عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نگارش پایان نامه فرصت مناسبی است تا دانشجو بتواند در طول دوره تحصیلی با چگونگی انجام تحقیق آشنا شود. ای مطالعه به منظور مقایسه کیفیت پایان نامه های دوره دکتری عمومی پزشکی، 14 دانشگاه علوم پزشکی در دو مقطع تحصیلی 71-1370 و 78-1377 انجام گرفت. تعداد 817 پایان نامه (410=71-1370 و 407=78-1377 ) به صورت تصادفی از میان 4240 پایان نامه انتخاب شد. نسخه اصلی پایان نامه ها، مطالعه و امتیاز اجزای تشکیل دهنده هر کدام با استفاده از یک فرم اطلاعاتی تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون ه ...
       
امروزه پژوهش نقش مهمی را در ارتقا سطح دانش و تکنیک در علوم مختلف ایفا می کند. از دید یونسکو پایان نامه یکی از شمار آمارهای پژوهشی دانشگاههاست. پایان نامه پزشکی یک ابزار تحقیقاتی است . که در کنار پرورش قدرت ابتکار و خلاقیت علمی دانشجو را وا می دارد، تا در راستای حل معضل علمی، درمانی، بهداشتی جامعه گام بردارد. مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته (مشابه آلمان، انگلیس و آمریکا) حاکی از توجه خاص به مقوله پایان نامه و ابزارهای آن می باشد(12 تا 18) ولی مطالعات انجام یافته در ...
نمایه ها:
نگرش | 
دکتری | 
1378 |