عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 207

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق شامل دو آزمایش نهائی (دیررس و متوسط رس ) بود که در آنها 22 رقم ذرت دانه‌ای دیررس و متوسط رس انتخابی از مراحل مقدماتی و نیمه‌نهائی سالهای گذشته در 16 منطقه کشور بصورت تابستانه و 6 منطقه بصورت بهاره در مقایسه با شاهدهای همگروه: KSC 704, KSC 604 از نظر عملکرد، سازگاری ارقام نسبت به شرایط مختلف آب و هوائی و سایر فاکتورها در طرحهای سه ساله برای سال دوم مورد بررسی قرار گرفتند. محاسبات آماری ساده بر روی ارقام صورت گرفت ، تعداد 10 رقم برتری خود را نسبت به شاهدها نشان دادند. ...

اهمیت استراتژیک ذرت در تغذیه دام و طیور و تنوع آب و هوای کشور و تاثیر این شرایط بر روند رشد گیاه، تحقیقات منطقه‌ای بنیادی - کاربردی را به منظور دستیابی به عملکرد بالا در واحد سطح جهت استفاده از پتانسیل‌های بالقوه موجود ضروری می‌سازد. برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح عملیات زراعی و اگروتکنیکی صرفا" با شناخت کامل از مراحل مختلف رشد گیاه و نیازهای واقعی آن در زمان مناسب امکان پذیر است . از این رو این تحقیق به بررسی روند رشد ذرت " ارقام زودرس و فوق‌العاده زودرس " در تاریخ کاشت‌های مختلف ...

به منظور مشخص نمودن تاثیرات کم آبیاری بر عملکرد و شاخص های کیفی ذرت دانه ای در استان اصفهان این تحقیق در قالب طرح آماری اسپلیت پلات در ایستگاه تحقیقاتی کبوتر آباد به مدت سه سال اجرا می گردد. در سال 1380 اولین سال طرح در قالب چهار تیمار و سه تکرار پیاده گردید. قبا از هر گونه عملیات کشاورزی اقدام به اخذ خاک از زمین مورد نظر به مساحت 1080 متر مربع شده و بر اساس نتایج آزمایش، میزان کود مصرفی با استفاده از پیشنهادات موسسه تحقیقات خاک و آب مشخص شد . عملیات کاشت در تاریخ 16/3/81 بصو ...

به منظور بررسی تاثیر روشهای مختلف کنترل علفهای هرز بر رقابت ، خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه‌ای (Zea mays L.) رقم سینگل کراس 647، آزمایشی در سال 1373 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. سه روش کنترل شیمیایی، زراعی و مکانیکی علفهای هرز در یک آزمایش اسیلیت پلات با چهار تکرار مقایسه شدند، نتایج حاصله نشان داد که کنترل شیمیایی بر عملکرد دانه ذرت ، اثر معنی‌داری نداشت . بالاترین عملکرد در تیمار کنترل زراعی در تراکم 57000 بوته در هک ...

بررسی تاثیر تراکم بوته بر روی کمیت و کیفیت ذرت دانه‌ای در دو رقم هیبرید بشماره بمنظور بررسی و تعیین مناسب‌ترین تراکم بوته برای ذرت علوفه‌ای و دانه‌ای با کمیت و کیفیت بالا بصورت استریپ‌پلات (نواری) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمده، در این آزمایش از دو رقم تجارتی Ksc-704 و Ksc-711 سطح وسیعی از 65000، 70000، 75000، 85000، 90000 و 950000 بوته در هکتار استفاده شد. اما بطور اجمالی در این بررسی مشاهده گردید که در این بررسی بیشترین مقدار شاخص سطح برگ مربوط به ...

نتیجه تجزیه آماری سال اول اجرای طرح نشان داد که فاکتور مراحل رشد ذرت در سطح 1 درصد بر عملکرد دانه ذرت معنی‌دار گردید و بهترین تیمار، تیمار شاهد با دور آبیاری 8 روز با عملکرد 12447 کیلوگرم در هکتار و بعد از شاهد تیمار حذف آبیاری در مرحله خمیری شدن و دندانه‌ای شدن دارای کمترین حساسیت با عملکرد 11222 کیلوگرم در هکتار و حساس‌ترین تیمار، تیمار حذف آبیاری در مرحله گل تاجی و کاکل، آبکی شدن و خمیری شدن و تیمار حذف آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی و کاکل، آبکی شدن و دندانه‌ای شدن بدون عمل ...

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه‌ای، آزمایشی در سال 1372 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این آزمایش با استفاده از طرح بلوکهای کامل در قالب یک آزمایش فاکتوریل 3 × 3 با چهار تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد مطالعه شامل: -1 آرایش کاشت سه سطح (آرایش کاشت مستطیل، لوزی، مربع) -2 تراکم کاشت دارای سه سطح (47500، 57150، 71400 گیاه در هکتار) بودند. در این آزمایش از سینگل کراس 704 که یک رقم دو منظوره و دیررس است استفاده شد. ت ...
نمایه ها:
تراکم | 

این آزمایش با هدف تاثیر عناصر پتاسیم و روی به دو روش محلول پاشی و خاکدهی بر کمیت و کیفیت ذرت دانه ای در 20 تیمار و در سه تکرار در قالب طرح اسپلت پلات در مزرعه ایستگاه تحقیقات زرقان به اجرا درآمد . تیمارهای موردنظر شامل 1)شاهد؛ 2)‏‎K1‎‏ ؛ 3) ‏‎K2‎‏ 4)‏‎K1Zn‎‏ 5)‏‎K2Zn‎‏ که بصورت خاکدهی انجام شدند و هر تیمار تحت تاثیر چهار تیمار محلول پاشی شامل 1) بدون محلول پاشی؛ 2) محلول پاشی با روی؛ 3) محلول پاشی با پتاسیم ...

نیمه اول تیرماه مناسبترین تاریخ کاشت ذرت در مناطق گرمسیری استان بوده و ادر این تاریخ علاوه بر اینکه عمل تلقیح به طور کامل انجام شده برداشت مزارع نیز قبل از بارشهای پاییزه انجام می‌گردد. عملکرد این تاریخ کاشت در هر دو گروه متوسط رس و دیررس نسبت به تاریخ‌های کاشت اول و سوم بیشتر و از نظر آماری تفاوت معنی‌داری در سطح 5 درصد نشان داده است . ...