عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح ابتدا پس از جمع آوری گزارشات و مدارک مربوط به طراحی اپی های احداث شده در رودخانه زنجانرود و با تعوجه به چندین نوبت انجام بازدید صحرایی، ضوابط و معیارهای مورد نظر در طراحی و اجرای آبشکنهای مزبور مورد و تجزیه و تحلیل فنی قرار گرفت . سپس با توجه به اراضی بازیافت شده، نسبت به ارزیابی اقتصادی و بازگشت سرمایه اجرای طرح، تحلیلهای کمی صورت گرفت. ...