عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1399

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور استفاده از تریتیکاله بجای ذرت در تغذیه مرغان تخمگذار تجارتی پس از تخمین انرژی قابل متابولیسم تریتیکاله، با استفاده از نسبتهای جایگزینی 25 ، 50 ، 75 و 100 درصد تریتیکاله فرآیند نشده ، تریتیکاله خیسانده شده در آب و تریتیکاله فرآیند شده با آنزیم بجای ذرت ، جیره‌هائی با انرژی و پروتئین یکسان تنظیم و در یک آزمایش با طرح آماری کاملا" تصادفی و روش تجزیه فاکتوریل با 12 تیمار و 4 تکرار برای هر تیمار به 4 قطعه مرغ تخمگذار 150 روزه از هیبرید تجارتی‌های - لاین به مدت 9 هفته داده ش ...

در این طرح دو رقم ذرت هیبرید سینگل‌کراس 301 و دبل‌کراس 370 در کنار هم کشت و مقایسه میشوند. سطح هر رقم درهر قریه نیم هکتار مقدار کود 300 کیلوگرم فسفات آمونیم و 400 کیلوگرم اوره میباشد که کلیه فسفات بانضمام 200 کیلوگرم اوره قبل از آخرین دیسک بزمین داده میشود و 200 کیلوگرم بقیه اوره به صورت سرک در زمان 7-9 برگه شدن بوته‌های ذرت مصرف میگردد. مقدار بذر مصرفی 20 کیلوگرم در هکتار بوسیله بذر کار بطریق ردیفی با فواصل ردیفها 75 سانتی‌متر و بوته‌ها 20 سانتی‌متر کاشت میشود. سایر عملیات ز ...

بااجرای این طرح ضمن جمع‌آوری و شناسائی علفهای هرز مزارع ذرت اصفهان گونه های غالب و مهم تعیین میگردد.ضمنا آزمایشهای سموم علفکش در مبارزه با علفهای هرز مزارع ذرت و چغندرقند در زمین آزمایشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباداصفهان انجام خواهدشد.توضیح اینکه علفهای هرز مزارع چغندرقند اصفهان قبلا شناسائی گردیده است . بنابراین جمع‌آوری و شناسائی اختصاصا" در مزارع ذرت انجام خواهدشد. ...

از مزارع کشت ذرت و ذرت خوشه ای در کرج ، ورامین ، مازندران و گیلان بازدید بعمل خواهد آمد و بوته های آلوده و مشکوک به بیماری جمع‌آوری و جهت جدا کردن قارچهای مورد نظر در آزمایشگاه روی محیطهای غذائی کشت خواهند یافت . قارچهای مورد نظر جداسازی و خالص شده و با بررسیهای آزمایشگاهی ، میکروسکپی در جهت شناسائی و تشخیص آنها مطالعه خواهد شد و با گونه های جدا شده قبلی مقایسه خواهند شد . مطالعات مزرعه ای از نظر بررسی علائم و نشانه های ظاهری بیماری با توجه به دوره رشد گیاه و تعقیب مسیر بیمار ...

در این طرح دو رقم جدید ذرت سنکل کراس 711 و سینکل کراس 604 حاصله از نتایج تحقیقات چندین ساله موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کنار یک رقم متداول محل بنام سنیکل‌کراس 704 کشت و مقایسه میشوند ، سطح هر رقم 5ˆ0 هکتار میباشد. مقدار کود 300 کیلوگرم فسفات آمونیم و 200 کیلوگرم اوره در هکتار در موقع کاشت و 200 کیلوگرم اوره بصورت سرک در دو نوبت 3 تا 5 برگه و 7 تا 9 برگه مصرف میگردد. مقدار بذر 20 کیلوگرم در هکتار با ردیف کارکشت میگردد. سایر عملیات زراعی براساس تقویم زراعی طرح انجا ...

بمنظور بررسی امکان کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش مواد آلی خاک این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپلیت بلوک با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجرا خواهد شد. در این آزمایش اثر مصرف سه نوع کود آلی شامل ورمی کمپوست ،کمپوست قارچ و کودمرغی بر عملکرد سه رقم ذرت سینگل کراس کارون ۷۰۱ ، مبین و ۷۰۴ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لذا بعد از تجزیه خاک آزمایشگاهی و شناخت شرایط حاصلخیزی خاک عملیات تهیه زمین انجام و بدون مصرف هیچ نوع کود شیمیایی فاروهای ایجاد خو ...
نمایه ها:
ذرت | 
ذرت | 

به منظور بررسی عکس‌العمل ترکیبات هیبرید ذرت نسبت به چند بیماری مهم قارچی و عکس‌العمل آنها از نظر حساسیت به بیماری، تعداد 40 ترکیب از تلاقی لاینهای در حال تفکیک با استفاده از آلودگی طبیعی و تعداد 60 هیبرید از تلاقی اینبرد لاینهای خالص از مواد برگزیده استخراجی با استفاده از روشهای مایه کوبی در سه منطقه کرج، قائمشهر و اصفهان با دو تکرار در خزانه بیماری رد قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجراء گردید. براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس مشخص گردید که آلودگی طبیعی قادر به تفکیک ترکیبات ...

به منظور بررسی برخی از جنبه های فیزیولوژیک اثر تراکم و دوره های مختلف تداخل سورگوم بر روی ذرت یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو سال زراعی 1381 و 1382 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی را تراکم سورگوم با دوره های مختلف تداخل آن و تراکم ذرت در حد مطلوب منطقه تشکیل داد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین تراکم و دوره های مختلف تداخل سورگوم با ذرت در مقایسه با کشت خالص آن در بسیاری از صفات مور ...
نمایه ها:
گیاه | 
ذرت | 
دانه | 

به منظور تعیین قابلیت هضم سیلاژ ذرت و دانه گاو دانه در خوراک های حاوی مقادیر متفاوت یونجه به روش آزمایش روی موجود زنده ‏‎(in vivo)‎‏ و آزمایشگاهی ‏‎(in vitro)‎‏ آزمایشی با 16 راس گوسفند نژاد قزل نر، بالغ و اخته انجام گردید در این مطالعه قابلیت هضم از طریق روش اختلاف و معادلات تابعیت تعیین شد و ضریب همبستگی بین روش آزمایش روی موجود زنده و روش آزمایشگاهی محاسبه گردید. ترکیب شیمیایی یونجه، سیلاژ ذرت و دانه گاودانه اندازه گیری شد، مقدار پروتئین خام، دیواره سلولی و کل مواد مغذی قا ...
نمایه ها:
سیلاژ | 
ذرت |