عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر " بررسی نقش انجمن اولیاء و مربیان در بهبود فرآیند آموزشی و پرورشی از دیدگاه اولیاء و مربیان در مدارس راهنمایی دخترانه (مطالعه موردی:منطقه 15 شهر تهران)" می باشد. جامعه آماری این پژوهش ، مربیان دوره راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران و اولیا دانش آموزان این دوره می باشند که نمونه آماری این پژوهش مجموعا 200 نفر (100 نفر مربی و 100 نفر ولی ) بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. نتایج ا ...