عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه های ارزشمند سازمان، بویژه سازمان های آموزشی است. در این بین مدیران با داشتن ذهنیت فلسفی(جامع نگر، تعمق نگر و انعطاف پذیر) می توانند با تفکر علمی و منطقی و درک سازمان به صورت تصویر بزرگ در جهت تحقق اهداف سازمانی اثربخش باشند و با تسلط به کار و وظیفه از هجوم عوامل استرس زا که تحمیل کننده فشار روانی بر شخص بوده و در بلندمدت به فرسودگی شغلی وی منجر می شود؛ در امان بمانند. هدف این تحقیق بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران و فرسودگی شغلی آنها بود. ابع ...

هدف عمده این پژوهش، ارائه الگویی جهت پیش‌بینی کیفیت تدریس اعضاء هیأت علمی بر اساس ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی آنان بود. برای تحقق این هدف، نشان دادن روابط و سهم هر یک از عوامل ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی با کیفیت تدریس، ذهنیت فلسفی با انگیزش شغلی، و روابط ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت، سن، مرتبه علمی و سابقه تدریس) با کیفیت تدریس، ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی مورد توجه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضاء هیأت علمی (538 نفر) از اساتید دانشکده‌های مختلف دانشگاه شهید باهنر کرمان بو ...

در فرآیند تحقق هدف های برنامه درسی ، مهارت های معلمان عنصر کلیدی تلقی می شوند . یکی از مهارتهای برجسته معلمان تدریس می باشد . موضوع پژوهش ارتباط بین ذهنیت فلسفی با میزان بهره گیری از رویکرد مشارکتی در معلمان کلاس های پنجم ابتدایی ناحیه 6 مشهد را ، مورد بررسی قرار می دهد . نمونه آماری پژوهش تعداد 58 نفر از معلمان کلاسهای پنجم ابتدایی ناحیه 6 مشهد در سال 90-89 را شامل می شود . روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد روش انجام پژوهش با توجه به ماهیت سوالها توصیفی – همبستگی است . ...

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه ی رابطه ی بین ذهنیت فلسفی با ویژگی‌های کار آفرینانه مدیران مدارس متوسطه‌ی ناحیه یک شهر ارومیه در سال تحصیلی 91-90 می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معاونان مدارس متوسطه که 240 نفر می باشند، که با استفاده از جدول مورگان 148 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و از این تعداد 137 نفر از شرکت کننده‌ها بطور کامل به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار ا ...

هدف كلي پژوهش حاضر ، بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي دبيران و نگرش آنها نسبت به استفاده از رسانه هاي آموزشي در فرآيند ياددهي - يادگيري است . در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي استفـاده شده است . جامعه آمـاري اين پژوهش را دبيران دبيرستـان هاي شهـر همـدان در سالتحصيـلي 1388-89تشكيل مي دهند . حجم جامعه 1900 نفر هستند كه از اين تعداد 1090 نفر دبير زن و 810 نفر دبير مرد هستند . در اين پژوهش ، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ، نمونه اي به حجم 139 نفر شامل 80 ...

هدف اصلی مطالعه حاضر "بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران و روحیه شغلی معلمان مدارس ابتدائی دخترانه شهر همدان در سال تحصیلی 89-88 بود.سوالات پژوهشی بادر نظر گرفتن ابعاد سه گانه ذهنیت فلسفی مدیران یعنی جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری و روحیه شغلی معلمان و با توجه به متغییرهای چون سنوات خدمت و سن مدیران ومعلمان مطرح وبررسی شد.روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری در این پژوهش عبارت است ازکلیه مدیران ومعلمان مدارس ابتدائی دخترانه شهر همدان که از این جامعه تعدا ...

هدف این پژوهش "تعیین رابطه بین ذهنیت فلسفی و نگرش به روشهای تدریس فعال در بین معلمان ریاضی مقطع راهنمایی دخترانه ی شهر اصفهان در سال تحصیلی88-87" بود.سوالات تحقیق با در نظر گرفتن سه بعد ذهنیت فلسفی (جامعیت،تعمق،انعطاف پذیری) و نگرش به روشهای تدریس فعال (حل مساله،اکتشافی،پروژه،پرسش وپاسخ ومباحثه)تدوین و بررسی شدند.در این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده گردید.جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دبیران ریاضی مدارس راهنمایی دخترانه ی شهر اصفهان به تعداد 216 نفر در سال تحصی ...

هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ذهنیت فلسفی مدیران با عملکرد مدیریتی آنان در مدارس راهنمایی پسرانه شهر همدان در سال تحصیلی 89-88 بود . سوالات پژوهشی با در نظر گرفتن ذهنیت فلسفی وابعاد سه گانه آن یعنی جامعیت ،تعمق ، انعطاف پذیری و همچنین با توجه به کارکردهای چهارگانه مدیریت یعنی برنامه ریزی ، سازماندهی ، فرماندهی وکنترل و نیز با توجه به متغیرهای چهارگانه جمعیت شناختی یعنی سن،رشته تحصیلی ، مدک تحصیلی وسنتوات خدمت مطرح ومورد بررسی قرار گرفت.روش تحقیق به کار گرفته شده روش توصیفی ...

هدف در این پژوهش، بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شهر کرمان است. شاخص های به کار رفته برای اندازه گیری ذهنیت فلسفی عبارت است از: جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری که ارتباط این شاخص ها با روش تدریس استادان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، استادان دانشگاه های دولتی شهر کرمان (N=460) بوده، نمونه مورد نظر از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردیده است(n=202).در پژوهش مورد نظر برای جمع آوری اطلاعات از د ...