ...

این تحقیق در سال1391 با هدف تبیین علل و آثار اختلافات خانوادگی در بین شهروندان تبریزانجام گرفته است.عوامل موثر بر اختلافات خانوادگی شهروندان درشش متغیر اعتیاد،درگیری در خانواده ،عدم تناسب اجتماعی و فرهنگی ،عدم احساس مسئولیت زوجین ،رابطه سرد و خشک زوجین ،عدم استقلال زوجین،خشونت خانوادگی مورد بررسی قرار گرفته است. چارچوب نظری تحقیق تلفیقی از آرای صاحب نظران اجتماعی(کلمن،نظریه انتخاب) و روانشناسان اجتماعی(بوون،السون و کالینز)می باشد.این تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پی ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری رابطه زناشویی برای تاثیر نیازهای خانوادگی بر کیفیت زندگی و سلامت معنوی خانواده از والدین دانش آموزان ابتدایی شهر شیراز بود. ابزارهای تحقیق عبارت بودند از: مقیاس نیازهای ). برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. شواهد موید پایایی مطلوب مقیاس ها بود. مدل نهایی پژوهش به بررسی نقش واسطه گری رابطه زناشویی برای نیازهای خانوادگی و دو بعد آن ( نیاز به خدمات روانشناختی، نیازهای آموزشی) بر کیفیت زندگی و سلامت معنوی پرداخت. نتا ...

امروزه موضوع اینترنت، مسئله مهمی برای بیشتر کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی است. هم اکنون تعداد استفاده کنندگان اینترنت در ایران 33/200/000 نفر می باشد. همچنین برخي از بررسي ها نشان داد ه اند كه اينترنت منجر به افزايش انزواي اجتماعي و پيوندهاي اجتماعي ضعيف و كاهش كيفيت ارتباط خانواده ها و دوستان مي شود. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر میزان استفاده از اینترنت بر روابط خانوادگی(زن وشوهری) وهدف فرعی آن بررسی وضعیت انسجام روابط درون خانواده و فض ...

هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی ادراک شایستگی بر مبنای ابعاد انسجام خانوادگی در میان دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی بود. نمونه پژوهش شامل 191 نفر(89 پسر و 102 دختر) از دانش‌آموزان تیزهوش شهر شیراز بود. به منظور گردآوری اطلاعات از دو ابزارِ مقیاس انسجام خانوادگی (رضویه و سامانی، 1379) و مقیاس ادراک شایستگی(سیف، بشاش و لطیفیان،1383) استفاده گردید. پایایی هر دو مقیاس از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن‌ها از طریق محاسبه ضریب همبستگی درونی بین ابعاد و همچنین هریک از ابعاد با ن ...

بررسی نقش عوامل خانوادگی در نابهنجاری های رفتاری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر بندرعباس در سال تحصیلی 91-1390، موضوع پژوهش حاضر است. روش انجام این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. این تحقیق در سال تحصیلی 91-1390 در شهر بندرعباس انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، والدین و معلمان دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه شهر بندرعباس و نمونه آماری شامل 215 نفر از والدین و معلمان بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند، پرسش نامه تعارضات زناشوی ...