عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به ‌منظور بررسی اثر اسانس پونه ‌کوهی، پرتقال و زیره سبز ( 50، 100 و 150 میلی گرم اسانس به ازای کیلوگرم ماده‌ خشک سیلاژ) بر‌ ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولید ‌گاز، پایداری هوازی و تجزیه ‌پذیری ماده ‌خشک سیلاژ ذرت انجام ‌گرفت. سیلوکردن در کیسه های پلاستیکی انجام ‌شد. سیلوها بعد از 256 روز باز شدند. سیلاژ های تیمار شده با پونه 150 و زیره 150، pH سیلاژ ذرت را در مقایسه با تیمار شاهد بطور معنی داری کاهش ‌دادند (05/0p<). تیمار پونه 150 پروتئین خام بیشتری نسبت به تیمار شا ...

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از سیلوی ذرت با و بدون پربیوتیک یا پروبیوتیک بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فراسنجه‌های استخوانی مرغ‌های تخم‌گذار در طی دوره تولک‌بری انجام شد. قبل از شروع آزمایش مرغ‌های تخم‌گذار به مدت10 روز برای عادت پذیری با شرایط سالن نگهداری، به صورت آزاد تغذیه شدند. تعداد 60 قطعه مرغ تخم‌گذار با 89 هفته سن در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و تعداد 3 پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار جیره تولید، تیمار حذف خوراک، تیمار ...

کنترل علف‌های هرز یکی از جنبه‌های مهم تولید در هر نظام کشاورزی است. با توجه به هزینه زیاد مصرف سموم و هم‌چنین اثرات مخرب زیست محیطی آن، پژوهشگران تلاش می‌کنند با استفاده از روش‌های زراعی و بیولوژیکی گامی به منظور کاهش سهم سموم در کنترل علف‌های هرز بردارند. بر این اساس آزمایشی به منظور ارزیابی توان رقابتی ذرت با علف هرز تاج خروس در تراکم‌ها و آرایش‌های مختلف کاشت ذرت در سال زراعی 1392 در شهرستان مراغه انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی اجرا شد. ف ...

سیلیکون اگرچه هنوز در زمره عناصری ضروری برای گیاهان قرار نمی گیرد و از آن بیشتر تحت عنوان "شبه ضروری" یاد می شود اما اثرات مفید آن در گیاهان، بویژه در شرایط تنش های زیستی و غیر زیستی به خوبی شناخته شده است. از این رو پژوهش حاضر به منظور شناخت جنبه های مختلف عملکرد این عنصر در گیاه ذرت واریته مریت (Merit) طراحی و اجرا شده است. ابتدا اثر پنج غلظت مختلف سیلیکون (سیلیکات سدیم) بر جوانه زنی و رشد دانه رست های ۸ روزه ذرت مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج غلظت mM۲ سیلیکون به ع ...

کشت ذرت در تامین نیاز غذایی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. ثابت شده است که روند کاشت و عملکرد این محصول استراتژیک به میزان بارش سالانه و بارش طول دوره رشد بستگی دارد. استان کرمانشاه با برخورداری از موقعیت خاص جغرافیایی خود و دارا بودن پتانسیل‌های اقلیمی مطلوب، شرایط بهینه را برای نیاز اقلیمی جهت کشت ذرت فراهم می‌کند. به طور کلی هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش عناصر اقلیمی بارش و درجه حرارت ماهانه و سالانه در تعیین مناطق مساعد و تاریخ مناسب برای کشت ذرت می باشد. به همین منظو ...

بهبود مصرف آب در کشاورزی به دلیل گستردگی این بخش، در مقایسه با سایر بخش‌های مصرف کننده آب از اهمیت بالایی برخوردار است. تبخیر-تعرق واقعی گیاه و مقدار بهره‌وری آب در کشاورزی به عنوان شاخص‌های مناسبی در ارزیابی چگونگی مصرف آب مطرح می‌باشند. به دست آوردن نیاز آبی واقعی گیاه، از جمله عملیات‌های مشکل در علم کشاورزی محسوب می‌گردد و به همین دلیل اغلب در ابعاد آزمایشگاهی اندازه گیری و یا توسط روش‌های محاسباتی تخمین زده می‌شود، و با فرض‌ها و خطاهای زیادی همراه است. از این رو به دست آو ...

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و برخی صفات مرفولوژیک ذرت آجیلی (Zea mays var everta)، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج، در سال 1392 انجام شد. عامل اصلی آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح (24 اردیبهشت‌ماه، 3 و 13 خردادماه) و عامل فرعی، تراکم در سه سطح ( 60000 ، 75000 و 90000 بوته در هکتار) بود. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و کیفیت آجیلی دانه معنی‌ ...

به منظور بررسی و مقایسه تأثیر اسموپرایمینگ و هیدروترمال پرایمینگ بذر در سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1387 و در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در شهر بسطام انجام گرفت. در این آزمایش پرایمینگ در سه سطح: عدم پرایم، اسموپرایم، هیدروترمال پرایم و کود فسفر (فسفات آمونیم) در چهار سطح: 0، 150، 300 و 450 کیلوگرم در هکتار اعمال شد و تأثیر آن بر 10 صفت: ...

ذرت یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین محصولات زراعی است از آنجا که جمعیت جهان رو به افزایش است، تولید محصولات کشاورزی هم باید بیش‌تر شود تا جوابگوی نیاز بشر باشد اما کمبود آب یکی از مهم‌ترین فاکتورهای محدود کننده محصولات کشاورزی در جهان است. روش های مختلف کم آبیاری، راه حل مناسب برای صرفه جویی در آب آبیاری است. جهت ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیک و کارایی مصرف آب گیاه ذرت تحت مدیریت کم آبیاری آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی شماره 2 دانشکده کشاورزی در س ...