عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پائین بودن عملکرد درواحد سطح گندم (بخصوص گندم دیم) در ایران یکی از مشکلات عمدهء کشاورزی است که تحقیقات گسترده‌ای را موجب شده است .از طرف دیگر پرداخت‌هایی که به منظور حمایت از کشاورزان (به ویژه گندمکاران) به صورت سوبسیدهای پرداختی برای نهاده‌های کشاورزی صورت می‌گیرد بار مالی سنگینی را بر دوش دولت گذارده است .یکی از نهاده‌ها که سالهاست با قیمت ناچیز (ارزان) دراختیار کشاورزان قرار گرفته کود شیمیایی است .پرداخت سوبسید برای کود شیمیایی به منظور افزایش تولید در بخش کشاورزی متداول گ ...
 
به منظور تعیین نیاز بهاره سازی و نیز مقایسه فرایند بهاره سازی در بذور خیس شده و گیاهچه های دو رقم گندم دیم سرداری و سبلان، آزمایشی در سال 79-1378 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها شامل طول دوره بهاره سازی (در هفت سطح: صفر، 17، 30، 40، 49، 60 و 70 روز دمای 3 درجه سانتی گراد) و مرحله بهاره سازی (بذر یا گیاهچه) بود، که بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بر روی دو رقم سرداری و سبلان حداقل نیازمند طی یک دوره بهاره سازی ...
نمایه ها:
گندم | 
دیم | 
سبلان | 

استان قزوین با داشتن حدود هفتاد هزار هکتار کشت گندم دیم که بیشترین سطح زیر کشت را در بین کشتهای باغی و زراعی را دارد. کشت دیم این محصول استراتژیک در مناطق دیمکاری استان دارای اصول کشت مناسب نبوده و همچنین از ارقام مناسب و سازگار با منطقه در اکثر دیم کاریها استفاده نمی گردد. با توجه به این که در سالهای اخیر بسیاری از دیم کاران استان بدلیل کمبود بارش و سایر موارد دچار خسارت های متوالی شده اند. بایستی در نظر داشت که در کشت دیم رعایت اصول زراعی و استفاده از رقم مناسب می تواند موف ...

بمنظور دستیابی به ارقام گندم پرمحصولترازارقام موجود که واجد صفات مطلوبی نظیر مقاومت به خشکی - بیماریها و سایر ناسازگاریهای محیط کشت باشند این بررسی بشرح زیرانجام می شود-1 : بررسی لاینهای گندم دیم در آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد که از طریق طرح آماری Augmented .d. با چهار شاهد و در 5 بلوک اجراء خواهد گردید. تعداد کل لاینهای جدید مورد بررسی 30 لاین وتعداد کرتهادرهربلوک با احتساب شاهدها و کناره ها به 12 کرت می رسد-2 . بررسی ارقام گندم دیم در آزمایش مقایسه عملکرد سری A این دوآزمای ...

شناخت وضعیت حاضر بهره وری بارش Rain water productivity در اراضی دیم کشور ارایه راهکارهای عملیاتی برای بهبود شرایط موجود و نیز ارایه گزاره های مناسب برای رقابت و جایگزینی با سیستم کشت محصولات زراعی به منظور اصلاح مدیریت آب در زراعت دیم ساختار و بنیان این گفتار را تشکیل میدهد زراعت دیم که سطحی افزون بر 6 میلیون هکتار را در استانهای مختلف کشور در برگرفته و افزون بر 6/18 میلیون تن تولید چهار محصول گندم، جو، نخود و عدس را برعهده دارد نیازمند مدیریت صحیح تر و اساسی تر حدود 25 میلیا ...

دراین طرح تعداد 40 رقم گندم که از بین ارقام آزمایشی بین المللی مشاهده ایی دیم ارسالی از سازمان تحقیقات ایکاردا که در سالهای 1984-85 و 1985-86 در نورآباد ممسنی کشت ومورد بررسی قرار گرفتند انتخاب گردیده است ارقام فوق بانضمام سه رقم گندم اصلاح شده و محلی دردو سری آزمایش 24 A.Test رقمی در طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مقایسه وبررسی قرار میگیرند. ...

این طرح شامل دو بررسی بوده است . -1 بررسی خزانه مشاهده‌ای جو بینابین از سری آزمایشات بین‌المللی در شرایط دیم سردسیری که با تعداد 150 لاین به اجرا درآمد. نهایتا تعداد 14 لاین که دارای صفات مطلوب زراعی نسبت به شاهد محلی بودند انتخاب شدند. -2 بررسی و مقایسه عملکرد ارقام جو بینابین از سری آزمایشات بین‌المللی در شرایط دیم سردسیری با 24 رقم بوده که با توجه به نتایج حاصل از بازدیدهای مزرعه‌ای و تجزیه واریانس آماری 6 رقم جهت بررسیهای بیشتر در سال زراعی آتی انتخاب گردیدند و رقم Tokak ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
دیم | 
لاین | 

بمنظور تعیین همبستگی بین صفات مختلف گیاهی، تعداد 450 رقم خالص جو ایرانی و خارجی بصورت تک خوشه روی خطوط کمتری بفاصله 75 سانتیمتر از یکدیگر در خزانه‌های آبی و دیم در سال زراعی 1356-1357 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک کشت گردید. قبل از کاشت مقدار 46 کیلوگرم ازت خالص به خزانه دیم و 30 کیلوگرم P2O5 و 60 کیلوگرم ازت خالص در هکتار به خزانه آبی داده شد. خزانه‌های آبی و دیم تا 23 فروردینماه تحت رطوبت مساوی بودند و از آن پس اولین آبیاری خزانه آبی شروع شده ...
نمایه ها:
جو | 
دیم |