عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در گذشته تمرکز مطالعات دگرآسیبی بیشتر بر روی ارزیابی فعالیت سمیتی بقایای گیاهی و عصاره‌های آنها صورت می‌گرفت اما در سال های اخیر از طریق تاسیس و توسعه موسسه ‌های علمی در سرتاسر جهان، پیشرفت‌های تکنیکی در زمینه این تحقیقات صورت گرفته و دانش دگرآسیبی طی دو دهه اخیر به علت ابداع روش‌های پیشرفته و همچنین همکاری بین دانشمندان و دستیابی به زیست‌آزمونهای مناسب، پیشرفت چشمگیری داشته است. از جمله روش‌هایی که اخیرا جایگزین روش‌های قدیمی مانند روش‌های عصاره‌گیری و یا استفاده از زغال فعا ...

کنترل علف‌های هرز یکی از جنبه‌های مهم تولید در هر نظام کشاورزی است. علف‌های هرز به دلیل کاهش کیفیت و کمیت محصول و هم چنین رقابت با گیاهان زراعی بر سر منابع مختلف، می‌توانند مشکل ساز باشند. مطالعه روی دگرآسیبی می تواند این مشکل را تا حدودی حل کند و ترکیبات دگرآسیب به عنوان مدلی از تولید علف کش‌های طبیعی مورد استفاده قرار گیرند. سورگوم از جمله گیاهانی است که به دلیل داشتن ترکیب بازدارنده سورگولئون و نیز برخی اسید های فنلی دارای اثرات دگر آسیبی می‌باشد و تاج خروس یکی از علف های ...

به منظور بررسی پتانسیل آللوپاتی بقایای گندم در کاهش جمعیت علف‌های هرز تابستانه پژوهشی در دو بخش (مزرعه و آزمایشگاه) در سال‌های 90-1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید. برای تهیه نمونه گیاه دگرآسیب، گندم رقم پیشتاز در مزرعه به روش مرسوم کشت شد. عصاره آبی اندام‌های مختلف گندم در دو سطح (کاه و کلش اندام هوایی و ریشه) طی سه مرحله فنولوژی رشد (پنجه زنی، خمیری نرم و رسیدگی فیزیولوژیک) با چهار غلظت 25، 50، 75 و 100 درصد تهیه شد. سپس تاثیر دگرآسیبی عصاره حاصل بر مول ...

آللوپاتی (دگرآسیبی) پدیده ای اکولوژیکی است که در آن گیاه مواد شیمیایی را تولید و آزاد می کند و روی جوانه زنی و رشد گیاهان دیگر تأثیر می گذارد. خودمسمومیتی نوعی از دگرآسیبی است که بین گیاهان یک گونه روی داده و مانع رشد و جوانه زنی همان گونه شده یا آن را به تأخیر می اندازد. این پدیده عموماً در سامانه های زراعی مشاهده شده و باعث کاهش رشد گیاه و در نتیجه کاهش میزان محصول در کشاورزی و جنگلداری می‌گردد. ترکیبات دگرآسیب می توانند اثرات متنوعی روی فرایندهای فیزیولوژیکی و حیاتی گیاه ب ...

به منظور یافتن نوعی علف‌کش طبیعی برای مزارع چغندرقند، تاثیر دگرآسیبی گیاهان سنبل‌الطیب، رزماری، افسنطین، بادرنجبویه، گردو، زرین‌گیاه و مخلوط سه گیاه (سنبل‌الطیب، زرین‌گیاه و بادرنجبویه) بر فیزیولوژی بذر و رشد گیاهچه‌های چغندرقند و دو علف هرز متداول آن (پیچک ‌صحرایی و یولاف ‌وحشی)، آزمایشاتی در دو سری به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه (برای بررسی نحوه دگرآسیبی بر فیزیولوژی بذر گیاهان هدف) و طرح بلوک‌های کامل تصادفی در گلخانه (برای بررسی نحوه دگرآسیبی بر ...

علف‌های هرز گیاهان ناخواسته‌ای هستند که در کشتزارها روییده و رقیبیانی جدی برای گیاهان زراعی می‌باشند. کشاورزی پایدار یکی از راهکارهای مناسب جهت مبارزه با علف های هرز در ، استفاده از توان دگرآسیبی گیاهان زراعی است که علاوه بر کاهش وابستگی به نهاده‌های شیمیایی و مصنوعی از دیدگاه زیست محیطی نیز می‌تواند سودمند باشد. به منظور بررسی توان دگرآسیبی ماشک زراعی و چاودار در کنترل علف‌های هرز رایج در مزرعه ذرت، این پژوهش در سال ‌های 92-91 در گلدان و آزمایشگاه فیزیولوژی پردیس کشاورزی و م ...

گونه‌های علف‌هرز به عنوان یک منبع قوی متابولیت‌های ثانویه، یکی از عوامل مهم کاهش یا افزایش عملکرد برنج به شمار می‌روند. در این پژوهش به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی برخی از علف‌های هرز بر رشد رویشی برنج، از مطالعات آزمایشگاهی و گلخانه‌ای استفاده شد. مطالعه گلخانه‌ای به صورت طرح بلوک کامل تصادفی و با چهار تکرار انجام شد، که عامل اول دارای پنج سطح شامل، نوع علف‌هرز مرغ (Cynodon dactylon) ، اویارسلام (Cyperus rotundus)، سوروف (Echinochloa cruss galli)، بندواش (Paspalum distichum) ...

این آزمایش به منظور بررسی اثر دگرآسیبی عصاره برگ گردو ایرانی بر ریحان، مرزه و جعفری در سال 1388 در گلخانه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. گیاهان در دو مرحله جوانه‌زنی و سه تا چهار برگی تحت تیمار با غلظت‌های 16، 25، 50 و 100 درصد عصاره برگ گردو قرار گرفتند. شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهان ارزیابی شدند. نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره برگ گردو درصد جوانه-زنی، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه, وزن تر ساقه‌چه و ریشه‌چه کاهش یافت ...

به منظور بررسی تأثیر دگرآسیبی سطوح مختلف کاه و کلش گندم رقم پیشتاز(Triticum aestivum var. Pishtaz.) و چاودار(Secale cereale L.) بر کنترل علف های هرز و عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var.saccarata) مطالعه ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ی تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 89 – 88 به اجرا در آمد. گندم و چاودار جزو گیاهان پوششی و دگرآسیب هستند که در تناوب با ذرت شیرین کشت شده و پس از برداشت، کلش آن در مقادیر مختلف با خاک اختلاط داده شدند. آزمایش دار ...