عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر مقایسه و تعیین میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های مرکزی، دانشکده ای، و بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و تبریز بر اساس مدل هیسیگ است. مدل هیسیگ دارای چهار فرایند خلق، ذخیره، نشر، و بکارگیری دانش بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش تمام کارکنان شاغل در کتابخانه های دانشگاه های مذکور (138 نفر) در سال 1389 می باشد. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران استفاده گردید، که تعداد 92 نفر به عنوان نمو ...

این تحقیق رابطه بین توانمندسازهای مدیریت دانش و ذخیره دانش سازمانی را بررسی می کند. مدل لی و چوی برای بررسی تواناسازها در دو نگرش فنی و اجتماعی استفاده شده است. در نگرش اجتماعی، تواناسازهای مدیریت دانش شامل فرهنگ سازمانی (همکاری، اعتماد، یادگیری ) وساختار سازمانی ( تمرکز و رسمیت) و مهارتهایT شکل افراد می باشند و در نگرش فنی، فناوری اطلاعات به عنوان تواناساز مدیریت دانش می باشد. تحقیق حاضر 124 نفر از کارکنان و مدیران ستاد مبارزه با مواد مخدر را که به صورت تصادفی انتخاب شده ا ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین فن‌آوری اطلاعات و سیستم مدیریت دانش در میان پرسنل معاونت امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 5 تهران است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی/ همبستگی است. در این تحقیق برای جمع آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق تمام کارکنان معاونت امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 5 تهران است که مشتمل بر400 نفرهستند و از روش تصادفی ساده برای نمونه گیری استفاده شده است که در این میان برای ...

امروزه سرمایه اجتماعی ، نقش بسیارمهمی در مدیریت نوین جوامع ایفا می کند به طوری که اثربخشی سایرسرمایه‌ها منوط به وجوداین سرمایه خواهدبود.دانش تنها منبع بی‌پایانی است که با استفاده بیشتر حجم آن بیشتر می‌شود. سازمان‌ها باید با درک اهمیت و نقش حیاتی مدیریت دانش در راه اعمال سیستم‌های دانش محور گام بردارند. درنتیجه هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت‌دانش در بانک پارسیان تهران است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری عبارتست ...

در این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش پرداخته شده است. سرمایه اجتماعی منابعی است که از شبکه های کسب و کار یا فردی در دسترس است. این منابع شامل اطلاعات، اندیشهها، راهنماییها و ... می باشد. آمادگی سازمانی دربرگیرنده پیش نیازهای ضروری برای بکارگیری مدیریت دانش در سازمان می باشد. آمادگی سازمانها برای پذیرش وبکارگیری سیستم مدیریت دانش موضوعی است که سازمانها کمتر به آن توجه می کنند به همین علت در بکارگیری این سیستم، با مشکلات ...

سوال اصلی این مطالعه اینست که: آیا پیاده سازی مدیریت دانش رابطه معناداری با کارآیی کارکنان شعب بانک ملی دارد؟ برای استخراج مدل مفهومی، نظریه‌ها ومدلهای مرتبط با موضوعات وتحقیقات پیشین به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که که بین مولفه‌های مدیریت دانش با کارآیی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد، یعنی با افزایش سطح مدیریت دانش، کارآیی کارکنان نیز افزایش می‌یابد. ...