عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق نیز بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با خوشبختی مي‌باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقيقات پیمایشی و توصيفی بوده و جامعه آماری تحقیق حاضر افراد بالاي 18 سال شهر اردبیل، كه حجم نمونه مطابق فرمول كوكران 384 به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. براي جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد كه ضريب آلفاي كرونباخ به‌دست‌آمده (812/0) حاكي از پايايي بالاي پرسشنامه است و به‌منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و استنباطي شامل آزمون اسپرمن، تي تست و تي تك ن ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی با شادی در بین شهروندان تهران می پردازد. پیشرفت‌های سریع فن آوری و اطلاع رسانی، خلائی را برای انسان معاصر به وجود آورده است. موج فزاینده افسردگی و بسیاری از مشکلات روحی- اجتماعی نشان از پایین بودن زمینه‌های شادی در بین مردم دارد. با مرورمتون تحقیق چنین برداشت می شود که سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی بر شادی مردم تاثیرگذار هستند که در این پژوهش هم این موضوع مطمح نظر بوده است. روش مورد استفاده در ا ...

در این پژوهش که به صورت آزمایشی صورت گرفته است، تعداد 307 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستانی شهرستان ورامین به عنوان نمونه ای از کل دانش آموزان مقطع دبیرستان انتخاب شده و هدف اصلی در این مطالعه بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سرمایه ی اجتماعی این دانش آموزان می باشد. در این پژوهش از بین برنامه های تلویزیونی سریال های ستایش 2، پایتخت 3، اخبار جوانه ها و اخبار 20:30 انتخاب و سرمایه ی اجتماعی با مولفه های ارتباط اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی سنجیده شد. ...

هدف پژوهش حاضر مدل یابی علی فوبی اجتماعی براساس هوش هیجانی ، مهارت های اجتماعی، عزت نفس و کمرویی است. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی ، ساکن در شهرستان زنجان در سال 1390 می باشد. نمونه آماری پژوهش حاضر نیز شامل 300 نفر از دانش آموزان هر دو جنس است. که بصورت روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده در پژوهش حاضر شامل پرسش نامه فوبی اجتماعی کانور، مقیاس هوش هیج ...

ارتباط انسانها ،‌ سنگ بناي جامعه انساني وبدون آن هرگز فرهنگ به عنوان خصيصه جامعه انساني پديد نمي آيد ، از جانب ديگر گسترش ارتباطات الكترونيك ، جامعه جديد را چنان از جوامع پيشين متمايز ساخته است كه برخي عصر نو را‌ عصر ارتباطات ‌ مي خوانند. با گسترش اين فناوريهاي ارتباطي از جمله اينترنت و تلفن همراه رابطه ميان افراد به لحاظ كمي وكيفي از شكل متعارف آن يعني ارتباط مستقيم و بي واسطه خارج شده است. دراين ميان جوانان دراستفاده از اين فناوريهاي نو پيشگام هستند كه اين خود تاثيراتي بر س ...

اعتماد از جمله مفاهیمی است که طی دو دهه اخیر محققان مختلف از دیدگاه های گوناگونی به آن نگریسته اند.برخی همانند فوکویاما بیشتر به جنبه های اقتصادی ، برخی دیگر مانند پوتنام به ابعاد سیاسی آن و جامعه شناسانی همچون گیدنز ، به ابعاد جامعه شناختی آن توجه بیشتری داشته اند. هدف کلی این تحقیق بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین معلمان و دانشگاهیان شهر زاهدان می باشد. سئوال آغازین تحقیق: «آیا در جامعه فرهنگی و دانشگاهی شهر زاهدان اعتماد اجتماعی وجود دارد ؟» فرضیا پژ ...

در پژوهش حاضر، سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی به عنوان پارامترهایی در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند بخشی از اعمال خشونت علیه زنان را تبیین کنند. در تدوین چارچوب نظری از نظریه منابع ویلیام گود در بحث خشونت علیه زنان و نظریه سرمایه اجتماعی نان لین و همچنین مدل سپر کوهن و ویلس در زمینه حمایت اجتماعی بهره گرفته‌ایم. در این بررسی داده‌ها به روش پیمایش و از طریق تکنیک پرسشنامه گردآوری شده است. در ادامه با استفاده از نمونه‌گیری خوشه ای، یک نمونه 384 نفری از زنان متاهل ساکن در منا ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش زنان نسبت به طلاق به انجام رسیده است. برای این منظور با بهره گیری از دیدگاههای صاحب نظران کلاسیک و معاصر جامعه شناسی و منابع تجربی موجود در ارتباط با مفهوم طلاق چارچوب نظری مناسبی تنظیم و در قالب آن پرسش های اساسی و فرضیه های تحقیق مطرح شد.مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، اصلی ترین متغیرهای مستقل و نگرش به طلاق متغیر وابسته مورد مطالعه بوده است. بر این اساس 3 فرضیه مطرح گردید. جامعه آماری این تحقیق زنان ...

این تحقیق با هدف شناخت میزان تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر ناسازگاری همسران انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش تلفیقی از نظریه کلمن و باین و هیکس در زمینه سرمایه اجتماعی خانواده است. روش مطالعه در این بررسی، پیمایش است و از ابزار سنجش پرسشنامه بهره گرفته شده، حجم نمونه 400 نفر از زنان و مردان متاهل ساکن در منطقه 14 شهرداری تهران است که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. متغییر مستقل این پژوهش سرمایه اجتماعی خانواده و متغیر وابسته ناسازگاری همسران است که نتایج بدست آمد ...