عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پروتئین ها نقش های اساسی را در مواد غذایی به عهده دارند و فرآیند های مخرب مانند حرارت دادن می تواند بر ساختار و در نتیجه عملکرد آنها تاثیر گذارد. بنابراین از اهداف اصلی مهندسی پروتئین، طراحی پروتئین های مقاومتر و همچنین پروتئین ها با خصوصیات عملکردی بهبود یافته می باشد. برای رسیدن به این هدف روش های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته، به علت مخاطرات روش های شیمیایی و هزینه بر بودن سایر روش ها، محققان اخیراً بدنبال اصلاح پروتئین ها با استفاده از روش های کم خطر و طبیعی می باشند. یک ...

مطالعات آزمایشگاهی بر روی پروتئینهای تشکیل دهندهی آمیلوئید، از اهمیت بسیاری برخوردار است. امروزه محققان در تلاش برای کشف مکانیسم دقیق تشکیل فیبریلهای آمیلوئیدی هستند. تجمعات آمیلوئیدی ایجاد شده توسط پروتئینهای مختلف سبب بروز بیماریهای زیادی در انسان و دیگر موجودات زنده میشوند. کاپا کازئین گلیکوپروتئینی متعلق به خانواده فسفوپروتئینهای موجود در شیر می باشد و نقش مهمی در اندازه، پایداری و عملکرد میسلهای کازئینی بازی میکند. در این مطالعه تشکیل فیبریلهای آمیلوئیدی در شرایط آزمایشگ ...

فیبریل های آمیلوئید از متراکم شدن کند حالت های حد واسط تا حدی تا خورده پروتئین ناشی می شود. در این مطالعه ما کینتیک تشکیل فیبریل آلفا-لاکتالبومین و جلوگیری از تشکیل آن به وسیله αS-کازئین در حضور و غیاب عامل ازدحام دکستران (KDa 68) را مقایسه کردیم. نتایج ما نشان می دهد که αS-کازئین یک مولکول چاپرون که در شیر گاو یافت می شود و بعضی از ویژگی های پروتئین های شوک حرارتی کوچک (sHsp) را نشان می دهد در محیط in vitro از تولید فیبریل ها ی آمیلوئید در آلفا-لاکتالبومین جلوگیری می کند. αS ...

هدف از این مطالعه؛ بررسی آرایش زنجیره‌های دکسترانی در محلول‌رقیق و بهینه‌سازی عوامل سینتیکی موثر بر خواص هیدروژل-های حاصل از آن است. به این ‌منظور؛ پروژه در دو بخش انجام شد. در بخش اول؛ اثر دما و pH محیط (محلول آبی سود در غلظت‌های مختلف) بر آرایش زنجیر‌های دکستران به روش آزمون ویسکومتری محلول‌های رقیق بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش دما و همچنین افزایش میزان غلظت سود باعث افزایش گرانروی ذاتی، شعاع چنبره و کاهش غلظت بحرانی همپوشانی زنجیر می‌شود. در بخش دوم این مطالعه ابتدا ...

آنزیم دکستران‌سوکراز حاصل از باکتری لوکونوستوک مزنتروئید (Leuconostoc mesenteroides) نژاد NRRL B-512F یک گلوکزیل‌ترانسفراز به طول 1527 اسید‌آمینه است. این آنزیم، واحد‌های دی‌-‌گلوکز به‌دست آمده از ساکاروز را در امتداد پلیمر گلوکان در حال رشد به‌هم متصل می‌کند. پیوند بین این واحدهای گلوکزی، عمدتاً از نوع (1،6) α در زنجیره اصلی و تعداد اندکی پیوندهای (3،1) α در محل شاخه‌های جانبی است. یکی از راهکار‌های تولید این بیوپلیمر، مهندسی متابولیک در گیاهان و تولید مولکول‌های است که به‌ط ...

هدف این مطالعه ساخت و تعیین مشخصات غشا اولترافیلتراسیون نانوکامپوزیت PVDF/PVC/F-MWCNTsمی‌باشد. غشاهای خالص PVDF و PVC و غشاهای ترکیبی PVDF/PVC ساخته شدند و باروش‌های مرسوم مانند SEM، زاویهی تماس، تخلخل، متوسط اندازه‌ی حفرات وآزمون کشش تعيين مشخصات شدند. عملکرد غشاهای ساخته شده با انجام تست شار آب خالص، شار محلول دکستران و درصد دفع دکستران در یک واحد آزمایشگاهي جداسازی غشایي مورد ارزیابي قرارگرفت. نتایج نشان داد که غشاهای ترکیبی ساخته شده دارای زاویه تماس، تخلخل، متوسط اندازه‌ ...

از گذشته تا به امروز تشخیص بیماری ها یکی از مهمترین مراحل کنترل سلامت بشر بوده است. بنابراین تلاش های بسیاری در راستای ارتقاء سطح روشهای تشخیص بیماری ها اعم از ابداع روشهای جدید، افزایش حساسیت روش های قدیمی و ... انجام شده است، تا این امکان را برای بشر فراهم کند که بیماری ها را در مراحل اولیه آن شناسایی و اقدام به درمان به موقع آن نماید. در بسیاری از موارد، با توجه به مقدار بسیار کم، آنالیت مورد بررسی در سیستم های بیولوژیکی، نیاز به حساسیت سیستم آشکارسازی کاملاً محسوس است. ا ...

هدف از انجام این پژوهش تولید کانژوگه لیزوزیم –دکستران در زمانهای کوتاه بوسیله مایکروویوتحت شرایط مایلارد و بررسی خواص عملکردی محصول تولیدی میباشد.در این تحقیق از نسبت 1:5دکستران،لیزوزیم در حالت محلول استفاده شد.نتایج حاصل از الکتروفوروگرام ژل 10%پلی آکریل آمیدوکروماتوگرام تبادل کاتیونیCM-25واسپکتروسکوپی FTIR اتصال کووالانت دکستران به لیزوزیم راتائید نمود.بهترین نتیجه درزمان 4دقیقه حرارت دهی مایکروویوبدست آمد.اندازه گیری میزان قندکل نمونه های کانژوگه شده، اتصال 0/6مول دکستران ...

باوجود پیشرفت‌های بسیار در درمان سرطان، این بیماری همچنان عامل دوم مرگ و میر بعد از بیمار‌های قلبی و عروقی می‌باشد. از سوی دیگر، محدودیت‌های تجویز دارو‌های ضد سرطان مانند لاپاتینیب ناشی از عوارض جانبی آن‌ها توجه دانشمندان را به فرمولاسیون دارو‌ها در قالب نانو با هدف انتقال هوشمند و کاهش دوز مصرفی دارو معطوف کرده است. به این منظور استفاده از نانوذرات دکستران-کیتوزان به عنوان سامانه‌های انتقال دارو به علت دارا بودن خصوصیات مهمی مانند زیست سازگاری، زیست تجزیه پذیری و عدم سمیت در ...