عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مساله و هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اقتصادی خانواده با میزان و نوع دینداری جوانان 29-15 ساله ساکن شهر تهران بوده است. محقق پس از ارائه مبانی نظری دینداری به بیان نظریات مارکس، وبر، یواخیم واخ، فوئر باخ، رویکردهای مختلف کارکردگرایی و مدل هایی مانند اودی،گلاک و استارک و همچنین بررسی فرهنگ دینی و دینداری طبقات مختلف اجتماعی پرداخته است. سپس با بیان دیدگاه های نظری سرمایه اقتصادی به تلفیقی از نظریات ماکس وبر و تورشتاین وبلن مبنی بر تاثیر طبقه اجتماعی( سرمایه اقتصادی) ...
نمایه ها:
رفاه | 

امروزه این نکته راهبردی در ادبیات توسعه پایدار پذیرفته شده است که توسعه بدون اخلاق و معنویت، یک فرایند پایدار نخواهد بود. از این رو ارتباط بین دین و توسعه از جمله توسعه روستایی یکی از موضوعات کلیدی در بحث های علمی و برنامه ریزی و مدیریت مطرح است. با این توصیف اهمیت راهبردی ارتباط بین دین و توسعه روستایی در جامعه دینی و مذهبی در کشورهایی نظیر ایران بیش از پیش آشکار و روشن می گردد بویژه اینکه در جامعه روستایی ایران که دارای باورهای عمیق در زمینه دین است و رخنمون آن در ابعاد اقت ...

برای انجام این تحقیق تعداد 170 پرسش‌نامه شامل پرسش‌نامه‌های هوش معنوی دیوید کینگ با پایایی 83/0 و پرسش‌نامه رهبری خدمتگزار قلی‌پور با پایایی 89/0 و پرسش‌نامه دینداری سراج زاده با پایایی 74/0 توزیع و تعداد 159 پرسش‌نامه جمع آوری گردید. سپس با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل مورد پردازش قرار گرفت. برای سنجش نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد که بیانگر این بود که داده‌ها از جامعه نرمال جمع‌آوری شده‌اند. برای بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبس ...

موضوع پژوهش بررسی رابطه تهاجم فرهنگی با دینداری جوانان است که در این راستا برای رسیدن به هدف، رابطه نمره تهاجم فرهنگی و مؤلفه های آن با دینداری و مؤلفه های دین مورد بررسی قرار می گیرد. روش اجرای اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود.نمونه 285 نفر از میان دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی شهر کرمان در سال 1391 بود، که به شيوه تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طريق پرسشنامه تهاجم فرهنگی خدابخش و پرسشنامه دینداری شریفی جمع آوري گرديد و همچنين اطلاعات پژوهش از طريق ...

چکیده دستیابی به سعادت تضمین شده از سوی خداوند، در حیات دنیوی و اخروی، مستلزم پایبندی به دین و دینداری نمودن صحیح و شایسته می‏باشد. به سلامت طی نمودن مسیر دینداری در گرو شناخت آسیب‏ها و آفت‏هایی است که دینداری را از مسیر اصلی اش منحرف می‏نماید. شناخت آسیب‏های دینداری موجب می‏شود تا ضمن پیشگیری از گرفتار شدن بدانها، در صورت ابتلا، در جهت رفع آنها اقدام گردد. قطعاً بهترین منبع برای شناسایی مسیر صحیح دینداری و آفات پیش روی آن، قرآن کریم و در کنار آن کلام ائمه (علیهم السلام)است ...
نمایه ها:
دین | 

هدف این تحقیق سنجش سطح و انواع دینداری دانشجویان و کشف عوامل موثر بر آن بوده است. روش تحقیق، پیمایش بوده و جامعه‌آماری، دانشجویان دانشگاه‌های شهر قم و حجم نمونه 354 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری نیز، نمونه‌گیری طبقه‌ای است. برای سنجش سطح دینداری از مدل گلاک و استارک استفاده شد و برای سنجش نوع دینداری، از ترکیب نظریات جمعی از صاحب‌نظران بهره برده و انواع دینداری عامیانه، شریعتمدارانه، رسمی‌حکومتی، متجددانه، سکولار، لائیک و ترکیبی را مناسب جامعهآماری یافتیم. از مباحث پیتر برگر بر ...

دین و دینداری تاثیر مهمی بر جنبه های جسمانی و روانی انسان دارد. یکی از جنبه های مهمی که ارتباط قابلتوجهی با دین داری دارد هویتی است که افراد در دوره نوجوانی وجوانی کسب می کنند. هدف از انجام پژوهش حاضرتعیین میزان دینداری در دانشجویان و بررسی ارتباط میان ابعاد مختلف دینداری با شادکامی و سطح سلامت روانی92 است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. - دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در سال تحصیلی 93جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه است و نمونه آماری شا ...

مصرف خودنمایانه در جوامع درحال توسعه از عوامل اتلاف منابع و بازتولید توسعه نیافتگی و در میان طبقه فرودست، از عوامل سلطه فرهنگی طبقه فرادست بر ایشان محسوب می شود. با توجه به بالا بودن میزان دینداری در ایران و وجود برخی آموزه های دینی در مورد نهی از مصرف خودنمایانه، این تحقیق به بررسی رابطه دینداری (میزان و نوع دینداری) و شیوه مصرف جوانان طبقه فرودست پرداخته است. این پژوهش از روش پیمایش و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. جمعیت آماری این پژوهش را جوانا ...

چکیده: دینداری یکی از مفاهیم مهم برای محققان علوم اجتماعی است. مردم در زندگی روزمره خود به برداشت‌ها و تفسیرهایی از دین دست می‌زنند که ممکن است متفاوت با دین رسمی باشد. دینداری اشاره به همین جریان دارد. طبیعی است که برخی از این برداشت‌ها و تفسیرها می‌توانند موجب پدید آمدن دیدگاه‌های انحرافی بشوند. گام اول در خصوص حل چنین مشکلی، شناخت وضعیت جاری و دینداری موجود در جامعه است که این شناخت می‌تواند پایه‌ای برای سیاست‌ها و فعالیت‌های بعدی باشد. به همین منظور لازم است با مراجعه به ...
نمایه ها: